כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

שובר שיוויון במכרזים


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני מכרזים - מכרז - משפט מסחרי - הצעה - ועדת המכרזים - בחירת הצעה זוכה - ביטול החלטת וועדת המכרזים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
שובר שיוויון במכרזים
מאת : עו"ד אהוד גרא


במכרזים רבים יכול להיווצר מצב שיש יותר מהצעה אחת או שתיים שהן הטובות ביותר, ועל ועדת המכרזים לבחור את הזוכה מביניהן. בית המשפט בעת"מ שלפנינו ביטל החלטה של וועדת מכרזים שבחרה בהצעות הזוכות בדרך של הגרלה, דרך שלא נכללה בתנאי המכרז.

הלקח שאפשר ללמוד מפסק הדין שניתן לאחרונה על ידי כב' השופטת נאוה בן אור עת"מ 5195-02-15 מ.ג.ע.ר בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון ואח' ועת"מ 5775-02-15 מילגם שירותים לעיר בע"מ נ' מדינת ישראל ואח', הוא נכון לכל מכרז שבו נוצר מצב של שוויון בין שתי הצעות או יותר: על עורך המכרז לקבוע מנגנון במסמכי המכרז מפורש לבחירת הזוכה או הזוכים גם במקרה כזה, ובהעדרו יש לפתור את המצב שנוצר"באופן שיתיישב עם תכליות המכרז", ולא בדרך מכנית של עריכת הגרלה.    

כפי שבית המשפט סיכם את עובדות המקרה "משרד הבינוי והשיכון פרסם מכרז למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור עבור זכאים לסיוע. עורך המכרז הבהיר כי ייבחרו שלושה זוכים מבין כלל ההצעות שתוגשנה ... אמות המידה לבחירת הזוכים כללו דירוג של איכות ההצעה (50%) ודירוג של מחירה (50%) ... בכל הנוגע להצעת המחיר קבע המכרז כי על המציעים להגיש הצעת עמלה כוללת בש"ח בגין מתן השירותים נשוא המכרז לכל ישוב ויישוב בנפרד ... על כל מציע מוטלת הייתה חובה להציע הצעת מחיר לכל אחד מן היישובים ... העמלה המינימאלית לטיפול בתיק הועמדה על 40 ₪ ... הדרוג הסופי של המציעים וקביעת שלושה הזוכים ייעשה על יסוד שקלול ציוני הערכות האיכות וציוני המחיר ... כשלכל אחד מן השניים יינתן, כאמור, משקל של 50%. שלוש ההצעות שתקבלנה את הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר תיבחרנה כזוכות".                         

בשלב זה היה על ועדת המכרזים לקבוע שתי זוכות מבין השלוש, ו"הקושי שעמד בפני ועדת המכרזים לנוכח עובדה זו הוא כיצד לקבוע מיהן שתי הזוכות מבין השלוש" וכאמור, "הפתרון שנמצא לוועדת המכרזים היה עריכת הגרלה בין השלוש בכל אחד מחמישה היישובים, שתיערך בנפרד, ובה ייבחרו שתי זוכות". כאמור, שתיים מבין הזוכות, מ.ג.ע.ר ומילגם לא השלימו עם ההחלטה. לעומתן, הזוכה השלישית, עמידר, סברה כי החלטת ועדת המכרזים היא החלטה סבירה ומתחייבת.         

בית המשפט הניח כי "אין חולק, כי במכרז נשוא דיוננו לא נקבע מנגנון של הגרלה לשם הכרעה מקום שההצעות הכספיות של שלוש הזוכות יהיו זהות. נראה, אפוא, שהצדק עם העותרות, כי די בכך כדי לפסול את החלטת ועדת המכרזים, שלא הייתה מוסמכת להוסיף בדיעבד תנאי מהותי לתנאי המכרז ולשנות כך את כלליו", ואף דחה את "טענת ב"כ ועדת המכרזים, כי בנסיבות שנוצרו עריכת הגרלה היא הפתרון האופטימאלי לשם ההגנה על עקרון השוויון ... "ההגרלה אף אינה מתיישבת עם תכלית המכרז ועם מנגנוני החלוקה וההכרעה שנקבעו בו. עיון במכלול סעיפי מנגנון החלוקה בין הזוכות (10.1 - 10.3) מביא למסקנה, כי עורך המכרז חתר לתוצאה לפיה ברוב המקרים תזכה הזוכה בעלת הציון המשוקלל הסופי הגבוה יותר, היינו אותה זוכה שהצעתה מהווה שקלול אופטימאלי של מחיר זול ושל איכות גבוהה".                                        

מסקנתו של בית המשפט הייתה "שהשלמת הלאקונה צריכה להיעשות באופן שיבטא את תכליות המכרז השונות ויאזן ביניהן. מלאכת האיזון צריכה להיעשות על ידי ועדת המכרזים וייתכנו אופציות שונות - העשויות להתיישב עם תכליות המכרז - לקביעת הזוכות ביישובים שבמחלוקת. מאחר שוועדת המכרזים לא נדרשה להן, עליה להשלים את עבודתה ... "העתירה מתקבלת במובן זה שההחלטה בדבר קיום ההגרלה מתבטלת. על ועדת המכרזים לשוב ולהידרש לסוגיה, ולהחליט באופן שיתיישב עם תכליות המכרז. כאמור, עריכת הגרלה אינה יכולה להוות מנגנון הכרעה לנוכח המוסבר לעיל".


בברכת מכרז מוצלח, אהוד גרא, עו"ד
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף