כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

אכיפת פסק דין זר בישראל - אכיפת פסק דין קליפורני למזונות ילדים ואישה, חלוקת רכוש ועניינים אחרים בתיק גירושים


עורכי דין - מידע משפטי: משפט בנלאומי ו/או מנהלי , דיני משפחה - דיני משפחה בארה"ב - אכיפת פסק דין זר - אכיפת פסק חוץ - דין אמריקאי - מזונות ילדים - גירושין - משפט בינלאומי - דין קליפורניה - חלוקת רכוש


המדובר בבעל ואישה ישראלים שגרו כ-10 שנים בלוס-אנג'לס, מדינת קליפורניה, ארה"ב, והחליטו להתגרש שם גירושים אזרחיים ...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
אכיפת פסק דין זר בישראל - אכיפת פסק דין קליפורני למזונות ילדים ואישה, חלוקת רכוש ועניינים אחרים בתיק גירושים
מאת: עו"ד רזיאל גסלר

העובדות:

 1. 1.המדובר בבעל ואישה ישראלים שגרו כ-10 שנים בלוס-אנג'לס, מדינת קליפורניה, ארה"ב, והחליטו להתגרש שם גירושים אזרחיים (הם גם התגרשו כדמו"י).
 1. 2.בתאריך 1/1/2008, ובהסכמת ושיתוף הפעולה של הצדדים, ביהמ"ש המחוזי של מחוז לוס-אנג'לס ("Superior Court of California, County of Los Angeles"), נתן תוקף של פסק דין (להלן "פסק-החוץ") להסכם הגירושים ("Marital Termination Agreement") שנחתם בין הצדדים, ואשר קובע, בין היתר, כלהלן:
 • א.משמורת רשמית משותפת לצדדים על שני ילדיהם, משמורת פיזית בלעדית לאישה, וזכויות ביקור סבירים לבעל.  האישה רשאית לעביר את מקום המגורים הקבוע של הילדים לישראל.
 • ב.הבעל חויב לשלם מזונות ילדים בסך 1,000$ לילד לחודש החל מיום 1/1/2008 ועד הגיעה כל ילד לגיל 18, או עד חתונת הילד או הפכת הילד לעצמאי רשמי, המוקדם ביניהם.  במקרה שהילד עדיין בתיכון, החובה לשלם מזונות ממשיכה עד שהילדה מסיימת תיכון או עד גיל 19, המוקדם ביניהם.  בנוסף, הצדדים הסכימו לחלק ביניהם, שווה בשווה, את ההוצאות הרפואיות וחינוכיות החריגות של הילדים.
 • ג.הבעל חויב לשלם מזונות אישה בסך 1,000$ לחודש במשך 5 שנים, החל מיום 1/1/2008 או עד חתונתה של האישה או הוכחה שהאישה גרה עם גבר אחר, המוקדם ביניהם.  
 • ד.הבעל קיבל את דירת הצדדים הנמצאת בתל-אביב והצדדים חילקו ביניהם את יתר רכושם.
 • ה.הבעל חויב לשלם לאישה סך 250,000$ בגין תשלום המאזן את חלוקת הרכוש וסך 25,000$ בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 • ו.הבעל לא הגיש ערעור.
 1. 3.האישה חזרה ארצה עם הילדים.  הבעל נשאר בקליפורניה אך לו נכסים בארץ, בנוסף לדירה הנ"ל.
 1. 4.ברצון האישה לאכוף את פסק-החוץ כאן בארץ.
אכיפת פסק-החוץ בארץ:
 1. 5.ניתן לאכוף פסק-החוץ בארץ רק לפי חוק אכיפת פסקי-חוץ, התשי"ח-1958, להלן "חוק האכיפה".  סעיף 1 לחוק האכיפה קובע "לא ייאכף פסק-חוץ אלא לפי חוק זה".
 1. 6.בהתייחס לתנאים לאכיפת פסק-החוץ בארץ, סעיף 3 לחוק האכיפה קובע:
"בית-משפט בישראל רשאי להכריז פסק-חוץ כפסק אכיף אם מצא שנתקיימו בו תנאים אלה:

(1)    הפסק ניתן במדינה שלפי דיניה בתי-המשפט שלה היו מוסמכים לתתו;
(2)    הפסק אינו ניתן עוד לערעור;
(3)    החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי-דין בישראל, ותכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור;
(4)    הפסק הוא בר-ביצוע במדינה בה הוא ניתן".

 1. 7.מאחר שמדובר בתובענה בענייני משפחה, על האישה להגיש את הבקשה לאכיפה לבית המשפט לענייני משפחה (ראה תקנה 258ז לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, להלן "התקנות").
 1. 8.לבקשה לאכיפה יש לצרף תצהיר של האישה.  תקנה 258ח(א) קובעת: "לכתב תביעה ... יצורף תצהיר של בעל הדין שבו יאמת את העובדות שבכתב הטענות אשר ידועות לו מידיעתו האישית..."
 1. 9.בנוסף, לבקשה לאכיפה יש לצרף עותק מאושר (מומלץ עם אפוסטיל) של פסק-החוץ ותצהיר (חוות דעת) של עד מומחה בדין של מדינת קליפורניה.  תקנה 354 קובעת:
"לבקשה יצורפו
(1)     העתק מפסק-החוץ שאישרה רשות מוסמכת של המדינה שבה ניתן;
(2)     תצהיר לאישור העובדות המוכיחות את קיומם של כל אחד מהתנאים הנקובים בסעיף 3 לחוק."

 1. 10.מעשית, לבקשה לאכיפה בענייני משפחה כמו בעניינינו, יש לצרף שני תצהירים, אחד של האישה ואחד של העד המומחה.  התצהיר של העד המומחה בדרך כלל הינה חוות דעת משפטית.
 1. 11.רק עד מומחה רשאי להעיד לגבי "קיומם של כל אחד מהתנאים הנקובים בסעיף 3 לחוק" האכיפה, הרי הוכחת תנאים אלה דורשת מומחיות וידע משפטי אודות הדין של מדינת קליפורניה:
 • א.לצורך הוכחת התנאי ש"הפסק ניתן במדינה שלפי דיניה בתי-המשפט שלה היו מוסמכים לתתו", בדרך כלל נדרשת בדיקת החוקים הייסודיים של המדינה הזרה שמקנים לבית המשפט הזר את הסמכות הענינית לדון בעניין פלוני; נדרשת גם בדיקת העובדות הנחוצות להוכיח שבית המשפט הזר רכש את הסמכות האישית על המתדיינים (למשל שבוצעה מסירה כדין של ההזמנה לדין וכתב התביעה); כמו כן נדרשת בדיקת פסק-החוץ לוודא שהוא לא חרג מסמכות ושאין פגם מהותי הנובע מהפרה ייסודית של הזכות להליך הוגן.
 • ב.לצורך הוכחת התנאי ש"הפסק אינו ניתן עוד לערעור", בדרך כלל נדרשת בדיקת חוקי סדר הדין האזרחי של המדינה הזרה ככל שהם מתייחסים לערעורים, ובירור העובדות לגבי מועד מתן פסק-החוץ ומועד מסירתו (אם המסירה נדרשת) לבעלי הדין.
 • ג.לצורך הוכחת התנאי ש"הפסק הוא בר-ביצוע במדינה בה הוא ניתן", בדרך כלל נדרשת בדיקת חוקי סדר הדין האזרחי והוצאה לפועל של המדינה הזרה.
 • ד.יצוין כי, התנאי שבס"ק 3 (3) לחוק האכיפה, ש"החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי-דין בישראל, ותכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור" מעלה שאלות המתייחסות לחוק הישראלי, ולא לחוק של מדינת קליפורניה, אולם, העד המומחה רשאי להצהיר, למשל כעו"ד ישראלי, שפסק-החוץ עומד בדרישות שבס"ק 3 (3) לחוק האכיפה.
 1. 12.מומלץ שתצהיר המומחה יתייחס גם לסעיף 4 (א) לחוק האכיפה, אשר קובע: "פסק-חוץ לא יוכרז אכיף אם ניתן במדינה שלפי דיניה אין אוכפים פסקים של בתי-המשפט בישראל."  עם מדינת קליפורניה אין בעיה שכזו, הרי דיני מדינת קליפורניה מתירים אכיפת פסקי דין ישראלים.  
 1. 13.אין חובה לכך, אך מאוד מומלץ שתצהיר המומחה יתייחס גם לסעיף 6 לחוק האכיפה, אשר קובע: "פסק-חוץ לא יוכרז אכיף אם הוכח לבית המשפט אחד מאלה: (1)   הפסק הושג במרמה; (2) האפשרות שניתנה לנתבע לטעון טענותיו ולהביא ראיותיו לפני מתן הפסק לא היתה, לדעת בית המשפט, סבירה; …".  אלה הם מבין ההגנות האפשריות והנפוצות בבקשות לאכיפת פסק-חוץ ומן הרצוי לבדוק שאין פגמים כאלה בפסק-החוץ.  בנוסף, הצהרת המומחה בדין הזר שאין פגמים כאלה בפסק-החוץ תקשה מאוד על הנתבע בהגנתו בפני הבקשה לאכיפה.
סיכום:

 1. 14.בעניינינו, לפי החוקה וחוק המשפחה של מדינת קליפורניה, לביהמ"ש המחוזי בקליפורניה (שהוא גם ביהמ"ש לענייני משפחה שם – ה-Family Court), הסמכות העניינית לתת את פסק החוץ.
 1. 15.בעניינינו, מאחר שפסק-החוץ ניתן בהסכמה, יש יסוד להניח שביהמ"ש המחוזי בקליפורניה רכש סמכות אישית על הצדדים ואם היה פגם כלשהו, הרי בהשתתפות בהליך שם יש יסוד להניח שהצדדים, או מי מהם, וויתרו על הפגם.
 1. 16.פסק החוץ אינו ניתן עוד לערעור והינו סופי.  בעניינינו, הבעל לא הגיש ערעור והמועד להגישו חלף מזמן [לפי כלל 2 לכללי הערעור של מדינת קליפורניה תוך 60 ימים מהיום 1) שמזכירות ביהמ"ש שלחה הודעה על מתן פסק הדין, או 2) מיום שצד להליך מסר הודעה על מתן פסק הדין לצד שכנגד, או 3) בכל מקרה, לא יותר מ- 180 יום לאחר רישום פסק הדין].  
 1. 17.פסק החוץ ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי-דין בארץ, ותכנו של פסק החוץ אינו סותר את תקנת הציבור.
 1. 18.פסק-החוץ בר-ביצוע במדינת קליפורניה ופסקי-דין ישראלים אכיפים בקליפורניה.
 1. 19.על פניו ולאור ההסכמה ושיתוף הפעולה של הצדדים הנ"ל, לבעל ניתנה אפשרות סבירה לטעון את טענותיו ולהביא את ראיותיו לפני מתן פסק-החוץ ופסק-החוץ לא הושג במרמה.
 1. 20.לכן, אין כל מניעה מאכיפת פסק-החוץ בארץ.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף