כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

כיצד מיישמים פעילות לא חקלאית במושבים


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - מגזר חקלאי - דיני מושבים - פעילות לא חקלאית - יישום - החלטה 1265 - זכויות בניה - נחלה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
כיצד מיישמים פעילות לא חקלאית במושבים
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

הקדמה
תנאי מקדמי לקיום פעילות לא חקלאית בקרקע המיועדת למגורים בנחלה הינה הסדרת הזכויות בחלקת המגורים.

להסדרת הזכויות בחלקת המגורים חשיבות רבה, שכן חוכר שיחליט להצטרף להסדר, לא יחויב להשיב את הקרקע למנהל מקרקעי ישראל במידה וייעודה ישתנה למגורים.

החלטת רשות מקרקעי ישראל 1155

הזכויות בחלקת המגורים בנחלה הוסדרו בהחלטה 1155.  על מנת להצטרף להסדר שמציעה החלטה 1155 ולעגן את זכויות המגורים בנחלה, יש לעמוד במספר תנאים:
 1. 1.יש לרשום את חלקה א' של המושב בספרי מרשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות.
 1. 2.יש להסדיר ולשלם בגין כל השימושים בנחלה בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות במועד ההצטרפות להסדר, לרבות בגין תקופת העבר.
 1. 3.תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים.
 1. 4.התאמת יחידות הדיור במושב ליחידות הדיור המותרות על-פי לוח 2 בתמ"א 35.
 1. 5.הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה (מבנים שאינם בנויים בהיתר בניה).
לאחר שיוסדרו הזכויות בחלקת המגורים, ניתן יהיה לפעול להסדרת הפעילות הלא חקלאית. (החלטה 1265)

התנאים לקיומה של פעילות לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה הוסדרו לראשונה בהחלטה 1101 של מנהל מקרקעי ישראל. החלטה זו בוטלה ובאוקטובר 2012 נכנסה לתוקף החלטה 1265, שעל-פיה יש לעמוד בתנאים הבאים:

זכויות הבניה לפל"ח יישארו תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה.

השימושים לפל"ח אושרו בתכנית תקפה או בהיתר תקף לשימוש חורג.

השטח המבונה הכולל לפל"ח לא יעלה על 500 מ"ר וזאת אף אם מוסדות התכנון אישרו זכויות בניה מעבר לשטח זה.

מכסת השטח המבונה המרבי כפי שצוין בסעיף 3 לעיל, תכלול גם שימושי פל"ח מחוץ לחלקת המגורים שאושרו כדין לבעל הנחלה לפני מועד אישור החלטה זו.

המבנה המיועד לפל"ח ימוקם אך ורק בחלקת המגורים. החל ממועד אישור החלטה 1265 מנהל מקרקעי ישראל לא יתיר הקמת מבנה לתעסוקה לא חקלאית ו/או שימוש במבנה קיים למטרה זו בשטח שהוא מחוץ לחלקת המגורים.

מקרים חריגים
במקרים חריגים כאשר אין אפשרות פיזית למקם את המבנה המיועד לפל"ח בחלקת המגורים, בכפוף לקיומה של תוכנית תקפה או היתר תקף לשימוש חורג, יאשר המנהל שימוש לפל"ח בשטח חלקה א' שמחוץ לחלקת המגורים, וזאת רק במקרים העומדים בקריטריונים השונים הכתובים בהחלטה.

שימוש במבנים קיימים
במידה ובוצעה עסקה מהוונת לפל"ח בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי מנהל מקרקעי ישראל, בשטח העולה על 500 מ"ר כולל ו/או בשטח אשר נמצא מחוץ לחלקת המגורים, לא יידרש בעל הזכויות בנחלה להרוס את המבנה.
השימוש לפל"ח יכול להיעשות במבנה קיים ע"י הסבת השימוש בו או בהקמת מבנה חדש.
תשלום דמי חכירה והסדרת חובות עבר כמפורט בהחלטה 1265.
הסדרת כל השימושים הלא מוסדרים בתוך הנחלה.

סיכום
בעל זכויות אשר רכש את מלוא זכויות המגורים בשטח נוסף המיועד למגורים, ע"פ סעיף 4.3 בהחלטה 979, יהיה רשאי לעשות שימוש לפל"ח בשטח הנוסף במידה ושילם למנהל מקרקעי ישראל דמי חכירה מהוונים ורק כאשר סך השימוש הלא חקלאי בחלקת המגורים ובשטח הנוסף לא יעלה על 500 מ"ר בנוי.


רשימה זו היא רשימה כללית ולבטח אינה סוף פסוק, שכן אליה מצטרפים תנאים רבים נוספים שהציבו המועצות השונות, החלטות נוספות של מנהל מקרקעי ישראל ועוד.
לאור זאת, עמידה בתנאים להסדרתה של פעילות לא חקלאית (פל"ח) מצריכה ידע רב, בקיאות, ניסיון בתחום ועבודה מרובה אל מול הגופים השונים לרבות מועצות, ועדות, מנהל מקרקעי ישראל וכיוצ"ב.
למשרד עוה"ד גבי מיכאלי ושות' ניסיון בקבלת אישורים לפעילות לא חקלאית, וישמח לעמוד לשירותכם ולסייע לכם בכל הקשור להסדרת הפל"ח בשטחכם.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף