כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

ביטול הסכם ממון או הסכם גירושין – חלק ראשון


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - גירושין - ביטול הסכם ממון - ביטול הסכם גירושין - אישור הסכם ממון - תוקף של פסק דין


הסכמי ממון וגירושין הינם הסכמים מיוחדים במינם. למרות שלאחר אישור ההסכם מדובר בפסק דין, עדיין, הסכמים אלו יפורשו על פי הוראות חוק יחסי ממון או דיני החוזים הכללים, ובהתאם, ניתן לתקוף אותם בבית המשפט על פי העילות המפורטות לביטול בחוקים אלו. בעל תוקף של פסק דין.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
ביטול הסכם ממון או הסכם גירושיןחלק ראשון
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

כללי
הסכמי ממון וגירושין הינם הסכמים מיוחדים במינם, שעה שבדרך כלל, על מנת שיקבלו תוקף, יש לאשר אותם בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני האזורי, כך שההסכם הינו בעל תוקף של פסק דין.

למרות שלאחר אישור ההסכם מדובר בפסק דין, עדיין,  הסכמים אלו יפורשו על פי הוראות חוק יחסי ממון או דיני החוזים הכללים, ובהתאם, ניתן לתקוף אותם בבית המשפט על פי העילות המפורטות לביטול בחוקים אלו.

לפיכך, ובניגוד למקובל לחשוב, ניתן לבטל הסכם שקיבל תוקף של פסק דין. מובן, שמנגד, קיימות גם תביעות שמטרתן לאכוף את הסכם הממון ולהוציאו אל הפועל בשל סרבנות בן הזוג. למרות שתביעות מסוג זה נדמות כקלות יותר, הרי שבפועל כנגד התביעה לאכיפת הסכם מועלות טענות הגנה הדורשות לבטל את ההסכם, ולכן למעשה כל תביעה בנושא נחשבת קשה להתמודדות משפטית.

מה נדרש כדי לבטל הסכם ממון
בתי המשפט קבעו שלצורך ביטול יש להצביע על פגם שנפל בכריתת ההסכם, כפי המפורט בדיני החוזים או פגם שנפל באישור ההסכם, כפי הנדרש בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973.

נוסף על כך, ניתן להראות כי ההסכם הופר בהפרה יסודית או שהצדדים לא נהגו בהתאם להוראותיו, ובשל כך נוצר הסכם חדש, המבטל את ההסכמות הקודמות.

על אף שניתן לבטל הסכם שקיבל אישור של בית המשפט, מדובר במשימה קשה המחייבת ייצוג משפטי ברמה גבוהה, אשר יוכל להצביע לבית המשפט על סיבות ועילות כבדות משקל שישכנעו את השופט, כי מדובר במקרה המתאים לקבלת התביעה לביטול. הקושי בביטול ההסכם מבוסס על עיקרון סופיות הדיון, שכן כאמור, ההסכם מאושר בפני שופט, וחזקה על צד שידע על מה הוא חותם, במיוחד כאשר בית המשפט בדק זאת.

לכן, לדוגמא, ויתורים שערך מי מבני הזוג במטרה להגיע לחתימה על ההסכם, אשר בדיעבד נחזים להיות עיסקה גרועה במיוחד, אינם סיבה טובה במיוחד לביטול הסכם. בית המשפט יודע, כי מדובר בהסכם מיוחד, שבו עשוי אחד מהצדדים לוותר על רכוש רב, מתוך אינטרס אישי כבד משקל, כגון – להביא לסיום מהיר של הדיונים או כדי לסיים את ההליכים.
יש לזכור, כי הכלל הוא שחוזים יש לקיים, ולכן הנטייה הכללית של בתי המשפט היא לאכוף חוזה ולא לבטלו, אם ניתן לעשות כן.

פגמים באישור הסכם ממון או גירושין
מדובר, על פניו, בחובתו של בית המשפט או בית הדין הרבני לבדוק כי הצדדים הבינו את משמעויות ההסכם ואת ההתחייבויות והויתורים שערכו והם חותמים על ההסכם בגמירות דעת מלאה. על פי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אסור לבית המשפט לאשר הסכם, אם נוכח שמי מהצדדים אינו מבין את משמעות ההסכם ותוצאותיו או שהוא מבקש לחתום על ההסכם שלא ברצון חופשי.

לדוגמא, בתיק שבו ייצגתי, התברר כי הצדדים לא נדרשו על ידי בית הדין להסביר את מהות ההסכם ותוצאותיו והאשה כלל לא הבינה מה משמעות חתימתה. לו היתה מבינה, ספק אם היתה מסכימה להסכם במסגרתו הבעל (האמיד) מתחייב לשלם 500 ש"ח/לחודש עבור מזונות לשלושת ילדי בני הזוג יחדיו.

המקרה שלעיל אף מלמד כי בית הדין אישר למעשה הסכם שנוגד את תקנת הציבור, אינו חוקי ואינו מוסרי על פי סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973. כך במקרה זה, נמצאו שתי עילות לביטול הסכם בבדיקה ראשונית.

על מנת לאזן את התמונה נציין, כי גם אם הסכם ממון לא אושר, עדיין בית המשפט עשוי לאשרו בדיעבד במסגרת דיון בתביעה, אם מתברר שההסכם נחתם בין שני הצדדים בתום לב או אם מתברר שההסכם כלל אינו מסווג כהסכם ממון אלא כהסכם כלכלי, שמטרתו אינה לשנות מהוראות איזון המשאבים שבחוק.

פגמים בכריתת הסכם ממון או גירושין
על פי הדין, הסכם שנפל פגם בכריתתו ניתן לביטול. בגדר עילות אלו ניתן למנות מצג שווא, הטעייה, טעות, עושק, כפייה, חוזה בלתי מוסרי, חוקי או סותר את תקנת הציבור, חוזה למראית עין. עילה כללית נוספת היא חובת תום הלב המוצגת בהוראה המשולבת של סעיפים 12,39 ו-61 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג 1973.

עילת תום הלב היא עילה כללית, אך הגדרתו של תום לב אינה פשוטה ואינה ברורה. חשוב להבהיר, כי שאיפה של בן זוג לחתום על הסכם שיגן על האינטרסים שלו בצורה הטובה ביותר, אינה הפרה של תום הלב. נשיא בית המשפט העליון (בדימ') אהרון ברק אמר בהקשר לכך כי תום הלב הינו מצב בו "אדם לאדם, לא זאב ולא מלאך, אדם לאדם - אדם". על כן, לא ניתן לתקוף הסכם ממון או הסכם גירושין מכיון שהוא אינו הדדי בחלוקת הרכוש, לדוגמא, אם הצדדים הבינו את מהות הויתורים וערכו את ההסכם ברצון חופשי.

דוגמאות למקרים שהועלו בפני בתי המשפט
טענות לביטול או אכיפה של הסכם הממון בשל:

 • א.התנהלות מתועדת של הצדדים במשך שנים באופן החורג מהוראות הסכם הממון.
 • ב.העובדה שחלף זמן רב מאד ממועד כריתתו.
 • ג.אופן אישור ההסכם בבית המשפט או בית הדין או בשל העובדה שלא אושר כדין.
 • ד.ההסכם אינו הסכם ממון, מכיוון שאינו עוסק בחלוקת הרכוש בעת פרידת בני הזוג.
 • ה.ההסכם נחתם למראית עין כלפי חוץ.
 • ו.ההסכם מכיל הוראה לחלוקת רכוש לאחר פטירת אחד מבני הזוג, במנוגד לצוואה שהותיר אחריו.
 • ז.ההסכם נחתם על בסיס הטעייה של אחד מבני הזוג, על מנת להשיג יתרון בלתי הוגן.
 • ח.ההסכם נחתם בכפייה, כשברקע אירועי אלימות ואיומים כנגד האשה.
 • ט.ההסכם נחתם בעושק, שעה שהאשה לא הבינה את משמעות ההוראות שבו, היא לא היתה מיוצגת על ידי עורך דין, והתוצאות האפשריות לא הוסברו לה על ידי השופט.
 • י.ההסכם הינו זכרון דברים שלא אושר בבית המשפט, אך נחתם בין הצדדים בתום לב.
 • יא.הסכם הגירושין שנחתם בין בני הזוג הוא למעשה הסכם ממון על יסוד חוק יחסי ממון.
 • יב.ההסכם הופר בהפרה יסודית ממושכת על ידי אחד מבני הזוג.
 • יג.ההסכם נחתם על בסיס מצגים שקריים עובדתיים, עובר לכריתתו, ועובדות האמת נגלו רק שנים לאחר מכן.
 • יד.ההסכם נחתם על בסיס עצה משפטית גרועה של עו"ד של בן הזוג המתחרט.
 • טו.טעות בכדאיות העיסקה/ אין הדדיות בחלוקת הרכוש.
 • טז.ההסכם מכיל הוראות בלתי מוסריות או שאינן חוקיות או שנוגדות את תקנת הציבור.
 • יז.ההסכם נחתם בתנאי מרמה.
לסיכום
ביטול הסכם ממון או גירושין הינו משימה משפטית קשה, והפסיקה הנרחבת בעניין מלמדת כי בתי המשפט בוחנים כל מקרה לגופו ואין נוסחאות קסם. במקרים שהוצגו כדוגמאות לעיל, הגיעו בתי המשפט במקרים שונים לתוצאות הפוכות למרות שהועלתה טענה זהה, כאשר בכל מקרה הוצגו נימוקים טובים התומכים בפסק הדין.

לפיכך, על מנת להעריך את הסיכוי לבטל הסכם ממון, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום, להציג בפניו את כל המסמכים, הנתונים והמידע הקיים, על מנת שניתן יהיה לקבל הערכה מושכלת של הסיכוי. בעת קבלת ההחלטה, מומלץ שלא להשען רק על מידע המפורסם ברשת האינטרנט, שכן מדובר על עולם ומלואו.

בחלק השני של המאמר, אציג ניתוח של מספר מקרים בתביעות לביטול יחסי ממון שהובאו בפני בית המשפט ואת הנימוקים לפסקי הדין שהתקבלו.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף