כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1223 קובעת רפורמה בניהול וביצוע עבודות פיתוח במקרקעי ישראל בתחום הרשויות המקומיות


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין, דיני מיסים - דיני מקרקעין - החלטה 1223 - מועצת מקרקעי ישראל - מיסים מגזר חקלאי - מיסוי מקרקעין - הוצאות פיתוח - חוק מיסי פיתוח - משרד הבינוי והשיכון - רשויות


ביום 15.12.2010 חתם שר האוצר על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1223 הקובעת רפורמה בכל הקשור לביצוע עבודות פיתוח במקרקעי ישראל.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1223 קובעת רפורמה בניהול וביצוע עבודות פיתוח במקרקעי ישראל בתחום הרשויות המקומיות
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

ביום 15.12.2010 חתם שר האוצר על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1223 הקובעת רפורמה בכל הקשור לביצוע עבודות פיתוח במקרקעי ישראל.

ההחלטה התקבלה במסגרת הרפורמה ההולכת ומתגבשת בניהול מקרקעי ישראל וכפי שקיבלה את ביטוייה בהחלטת הממשלה מס. ממי/5 של רפורמה במינהל מקרקעי ישראל מיום 12.5.2009, וכן בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1185 מיום 8.2.2010.

מטרת ההחלטה הינה, קביעת מדיניות ברורה ואחידה ביחס לביצוע עבודות פיתוח במקרקעי ישראל, בתחום של הרשויות המקומיות בכל הארץ, בהתאם לאפיון הרשויות המקומיות וסיווגן לפי הרמה הכלכלית חברתית, כמפורט בפרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הנקראים "אשכולות".

עבודות הפיתוח מבוצעות בפרויקטים השונים, על ידי קבלני פיתוח הזוכים במכרזים המנוהלים על ידי הרשויות המקומיות. במסגרת עבודות הפיתוח, נבנות התשתיות של הפרויקטים הכוללות חשמל, ביוב, מים, מדרכות, כבישים וכיוצ"ב. הרגישות הרבה הכרוכה בביצוע עבודות הפיתוח והעובדה כי לעיתים העבודות מבוצעות על ידי קבלנים לא מיומנים או כאלו שאינם בעלי היכולת הפיננסית הנדרשת, הביאו לכך, כי לא פעם, פרויקטים "נתקעו" חודשים ארוכים, מה שגרם לעיכובים ניכרים בקבלת בתי המגורים על ידי רוכשים, אשר ספגו בעקבות זאת נזקים כלכליים ניכרים.

התשתית לקבלת החלטה 1123, הונחה כבר בהחלטה 1180 של מועצת מקרקעי ישראל, מחודש מאי 2009, אשר עסקה בהקצאת מגרשים למגורים בתחומי ישובים המבצעים הרחבות קהילתיות. במסגרת החלטה 1180, ביקשה מועצת מקרקעי ישראל לשים קץ לתופעה הקרויה "כספים אסורים" אשר נגבו על ידי אגודות של ישובים מאת המתיישבים החדשים וקבעה במפורש, כי המועצה האזורית תהיה האחראית, בכל מקרה, על ביצוע עבודות הפיתוח.

בהחלטה 1223, נקבע, כי רשויות מקומיות באשכולות 7-10 (ישובים המדורגים במדד חברתי - כלכלי בינוני גבוה), יבצעו את הפיתוח באמצעות חוקי עזר המאושרים ע"י משרד הפנים ותיבדק יכולת הרשות לבצע את עבודות הפיתוח בעצמה על פי חוקי העזר המאושרים לה. הרשות המקומית תחתום על הסכם עם המינהל במסגרתו היא תתחייב לגבות את היטלי הפיתוח בתנאים ובלוחות זמנים כפי שיוגדרו בהסכם והחשוב ביותר הוא, כי הרשות המקומית תהיה האחראית הבלעדית לכל הכרוך בביצוע עבודות הפיתוח, לרבות תכנון מפורט לתשתית ציבורית בפרויקט.

ההחלטה קובעת, כי תוקם ועדת פרויקטים עליונה בראשות מנהל המינהל, אשר בסמכותה לאשר, כי במקרים בהם הוכחה יכולת הנדסית ביצועית נמוכה של הרשות המקומית וחוקי העזר המאושרים לרשות אינם מאפשרים כיסוי תקציבי לפרויקט ביעוד מגורים, תבוצע פעילות הפיתוח ע"י המינהל, או משרד הבינוי והשיכון.

בסעיף 3 להחלטה נקבע, כי ככלל, פעילות הפיתוח בפרויקטים למגורים ברשויות מקומיות השייכות לאשכולות  1-6 (ישובים המדורגים במדד חברתי - כלכלי בינוני נמוך), תבוצע על ידי משרד הבינוי והשיכון. במקרים בהם הוכח כי יש ביכולתן של הרשויות המקומיות באשכולות 1 - 6, לבצע את פעילות הפיתוח מבחינה הנדסית ביצועית, הן יהיו רשאיות לבצע את הפיתוח באישור ועדת פרויקטים עליונה.

בסעיף 4 להחלטה, מבקשת המועצה לתת מענה לעיכובים הנגרמים בהשלמת עבודות הפיתוח כתוצאה מניהול כושל של הרשויות המקומיות, כך שנקבע, כי במקרים בהם אין לרשות המקומית חוקי עזר מעודכנים המאפשרים כיסוי תקציבי לפרויקט או יכולת להעמיד מימון ביניים רשאית ועדת הפרויקטים העליונה לאשר כי פיתוח הפרויקט יבוצע ע"י הרשות המקומית באמצעות גביית הוצאות פיתוח מראש על ידי המינהל או על ידי משרד השיכון לפי העניין, וזאת בכפוף לתקנות חובת מכרזים.

לצורך גביית הוצאות הפיתוח, תפתח הרשות המקומית חשבון בנק מיוחד לפרויקט אשר בו ינוהלו כל התקבולים וההוצאות והחשבון יבוקר על ידי המינהל, עוד צויין במפורש, כי האחריות הכוללת לעבודת תחול אך ורק על הרשות המקומית.

נושא חשוב נוסף המוצא את ביטויו בהחלטה, הוא גביית היטלי פיתוח בגין שטחי ציבור פתוחים (שצ"פ) וכן בגין ביצוע מבני ציבור. ההחלטה קובעת, כי בנוסף להיטלי הפיתוח יגבה המינהל או משרד השיכון, סכומים נוספים בגין ביצוע עבודות אלו, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו בהחלטה.


החלטה 1223 הינה דרך עוקפת על מנת להכשיר את הצעת חוק מיסי פיתוח, אשר לא עבר עדיין בקריאה שניה ושלישית בכנסת. חוק מיסי פיתוח יבוא תחת היטלי הפיתוח הנגבים על ידי הרשויות המקומיות, ויביא לכך, כי ההיטל יהפוך למס אשר ישולם על ידי האזרחים שהינם בעלי זכויות בנכסים בתחום הרשויות המקומיות, דבר שישית על האזרחים עלויות ניכרות נוספות ויש לדחות אותו בכל תוקף.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף