כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תיקון החלטה 1271 יביא לפגיעה לא מידתית בזכויות של היישובים במגזר החקלאי


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני מקרקעין - מיסים מגזר חקלאי - דיני מושבים - מינהל מקרקעי ישראל - תיקון החלטה 1271 - ישוב חקלאי - גביית כספים אסורים - פגיעה בזכויות - חוסר סבירות


ביום 23.4.13 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל במסגרתה עלו לדיון נושאים מרכזיים הקשורים למגזר החקלאי ולזכויות בקרקע.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
תיקון החלטה 1271 יביא לפגיעה לא מידתית בזכויות של היישובים במגזר החקלאי
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ  *
 
ביום 23.4.13 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל במסגרתה עלו לדיון נושאים מרכזיים הקשורים למגזר החקלאי ולזכויות בקרקע.

אחד הנושאים שעמדו לדיון על שולחן המועצה עליו נבקש להרחיב, הינו תיקון החלטה 1271 אשר התקבלה בחודש דצמבר 2012 וקבעה שינויי דרמטי בכל הקשור להקצאת מגרשים בישובים במרכז הארץ.

החלטה 1271, מבטלת את החלטה 1195 ומיישמת את עקרונות תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות,  אשר ביטל את המוסד של ועדות הקבלה, שאפיין וייחד את המגזר ההתיישבותי מזה שנים רבות.

החלטה 1271 קבעה, כי ביישובים קהילתיים במרכז הארץ וביישובים קהילתיים בנגב ובגליל המונים מעל 400 בתי אב או שמספר היחידות הניתנות לבנייה ביישוב אינו מוגבל בהתאם לתכנית מתאר ארצית או מחוזית, שיווק המגרשים ייעשה באמצעות מכרז פומבי של המינהל וללא ועדת קבלה.    

אחד השיקולים המרכזיים לאשר את החלטה 1271 היה, מיגור תופעת הכספים האסורים שמתקיימת לצערנו, בחלק מהיישובים שמבקשים "לסחר" בזכות ההמלצה שניתנה להם על ידי מינהל מקרקעי ישראל, במסגרת שיווק המגרשים בפטור ממכרז וההמלצה שנותן הישוב למינהל לגבי מועמדים לקבל זכויות במגרשים בהרחבות.

מועצת מקרקעי ישראל, יישמה בהחלטה 1271, את ההמלצות שניתנו על ידי מבקר המדינה בדו"ח המבקר 59ב לשנת 2008 וכן את ההמלצות שניתנו על ידי פקידי המינהל, לשווק את המגרשים במרכז הארץ וביישובים המונים מעל 400 בתי אב במכרז פומבי, ובכך להפקיע מהיישובים את זכות ההמלצה, וזאת על מנת שלא ניתן יהיה לדרוש כספים אסורים בגין זכות ההמלצה, שמבטאים את גובה שווי השוק של המגרשים, לעומת השווי שנקבע על ידי השמאי הממשלתי בגין דמי היוון המשולמים למינהל עבור זכות החכירה במגרשים.

התיקון אותו מבקשת המועצה לבצע, הינו בסעיף 3.3 להחלטה 1271, לפיו:    
"מספר המגרשים בתוכנית ושטחם/גודלם יהיה עפ"י קביעת מוסדות התכנון ובהתאם לצפיפויות הבניה הקבועות בתמ"א 35, לרבות כל תכנית שתעדכן או תחליף אותה (להלן – תמ"א 35).    

מקום בו קיימת תכנית תקפה הקובעת שטח מגרש גדול יותר מהאמור לעיל, רשאי המינהל לדרוש את תיקון התכנית והתאמת גודל המגרש לצפיפיות הבניה הקבועות בתמ"א 35 קודם להקצאת המגרש, גם אם מבחינה תכנונית הוראות התכנית התקפה הנ"ל גוברות."

יוצא מהתיקון המבוקש, כי גם במקום בו הוראות תכנית תקפה הגוברת על הוראות אחרות, קובעת לדוגמא, כי שטח המגרשים הינו 500 מ"ר, המינהל יכול להורות על תיקון התכנית ולדרוש, כי שטח המגרשים יעמוד על שטח של 350 מ"ר!

אין כל ספק, כי מדובר בפגיעה גסה ויסודית בזכויות בקרקע של הישובים במגזר החקלאי ובייחוד נוכח העובדה, כי ברור למינהל, שהוראות התכנית התקפה הקובעת את שטח המגרשים, גוברת במקרים רבים על הוראות אחרות, שכן התכנית קובעת יישום של הוראות תכנוניות לרבות של תמ"א 35 ומסדירה את ההנחיות גם ביחס לשטח המגרשים, בגין האזור עליו חלה התכנית.

שוב מכה קשה למגזר החקלאי והפעם הפגיעה היא בלב ליבן של הזכויות המוקנות ליישובים בקרקע, המוסדרות במסגרת תכניות תקפות שהתקבלו כדין ומאושרות על ידי רשויות התכנון.

נזכיר למינהל מקרקעי ישראל, כי הזמנים הם זמנים של "רפורמה", המינהל מבקש לנתק את האזרחים מכבלי הבירוקרטיה וקורי העכביש של כ- 1300 החלטות מועצה, מסורבלות וכאלו שמקפחות את המגזר החקלאי.     

קודקס החלטות המועצה שפורסם על ידי המינהל, מבקש להביא לסדר חדש בהחלטות המועצה, וכן "לנקות" מהשולחן החלטות שאין להן תוקף. גם בנושא זה עדיין לא נאמרה המילה האחרונה, שכן יש להסדיר עיוותים הקשורים למגזר החקלאי, אשר השתרשו במהלך השנים ועתה זה הזמן לעקור את העשבים השוטים.

נסכם ונאמר, כי התיקון המבוקש, יטיל על המגזר החקלאי גזירות לא סבירות, ובייחוד כאלו, שיאיינו את הוראות התכניות שחלות על היישובים. יש לבחון את הסבירות של התיקון המבוקש בעיניים של המבחנים שנקבעו בבג"ץ, ביחס לאמות שיוויון, חוסר סבירות ואמות מידה מוגברות החלות על הרשות בבואה לגזור גזירות על בעלי הזכויות, כאשר נראה כי התוצאה שתתקבל הינה ברורה - התיקון המבוקש אינו מידתי ולוקה בחוסר סבירות קיצוני.

לפיכך , אנו מקווים שהתיקון להחלטה 1271, המבוקש על ידי מועצת מקרקעי ישראל לא יתקבל בסופו של יום, על מנת שלא יתווספו לבנים נוספות בחומה הבצורה הנבנית לאיטה לאורך השנים מסביב לזכויות של היישובים במגזר החקלאי, אותה חומה שמפלה את המגזר החקלאי ביחס למגזר העירוני ומבקשת להגביל ולאיין את הזכויות שנולדו בזכות ולא בחסד.     
    

עו"ד אביגדור ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומינהל מקרקעי ישראל avigdor@lieblaw.co.il
*    26.4.2013
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף