כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

המלצות ודגשים לקראת תום שנת המס בעקבות אישורו (לבסוף) של החוק לשינוי נטל המס


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מיסים - דיני מיסים - מיסוי - עריכת דין מיסים - סוף שנה - תכנון מס - המלצות ועדת טרכטנברג - מכירה רעיונית של ניירות ערך סחירים - מס חברות - מיסוי יחידים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
המלצות ודגשים לקראת תום שנת המס בעקבות אישורו (לבסוף) של החוק לשינוי נטל המס
מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

נתחיל מהשורה התחתונה. לאחר התחבטויות, דיונים, שינויים ולחצים אישרה הכנסת ביום 5 בדצמבר 2011 בקריאה שנייה ושלישית את החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2011 (להלן: "החוק"), המבוסס ברובו על המלצות ועדת טרכטנברג.

לפני שניכנס לעובי הקורה, נסקור כבר עתה בקצרה רשימה של המלצות ודגשים העולים מהחוק ויש לדעתנו ליתן עליהם הדעת לפני תום שנת המס הקרבה ובאה עלינו לטובה:

1) לאור העלייה הצפויה בשיעורי המס על הדיבידנד מומלץ לשקול חלוקת דיבידנד מכסימלית עד לסוף שנת המס 2011, כמובן בכפוף להוראות הדין ולשיקולי קיזוז הפסדים.

2) לאור העלייה בשיעור מס החברות, יש לשקול הקדמת הכנסות עד לתום שנת המס 2011 ובמקביל דחייה של הוצאות, ככל הניתן.

3) העלייה בשיעור מס שבח ובשיעור מס ריווח הון שתחול החל מתחילת שנת המס 2012 מחייבת בחינה של מכירות של זכויות במקרקעין ונכסים, בהתאמה, עד לתום שנת המס. עם זאת, יצוין, כי מדובר בעליה מרוככת, היות ושיעור המס החדש יחול על התקופה שתחילתה ביום 1.1.2012. כך למשל, על נכס שנרכש בתחילת שנת 2005 ויימכר בתום שנת 2012 יחול שיעור מס משוקלל של 20.7%. שיעור זה ילך ויגדל מטבע הדברים ככל שפרק הזמן שיחלוף מיום 1.1.2012, המכונה בחוק "מועד השינוי", ועד למועד המכירה, יגדל.  

4) הוספת החיוב של בעל מניות מהותי לחוק מיסוי מקרקעין גורמת לכך שמתחילת שנת המס 2012 יקפוץ שיעור המס על בעלי מניות מהותיים באיגוד מקרקעין ב- 50% (משיעור של 20% ככלל לשיעור של 30%). לפיכך, ההמלצה לבחון מכירת זכויות במקרקעין עד לתום שנת המס מקבלת משנה תוקף בהקשרם של בעלי מניות מהותיים באיגודי מקרקעין.

5)נוסחת הפיצול הליניארי החדשה שנוספה בחוק לגבי פרק הזמן שקדם למועד השינוי לא תחול על מכירת מוניטין שלא שולם בעבורו. כלומר, מוניטין מסוג זה ימוסה החל ממועד השינוי בשיעור אחיד של 25% במקום 20% ולכן קיים תמריץ לבצע עסקאות במוניטין שלא שולם עבורו עד לתום שנת המס.  

6) החל משנת המס 2012 הכנסה חייבת של יחיד מעל 40,790 ₪ לחודש תמוסה בשיעור של 48%. לפיכך, יש לשקול במידת האפשר את הקדמת ההכנסה כבר לשנת 2011, תוך שקלול החבות בדמי ביטוח לאומי, לאור הפחתת תקרת החבות החל משנת 2012.

7) הכוונה להטיל מס נוסף בשיעור של 2% על יחיד שהכנסתו החייבת בשנת מס מסוימת עלתה על מיליון ₪, לא אושרה במסגרת החוק. לפי רוח הדברים, קיים סיכוי סביר שהמס הנוסף יאושר בהמשך עם החרגות על סוגי הכנסה מסוימים. לפיכך, בדומה להמלצה הקודמת, יש לשקול במקרים מתאימים להקדים הכנסות מעל מיליון ₪ בשנה עד לסוף שנת המס 2011.

8) יש לשקול לבצע "מכירה רעיונית" של ניירות ערך סחירים עד לתום שנת המס ובכך לקבע יום רכישה ושווי רכישה חדשים וליהנות משיעורי המס הנמוכים שיחולו עד לתום שנת המס. מובן שיש לבחון את מימון חבות המס הנגזרת מהמכירה הרעיונית.   

9) שיעור המס על אופציות לעובדים בסעיף 102 לפקודה (25%) הושווה, לפחות באופן זמני, לשיעור המס החל על בעלי מניות רגילים בחברה, דבר ההופך את הקצאת האופציות  לעובדים לאטרקטיבית יותר.

10) באופן דומה, אפיקי השקעה לא צמודים, כגון איגרות חוב שקליות, מק"מ ופק"מ שקלי הופכים להיות אטרקטיביים יותר, לאור העובדה ששיעור המס שיחול בגינם ימשיך להיות 15% בלבד (כמובן תוך שקלול שיעור האינפלציה החזוי באותה תקופה).  

11) החל משנת המס 2012 בעל מניות מהותי לא יוכל לקזז הפסדי הון שנגרמו לו כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד שנבעו לו מניירות ערך אחרים באותה שנת מס.

12) שיעורי המס החלים על יחיד בגין מכירת נכסים וזכויות במקרקעין שנרכשו לפני 1960 יעלו אף הם, אך עלייתם תעשה באופן הדרגתי על פני השנים הבאות.

13) קיימת הוראה לבטל את מקדמת המס המשולמת ככלל על ידי רוכש זכות במקרקעין החל משנת המס 2013. שר האוצר רשאי להאריך מועד זה.

עיננו הרואות אפוא, כי החוק מעגן שינויים רבים בשיעורי המס המוטלים על יחידים וחברות. הן במישור הפירותי (הכנסות מעסק, עבודה, דיבידנד וריבית) והן במישור ההוני, לרבות מס שבח. ברמת היחיד וברמת החברה. היות ומרבית סעיפיו והוראותיו יכנסו לתוקף כבר ביום 1 לינואר 2012 (מועד השינוי) מומלץ, לבחון את השלכותיו של החוק, לגבי כל נישום (יחיד או חבר בני אדם) באופן ספציפי, תוך הסתייעות באנשי מקצוע. נקודת התחלה טובה, תהא רשימת ההמלצות והדגשים בתחילת רשימה זו. נשמח לסייע במידת הצורך. כולי תקווה שעליית המסים שעוגנה במסגרת החוק תופנה למימון החלקים האחרים והחשובים בדוח טרכטנברג (חינוך חינם לגיל הרך, שיפור התחבורה, תעסוקה וכיו"ב) ולא תמוסמס בידי הפוליטיקאים למטרות שוליות.  
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף