כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

אין לשנות את תנאי המכרז לאחר הגשת ההצעות


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני מכרזים - שינוי תנאי מכרז - קבלת הצעות במכרז - ועדת המכרזים - נאמן - חברת התחנה המרכזית החדשה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
אין לשנות את תנאי המכרז לאחר הגשת ההצעות
מאת: עו"ד אהוד גרא

בפני בית המשפט המחוזי בלוד באה בקשה של הנאמנים בהליכי המכירה, בדרך של מכרז והתמחרות, של נכסיה או מניותיה של חברת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב. הנאמנים ביקשו לעשות, ערב עריכת ההתמחרות מספר שינויים בתנאי ההליך, לבקשת אחד המשתתפים, שנועדו להקל עליו. השינויים היו בקשר למועד השבתה של הערבות הבנקאית למשתתפים שלא זכו בהליך, ולחילופין לקביעת לו"ז מקוצר לאישור הזוכה במכרז על ידי בית המשפט ולאחריו החזרת הערבות.

משמע, בית המשפט התבקש על ידי הנאמנים, שרצו להרחיב את מעגל המשתתפים בהתמחרות, לאשר שינויים בתנאי המכרז בנושא הערבות, וזאת לאחר שההצעות למכרז כבר הוגשו. חברת נ.צ.ב.א., אחת המשתתפות במכרז, וכן כונס הנכסים הרשמי התנגדו לבקשה, מנימוקים משפטיים וענייניים.

בית המשפט מפי כב' השופט בנימין ארנון, בפרק' (מרכז) 25351-01-12 התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב בע"מ נ' משרד המשפטים כונס הנכסים הרשמי דחה את הבקשה.

ביחס לבקשת הנאמנים להשבת הערבויות הבנקאיות של המציעים שלא זכו מייד בסיום ההתמחרות, ציטט בית המשפט מתוך תנאי המכרז כי במספר מקומות נדרש כי "תוקף הערבות יהיה ל- 6 חודשים מיום הגשת ההצעה", וכי "הערבויות הבנקאיות תשמשנה להבטחת מלוא התחייבויותיו של המציע על פי הצעתו, והנאמנים יהיו רשאים לחלט ערבויות אלה ככל שהמציע לא יעמוד באיזה מתנאי הצעתו ו/או באיזו מהתחייבויותיו לפי הצעה זו, במלואן ובמועדן". יצוין כי תנאים אלו נקבעו על ידי הנאמנים עצמם במסגרת ההזמנה להציע הצעות וההצעה לרכישת החברות, נועדו להבטיח כי במקרה שהזוכה לא יעמוד בהצעתו יוכלו הנאמנים לחלט את ערבותו ולהכריז על ההצעה הבאה בתור כהצעה הזוכה, בעוד שגם המציע הבא שהגיש הצעה מוחזק בערבותו, כלשון בית המשפט.

בקשת הנאמנים, כאמור, סותרת את התנאים שהם עצמם קבעו, בלא שתהיה בתנאי המכרז הוראה מפורשת לכך, והכול בגדר "שינוי תנאי המשחק" לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.

המלומד דר' ע' דקל, שדעתו מצוטטת בהחלטה, מסכם את ההלכה בספרו על דיני מכרזים במלים: "ועדת המכרזים אינה רשאית לשנות תנאים ודרישות מהותיות הקבועים במסמכי המכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות". הוא מנמק זאת כך:

 • "ראשית, סמכות מעין זו מהווה פתח רחב לשחיתות ולפגיעה בטוהר המידות ...
 • שנית, שינוי מאוחר של דרישות המכרז פוגע בעקרון השוויון, שכן הוא עשוי לשנות את מאזן הכוחות בין המציעים ...
 • שלישית, שינוי מעין זה פוגע באינטרס ההסתמכות ובאינטרס הציפייה של המציעים ..השתתפו במכרז ...
 • רביעית, ומאותם טעמים, שינוי מאוחר של דרישות המכרז מהווה הפרה של חובת ההגינות שחבה הרשות המנהלית כלפי הפרט ...
 • וחמישית, קשה להעריך אם שינוי מעין זה הינו יעיל מבחינה כלכלית ..."

בית המשפט דחה גם את בקשת הנאמנים לצמצום לוח הזמנים לאישור ההצעה הזוכה על ידי בית המשפט, ופסק ש"לוח הזמנים המצומצם המבוקש על ידי הנאמנים לשם אישור ההצעה הזוכה אינו מעשי ודינו להידחות ... מטבע הדברים, צפויים הצדדים להגיש לבית המשפט את טענותיהם, דבר העלול להימשך פרק זמן ארוך יותר מ- 14 ימים".

לסיכום: חובה על ועדת המכרזים לדבוק בתנאי המכרז כפי שאלה התגבשו במועד הגשת ההצעות. עד לאותו מועד רשאית ועדת המכרזים לעשות בהם שינויים, בתנאי שהם יובאו לידיעת המשתתפים והמשתתפים הפוטנציאלים. מרגע שההצעות למכרז הוגשו, לא ניתן עוד לשנות את תנאיו.

בברכת מכרז מוצלח,

אהוד גרא, עו"ד
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף