כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תביעות להשבת כספי סבסוד תשתיות ציבוריות בהרחבות קהילתיות בקיבוצים ומושבים


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני מקרקעין - דיני מושבים - מיסים מגזר חקלאי - הרחבה קהילתית במושבים ובקיבוצים - הקמת תשתיות - סבסוד - השבה - גביית תשלומים ממשתכנים - דמי פיתוח - גבייה ביתר


המלצתנו היא, בטרם ההתקשרות בהסכמים עם היישוב והיזם בהרחבה קהילתית במסגרת בניה עצמית או בניה מרוכזת, לבחון את החלטות המינהל החלות על הקצאת המגרשים בהרחבה ...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
תביעות להשבת כספי סבסוד תשתיות ציבוריות בהרחבות קהילתיות בקיבוצים ומושבים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ *

פרויקטים של הרחבות קהילתיות בקיבוצים ומושבים נולדו במטרה להגשים את הייעוד של ההתיישבות להצערת האוכלוסיה והשבה של בנים למחוז ילדותם.

ההרחבות החלו להיבנות בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 737, אשר התקבלה בשנת 1995 ובוטלה בשנת 2002 בבג"ץ הקשת המזרחית. בעקבות ביטול החלטה 737 התקבלה בשנת 2003, החלטת מועצת מקרקעי ישראל 959 אשר היתה בתוקף עד חודש מאי 2009, המועד בו התקבלה החלטה 1180 אשר ביטלה את החלטה 959.

בהליך הבנייה של פרוייקט ההרחבה, נדרש היישוב לבצע תשתיות ציבוריות על מנת להכשיר את המתחמים של ההרחבות החדשות. לצורך מימון התשתיות הציבוריות נגבים מהמשתכנים החדשים כספי הפיתוח, כאשר בהתאם להחלטות 959 ו- 1180, גובה הסכומים הנגבה מהמשתכנים, נדרש אישור מקדים של אגף שיווק וכלכלה של מינהל מקרקעי ישראל, כאשר הגבייה של הכספים מהמשתכנים, הינה בהתאם לאישור זה בלבד.

על מנת לעודד אוכלוסיות להגיע ליישובים הממוקמים באזורים שהוגדרו כאזורי עדיפות לאומית, קו תפר וקו עימות, משתתף משרד השיכון בעלויות הפיתוח שאושרו על ידי המינהל ומעביר כספי סבסוד לידי המועצות האזוריות, המועברים ליישוב או ליזם המבצע את התשתיות הציבוריות.

בהתאם להוראות מינהל מקרקעי ישראל וההחלטות שלעיל, נקבע, כי יש לקזז את גובה כספי הסבסוד שאושרו על ידי משרד השיכון בגין כל מגרש, מהסכום שאושר על ידי המינהל לגבייה עבור תשתיות ציבוריות, כאשר מהמשתכנים יש לגבות רק את סכום ההפרש בין גובה הכספים שאושרו לפיתוח לבין סך הסבסוד בגין כל מגרש.

יותר מכך, בהתאם לתצהירי האגף החקלאי בהתאם להחלטה 1180, יש לציין במפורש מהו גובה הסכום שאושר לגביית עבור פיתוח וכן מהו הסכום שאושר לסבסוד עבור כל מגרש ובהתאם לציין את הסכום שנגבה מהמשתכן המהווה רק את גובה ההפרש.

מבדיקה שנערכה בעשרות מקרים המטופלים על ידנו, נמצא, כי משתכנים רבים שילמו את דמי הפיתוח שאושרו על ידי המינהל בגין תשתיות ציבוריות (נמצא כי נגבו כספים ביתר אך זה לא המקום להאריך בעניין) כאשר סך הסבסוד לא קוזז מהסכום שאושר לגבייה על ידי משרד השיכון והועבר למועצה האזורית או ליישוב או ליזם וכיום המשתכנים פועלים להשבת הכספים שניגבו היתר.

לפיכך, ועל מנת לוודא שלא ניגבו כספים ביתר, יש לבחון בהתאם לאיזו החלטת מועצה הוקצה המגרש על שמם, מהו גובה דמי הפיתוח שאושרו לגבייה ביישוב, האם אושר סבסוד ממשרד השיכון ומהו הסכום שנגבה בפעול מהמשתכנים בגין תשתיות ציבוריות. ככל ויימצא כי אושר סבסוד ליישוב וסכום זה לא קוזז מדמי הפיתוח שניגבו מהמשתכנים, יש לפעול להשבת הסכומים שניגבו ביתר.

לעניין זה יובהר, כי בהתאם להוראות מינהל מקרקעי ישראל, די כי אושר סבסוד על ידי משרד השיכון ואין חשיבות לשאלה האם הועברו הכספים בפועל על ידי משרד השיכון, על מנת שתחול החובה לקזז את גובה הסבסוד מכספי הפיתוח בעת הגבייה של הכספים מהמשתכנים!!!

המלצתנו היא, בטרם ההתקשרות בהסכמים עם היישוב והיזם בהרחבה קהילתית במסגרת בניה עצמית או בניה מרוכזת, לבחון את החלטות המינהל החלות על הקצאת המגרשים בהרחבה ואת אישור המינהל לגביית כספי פיתוח ובייחוד, האם אושר סבסוד ממשרד השיכון ו/או משרד הביטחון, ובפרט בישובים באזורי עדיפות, קו עימות וקו תפר.    

הכותב מתמחה בייצוג משתכנים בהרחבות בקיבוצים ומושבים www.lieblaw.co.il
* 1.2.2012
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף