כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

גם ברגעים האחרונים אפשר להכין צוואה – צוואת שכיב מרע – צוואה בעל פה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - ירושה - צוואת שכיב מרע - צוואה בעל פה - רצונו של אדם כבודו - רצון המוריש - קיום צוואת שכיב מרע


רוב הציבור לא מודע לעובדה כי אדם יכול לצוות את רכושו בעל פה ובעת שהוא חולה מאד. לצוואה בעל פה תוקף חוקי מחייב כמו כל צוואה אחרת.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
גם ברגעים האחרונים אפשר להכין צוואה צוואת שכיב מרעצוואה בעל פה
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

 1. 1.ראשית דבר
רוב הציבור לא מודע לעובדה כי אדם יכול לצוות את רכושו בעל פה ובעת שהוא חולה מאד.
לצוואה בעל פה תוקף חוקי מחייב כמו כל צוואה אחרת.

 1. 2.מבוא
חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן:" חוק הירושה") תומך בקונספט היסודי "שרצונו של האדם" כבודו ולכן במקרים שהמוריש מעוניין לצוות למי רכושו יחולק לאחר מותו – יאפשר זאת במקרה ספציפי גם בצוואה בעל פה.

על- פי סעיף 23 לחוק הירושה, רק שני סוגי אנשים כשרים לצוות בעל פה:  שכיב מרע ומצווה מחמת מיתה. צורת צוואה זו שונה מצוואות אחרות אחרות בכך שאין הכנה ו/או עריכה של הצוואה מבעוד מועד, וגם אין הוכחה בכתב חתומה על ידי המצווה לצוואתו.

כפי שיפורט בהרחבה במאמר זה, במקרה של צוואת "
שכיב מרע" המצווה  שרוי במיטתו עקב חוליו ואומר בעל פה את רצונו- צוואתו בפני שני עדים וכל זאת בשונה באופן מהותי משאר סוגי הצוואות. בכדי שצוואתו בעל פה של המצווה תהייה בת תוקף, בצוואת "שכיב מרע" צריכים להתקיים מספר תנאים שנקבעו בחוק ובפסיקה, במאמר זה נפרט את ייחודה ותנאיה של צוואת "שכיב מרע" כפי שיובא להלן.

 1. 3.מהי צוואת שכיב מרע ?  
הרעיון של צוואת שכיב מרע היא לתת הזדמנות אחרונה למצווה לפני פטירתו להוריש את רכושו לפי רצונו.
תחילה, ראוי לציין  כי המונח "שכיב מרע" נקלט מהמשפט העברי ואינו בעל פרשנות בחוק הירושה, שכיב מרע הוגדר במקורות המשפט העברי: רמב"ם, זכיה ומתנה, פרק ח, הלכה ב:

"החולה שתשש כוח כל הגוף וכשל כוחו מחמת החולי עד שאינו יכול להלך על רגלו בשוק והרי הוא נופל על המיטה-הוא שכיב מרע"

הרציונל של צוואת שכיב מרע מעוגן בתפיסה שמא תיטרף עליו דעתו ולכן פטרו שכיב מרע מצורך בקניין שכן יחסו לדבריו מעמד של "ככתובין וכמסורין דמו"  (תלמוד בבלי, גיטין יג' ע"א).

כפי שאוזכר לעיל, עסקינן במצב שבו המצווה מצוי על ערש דווי, ומחמת חוליו ומצבו הבריאותי ניתנת לו הזדמנות לצוות את רכושו גם בעל פה וללא הליך מורכב של ניסוח מדויק וכתיבת צוואה, הדורש בדרך כלל גם התערבותו של עורך דין.

 1. 4. התנאים לקיומה של צוואת "שכיב מרע"
צוואת "שכיב מרע" משויכת לצוואה בעל פה, ולכן, אינה צורה רגילה של צוואה שאפשר לעשותה בכל עת והיא תהיה תקפה אך ורק בנסיבות מיוחדות, הן מבחינת תנאיה והן מבחינת מועד עריכתה.

המחוקק הקל בדרישות הפורמאליות לעשיית צוואה בעל פה. לדוגמא, רק בצוואה בעל פה יכול עד לצוואה להיות גם זוכה בצוואה (סעיף 35 לחוק הירושה). כמו-כן, רק בצוואה בעל פה, שני העדים לא חייבים להיות נוכחים בו זמנית בעת הקראת הצוואה על ידי המצווה.סעיף 23 לחוק הירושה מונה ארבעה תנאים מצטברים להכרה בתוקפה של צוואת "שכיב  מרע":
 • א.הצוואה צריכה להתקיים בפני שני עדים השומעים (הכוונה מבינים) את לשונו של המצווה. – לא חייבים להיות יחדיו בעת הקראת הצוואה.
 • ב.על העדים לרשום במדויק ככל האפשר את תוכן הצוואה בזיכרון הדברים שיחתמו עליו.
 • ג.זיכרון הדברים צריך להיות מופקד בהקדם האפשרי אצל הרשם לענייני ירושה.
 • ד.הצוואה תקפה למשך חודש ולאחריו אם המנוח עדיין חי הצוואה בטלה, והמצווה יכול לעשות צוואה רגילה בכתב.
כחריג לדרישות אלו, סעיף 25(א) לחוק הירושה מתיר לבית המשפט להכיר בתוקפה של צוואת שכיב מרע  במידה ולא היה לו ספק באמיתותה, גם אם לא נתקיימו התנאים המופיעים לעיל.

דהיינו מראש המחוקק לוקח בחשבון כי יתכן והעדים לא יהיו מודעים לצורך לרשום מיד את הדברים ולהפקידם כנדרש.

דוגמא מהחיים: משרדנו טיפל בצוואה בעל פה אשר העדים לה לא ידעו על הצורך לרשום  פרוטוקול וכו'. משרדנו הצליח לשכנע את בית המשפט באמיתות הצוואה ורצונו של המנוח ולקוחות המשרד זכו במאות אלפי $ מהמנוח כתוצאה מצוואתו בעל פה.

 1. 5.קיומו של יסוד אובייקטיבי.
בנוסף לדרישות המנויות לעיל, ולאור העובדה כי המונח שכיב מרע נקלט מהמשפט העברי, בצוואת שכיב מרע נדרש יסוד אובייקטיבי - כלומר, לא די כי המצווה יצווה בפני שני עדים על רצונו וכי זיכרון הדברים יופקד בהקדם וכ'ו, אלא, קיימת דרישה בחוק כי יתקיים יסוד אובייקטיבי והיא קיומו של מצב רפואי שבו המצווה אכן היה מצוי בסכנת חיים ממשית.   

 1. 6.קיומו של יסוד סובייקטיבי.
בניגוד למצווה מחמת מיתה ששם קיימת דרישה לקיום יסוד אובייקטיבי ויסוד סובייקטיבי יחדיו, בצוואת שכיב מרע, ישנה דרישה ליסוד האובייקטיבי. אולם, ישנן שיטות במשפט הטוענות כי גם בצוואת "שכיב מרע" יש צורך בקיום יסוד סובייקטיבי .
על-כן, כאשר מבקשים להוכיח כי נ
תקיים יסוד סובייקטיבי, בתי המשפט בוחנים האם המצווה היה מודע למחלתו ולחומרת מצבו ולסכנת המוות הנשקפת לו ועל כן ציווה את צוואתו.

בהקשר לכך ראוי לציין כי בפסיקה קיימת מחלוקת האם בצוואת שכיב מרע, ישנה דרישה לקיום היסוד האובייקטיבי וגם לקיום היסוד הסובייקטיבי, כיום, הפסיקה לא הכריעה במחלוקת זו עד היום, וכפי שנטען על ידי השופט י' אנגלרד :

"
יצוין, כי באשר ליסודות הדרושים לקיום מצב של שכיב מרע, קיימת מחלוקת האם די במצב אוביקטיבי, או שמא דרוש גם מצב נפשי סוביקטיבי, מחלוקת שטרם הוכרעה בבית משפט זה" (עא 795/99 אנטוני (טוני) פרנסואה נ' אהוד (אודי) פוזיס)

עם זאת, ככל צוואה, עשויה הצוואה להיות פגומה בשני מישוריים: האחד- משעולה ספק באשר לאמיתותה של הצוואה, והשני- משעולה פגם או חוסר בצורתה. בעת שעולה כזו דילמה בתי המשפט בוחנים כל מקרה לגופו ונסיבותיו.

 1. 7.חבריו וקרובי משפחתו של המנוח צריכים להיות ערניים לגבי רצונו ויכולתו של המצווה בעל פה.
רוב הציבור סבור בטעות כי אדם לפני פטירתו, גם כאשר הוא מביע את רצונו לחלק את רכושו בצורה מסוימת בעל פה – אין זו צוואה. העובדה היא כי ההיפך הוא הנכון ואדם חולה סמוך לפטירתו יכול לצוות על חלוקת נכסים לאחר פטירתו רק בעל פה, לפי תנאים שפורט במאמר זה. – צוואתו בעל פה גוברת גם על צוואה קודמת ובעדים.
במידה וחבריו של הנפטר או קרובים סבורים כי המצווה לפני פטירתו אכן ציווה את רכושו בעל פה עליהם להתייעץ בניסוח עם עו"ד מנוסה בנושא.
.
 1. 8.סיכום
במאמר זה עסקנו בצוואת שכיב מרע ונוכחנו לדעת כי עצם מובדלותה משאר סוגי הצוואות "מעניקה" לה הקלות שאינן קיימות ככלל בשאר הצוואות.  למעט מהתנאים הנדרשים מסעיף 25 לחוק הירושה נדרש היורש להוכיח כי נתקיים יסוד אובייקטיבי בעת עריכת הצוואה על ידי המצווה.  במקרים שבהם נטענת טענה ו/או התנגדות לקיום צוואת שכיב מרע רצוי להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף