כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"

תנאי שימוש כלליים


(גירסא: 202211)

תנאי שימוש כלליים

מבוא :
ברוכים הבאים לאתר מידע משפטי - law-info.co.il !
השימוש בכל מקום באתר בלשון זכר יחיד ו/או בכל הטייה אחרת, הינה לצרכי נוחות בלבד ומתייחס לכל מגדר ולשון רבים ולהיפך.
השימוש במונח "אתר" או "מערכת" ,או "המערכת" וכו'; הינו לשם הנוחות וכולל את כלל מרכיבי האתר ו/או בעליו לפי הענין.
המערכת עשתה ועושה מאמצים רבים להנגשת האתר לכלל האוכלוסיה ומעוניינת ליתן עדיפות במענה לאוכלוסיה הזקוקה לכך.
המערכת מבקשת להפנות את תשומת ליבה לכל צורך כזה או אחר, בפניה במייל.

1. אתר זה מהווה בעיקרו פלטפורמה להעלאת תכנים על ידי עורכי דין, באופן עצמאי.
האתר הינו אתר מידע משפטי כללי אך כולל, מפעם לפעם, גם מידע שיווקי המועלה/נערך ע״י מערכת האתר ו/או ע״י עורכי הדין הפועלים באופן עצמאי באתר.
יש לראות את התכנים המוצגים באתר באופן כללי, ככאלו שיש לאמתם, כאינדיקציה בלבד וכמקור מידע ראשוני אשר בשום אופן אין להסתמך עליו!, אין לצטט אותו כמקור ובוודאי שאין להעתיקו ולהשתמש בו בכל מקום אחר ללא הסכמה בכתב מבעלי האתר ו/או בעל זכויות היוצרים בתוכן עצמו.

התכנים המופיעים באתר הינם למידע כללי וראשוני בלבד ולא נועדו בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
עולם המשפט משתנה מעת לעת, והתכנים המופיעים באתר עלולים להיות בלתי רלוונטיים, ואף לא נכונים בכלל ו/או בהתייחס לתקופה כזו או אחרת, ו/או בעת הנסיון להבינם ו/או לפרשם ו/או לייחס את התאמתם למקרה ספציפי כזה או אחר.

השימוש בכל תוכן ו/או מידע ו/או רכיב באתר, לרבות באפשרות לפנות בשאלות/ תגובות וכו' המופנות אל עורכי הדין המופיעים באתר ו/או למערכת, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי יש לבחון בזהירות רבה כל תוכן המופיע באתר, ובכל מקרה מוזהר הגולש שאין בתוכן תחליף לייעוץ משפטי פרטני. בכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות ולהתייעץ באופן פרטני עם עורך דין ועם גורמים מקצועיים רלוונטיים.

כמו כן ניתנת אזהרה, כי יתכן מצב בו נכנס למערכת גורם בלתי מוסמך אשר לא זוהה כראוי, כאלו שאינם רשאים בזמן נתון לפעול כעורכי דין ( כאלו שהושעו באופן זמני או קבוע), מתחזה, האקר או אחר, אשר עשה שימוש לרעה באתר, גורם עוין וכיו"ב … ועל כן חשוב לאמת נתוני עורכי הדין המופיעים באתר אל מול אתרים רשמיים דוגמת לשכת עורכי הדין וכו'.
בכל מקרה, מובהר בזאת, כי המערכת לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר. ראו הוזהרתם!

2. השימוש באפשרות לשאול שאלות ו/או להגיב לתכנים ו/או לפנות לעורכי הדין באתר ו/או למערכת (להלן: "פניות") מותנה בהסכמה כאמור להלן:
המערכת ו/או עורכי הדין שמופיעים באתר אינם מחוייבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לפניות.
האחריות בגין משלוח פניות, לרבות כל נזק ישיר עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין שימוש שכזה, הינה על אחריות הפונה בלבד.
בשום מקרה אין לראות בתשובות מטעם המערכת ו/או מטעם עורכי דין שקיבלו את הפניות להתייחסות, משום יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
בשום מקרה אין לראות בתשובות המלצה לפעולה ע"י עו"ד זה או אחר או להימנע מפעולה.
המערכת לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש, ו/או שולח פניה, בגין התקשרות עם עו"ד זה או אחר, או עם עוה"ד שהפניה הועברה להתייחסותו, וא/ו בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות שנשלחו.
המשתמש ישפה את המערכת בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לה בעקבות השימוש באפשרות שליחת פניה, לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועדה.
הפונה/ משתמש מאשר כי הינו מסכים לקבל תשובות ו/או מידע וכן מגזין משפטי ו/או עדכונים שוטפים, מטעם המערכת ו/או מטעם עורכי דין שקיבלו את פנייתו להתייחסות, הכל לכתובת הדאר האלקטרוני שמילא במסגרת פנייתו.
תנאי השימוש שבסעיף זה הנוגע לאפשרות משלוח פניות באים להוסיף על האמור בתנאי השימוש הכלליים באתר זה, ובשום מקרה אין בתנאי השימוש שבסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלליים באתר.

3. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר- לרבות בלוגו ו/או בשם law info ו/או מידע משפטי , בעיצוב האתרים, בתכנים המתפרסמים בהם על-ידי מערכת מידע משפטי או כותבי התכנים, ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים באתר - הנן של המערכת או של כותבי התכנים בלבד, לפי העניין.
אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של בעל הזכויות, לפי העניין - בכתב ומראש.
המערכת שומרת על זכותה לערוך שינויים ו/או להוסיף או להסיר תכנים מן האתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

4. השימוש במערכת הינו as is. המערכת פועלת בגרסא לא סופית ( גרסת בתא), ונמצאת בפיתוח מתמיד, וכזאת שעלולה להיפגע מבאגים וליקויים שונים בהפעלתה ובשימוש בה.

5. הגולש מתחייב לעשות שימוש הוגן והגון במערכת, ומתחייב לפעול בזהירות מלאה בשימוש במערכת. הגולש מחוייב להימנע מפגיעה/הפרה של זכויות בעלי האתר ועורכי הדין הפועלים בו ו/או גולשים אחרים לרבות צדדים שלישיים בלתי מעורבים.
כמו כן, נדרש הגולש להימנע משפה פוגענית, מתלהמת, קיצונית, אלימה וכיו״ב…, ולכבד את רצון המערכת לשמירת ההרמוניה באתר גם אם היא חריגה ברשת.

6. במקרה של ספק או של אי הסכמה לתנאים אלו על הגולש להימנע משימוש באתר מבלי להותיר חותם פוגעני באתר.

7. הגולש ישפה את בעלי האתר בגין נזקים שנגרמו ו/או העלולים להיגרם כתוצאה מפעילות פוגענית ו/או זדונית ו/ או רשלנית ו/או הפרת זכויות ו/או שימוש לרעה כאמור לעיל וכן במקרה של ניצול לרעה והתנהגות שלא בתום לב, שיבצע במערכת.

8. במידה ונתקל הגולש בדבר מה הנחזה להיות פוגעני ו/או בלתי הולם ו/או טעות ו/או תקלה ו/או באג ו/או פער כזה או אחר ו/או צרימה ו/או סטיה מהוראות כל דין וכו', הוא מתבקש להפנות את תשומת לב המערכת לכך באמצעות המייל לשם תיקון התקלה בתום לב ולטובת המשתמשים באתר.

9. המערכת רשאית לאסוף נתוני גולשים ולעשות שימוש בתכנים המועלים לרבות בנגזרות שונות, מגזין משפטי או אחר וכיו"ב...

10. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. המערכת ו/או הצדדים קובעים כי מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין ישיר ו/או עקיף, הנובע מהאתר ו/או מהשימוש בו ו/או מהסכם זה, הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.

11. המערכת רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info