כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

החלטת מועצת מקרקעי החלטה 1314 - הסדר ביניים:


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - דיני קיבוצים - רמ"י - החלטה 1314 - הסדר ביניים - שיוך דירות


העקרונות של ההחלטה הוחלו גם במקרה של קיבוץ שלא קיבל החלטה על שיוך ומבקש לקלוט חברים חדשים ולבצע בניה באמצעות כספים של החברים.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
החלטת מועצת מקרקעי החלטה 1314 - הסדר ביניים:
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ    29.3.15

 1. 1.החלטה 1314 קובעת את "הסדר הביניים" בנושא חתימת הרשות על היתרי הבניה בקיבוצים שקיבלו החלטה לשיוך לפי החלטה 751 ולא סיימו את הליכי השיוך.
 1. 2.העקרונות של ההחלטה הוחלו גם במקרה של קיבוץ שלא קיבל החלטה על שיוך ומבקש לקלוט חברים חדשים ולבצע בניה באמצעות כספים של החברים.
 1. 3.החלטה 1314 קובעת כי הרשות תחתום על בקשות להיתרי בניה להקמת בתי מגורים בחלקת המגורים בקיבוצים עבור חברים חדשים, במהלך תקופת הביניים שתסתיים ביום 31.12.15 (להלן: "המועד הקובע"), בכפוף לכך שהחברים החדשים והקיבוצים יסכימו לפעול בהתאם לתנאים האמורים להלן:
 • א.קיבוץ שקיבל החלטה לשיוך דירות לפי החלטה 751 צריך לבחור באחד המסלולים שלהלן עד המועד הקובע:
 1. 1.לסיים שיוך לפי החלטה 751 - להפנות את החברים לרשות לחתימה על הסכם חכירה מהוון בהתאם להוראות החלטה 751 עד המועד הקובע.
 1. 2.הצטרפות להסדר לפי החלטה 1366 - להמיר את החלטה 751 בהחלטה 1155 (1366) ולשלם סך של 3.75% בצירוף מע"מ עבור "שטח המגורים" בקיבוץ ולהשלים לסך של 33% עבור חברים חדשים שהתקבלו לקיבוץ לאחר 27.3.2007 והכל עד ליום 31.12.15 ועד אז לסיים את הליכי השיוך (השלמת הליך פרצלציה/הסרת שיעבודים/הסדרת שימושים ותשלום חובות עבר).
 1. 3.להצטרף ל "חלופת האגודה" - ראה לעיל הסבר לגבי ביצוע התשלומים - תשלום חד פעמי של הקיבוץ עבור חלקת המגורים בהתאם לפרמטרים הקובעים בהחלטה 1366 ובהנחה של 12%.
 1. 4.לבטל את החלטת השיוך - לחזור למתווה של קיבוץ מסורתי.
 1. 5.קיבוץ שלא קיבל החלטה על שיוך - צריך לקבל החלטה עד המועד הקובע (31.12.15) להצטרף להחלטה 1366 או החלטה 1380 (חלופת האגודה) ולהפנות את החברים לרמ"י.
 1. 6.קיימת מגמה להאריך את המועד הקובע עד ליום 31.12.16 (עדיין אין אישור).
 • ב.תצהירים - לצורך חתימת הרשות על היתרי הבניה, הקיבוץ והחבר יחתמו על תצהירים בהם יתחייבו לסיים את הליכי השיוך ולהסדיר שימושים חורגים ולשלם חובות עבר עד ליום 31.12.15.
 • ג.ערבויות - החברים החדשים יפקידו ערבויות בנקאיות על חשבון דמי ההיוון - במרכז הארץ בסך של 200,000 ₪, באזור עדיפות לאומית ב' בסך של 50,000 ₪ ובאזור עדיפות לאומית א' וקו עימות ללא ערבויות.
 • ד.הסדרת שימושים לא מוסדרים:
 1. 1.ערבות הקיבוץ להסדרת שימושים לא מוסדרים - הקיבוץ יפקיד ערבות של עד מיליון ₪ לצורך הבטחת התחייבויותיו להסדיר שימושים ולשלם חובות עבר.
 1. 2.הסדרת שימושים ותשלום חובות עבר עד המועד הקובע.
 1. 3.אי הסדרת שימושים לא מוסדרים עד המועד הקובע ישית על החברים החדשים דמי היוון בסך של 91%.
 1. 4.ניתן ליישם את ההסדר גם אם טרם נרשמה תכנית החלוקה למגרשים (פרצלציה), באמצעות "תכנית צל".
 1. 5.תשלום דמי חכירה בגין בניה מעל 160 מ"ר יתבצע בהתאם להחלטה 1085.
 1. 6.יחולו הנחות אזור על שיעורי התשלום בגין דמי היוון בסך 91%.
 • ה.הסנקציות ביחס לקיבוצים וחברים שלא יעמדו בהוראות החלטה 1314:
הרשות קבעה בהחלטה 1314 את הסנקציות הבאות במקרה בו הקיבוץ והחברים לא יעמדו
     בהוראות ההחלטה ולא יקבלו החלטה לשיוך לפי חלופת האגודה או החלטה 1366 עד המועד
     הקובע:

 • א.תשלום 91% עבור ערך הקרקע.
 • ב.חילוט ערבויות - הערבות הבנקאית שהופקדה על ידי החבר תחולט.
 • ג.תשלום דמי חכירה שנתיים - ככל שלא יהא בסכום הערבות לכסות את כל התשלום עבור דמי ההיוון, החבר החדש (או הקיבוץ, לפי העניין) ישלם לרשות דמי חכירה שנתיים בגין השימוש במגרש המגורים. תשלומים אלו יחשבו כתשלומים ע"ח דמי החכירה המהוונים.
 • ד.הקצאה למועמד אחר על ידי הקיבוץ בתוך 180 יום ולאחר מכן על ידי הרשות - אם החבר החדש לא יעמד בהתחייבויותיו לתשלום עד 31.12.15, והקיבוץ לא יפנה חבר אחר לרשות לרכישת הזכויות במגרש תוך 180 יום, יסכים הקיבוץ לגריעת מגרש המגורים משטח המשבצת והמגרש יוקצה על ידי הרשות למועמד אחר אשר יתקבל לחברות בקיבוץ. לא נמצא מועמד, הרשות תהיה רשאית להקצות את המגרש גם למי שאינו חבר קיבוץ.
 • ה.מכירת המגרש והשבה של הכספים לחבר היוצא בניכוי דמי ההיוון והוצאות הרשות - החבר החדש זכאי לקבל מהרשות את שווי השקעותיו במגרש, כפי שיקבע על ידי השמאי הממשלתי מתוך התמורה המתקבלת ממכירת המגרש לאחר ניכוי דמי החכירה המהוונים והוצאות הרשות.
 • ו.חילוט ערבות הקיבוץ בגין שימושים לא מוסדרים - במידה ולא יוסדרו כל השימושים הלא מוסדרים בקיבוץ עד למועד הקובע תחולט הערבות.  הסדר זה אינו מהווה הסכמה ו/או ויתור של הרשות בקשר להסדרת כל השימושים הלא מוסדרים במשבצת, לרבות תשלום דמי שימוש בגין תקופת העבר והפסקת השימושים הלא מוסדרים ככל שאין אפשרות להסירם בהתאם להחלטות המועצה ונהלי הרשות.
  הקיבוץ לא יעלה טענת התיישנות כנגד דרישה ו/או תביעה של הרשות בקשר לשימושים לא מוסדרים בתקופה החל משבע שנים אשר קדמו לקבלת ההחלטה.
 • ז.לא תתאפשר הצטרפות הקיבוץ להחלטות השיוך עד להסדרה מלאה של כל השימושים הלא מוסדרים במשבצת -  לא הוסדרו כל השימושים הלא מוסדרים עד המועד הקובע (31.12.15), החברים החדשים יידרשו לשלם לרשות באופן מידי דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע עבור מגרשי המגורים.
 • ח.לא תינתן התחייבות לרישום משכנתא לטובת חברים חדשים -  בטרם השלמת שיוך מגרשי המגורים בהתאם להחלטות המועצה הרשות לא תחתום על התחייבות לרישום משכנתא.

הכותב מתמחה בהליכי שיוך דירות בקיבוצים www.lieblaw.co.il


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף