כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

השתתפותה במכרז של חברה בהקפאת הליכים


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני מכרזים - מכרז ציבורי - חברה בהקפאת הליכים - ערבות צד ג - מכרז לגביית קנסות - משפט מסחרי - דיני חברות


בפסק דין זה, כברבים מקודמיו, חזר בית המשפט ונמנע מלהרחיב את המקרים שבהם הוא יאפשר סטייה מהוראות המכרז באשר לערבות הבנקאית.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
השתתפותה במכרז של חברה בהקפאת הליכים
מאת: עו"ד אהוד גרא

"האם ניתן לחרוג מעמידה דווקנית בתנאי הסף, ולקיימם, שלא כפשוטם וכלשונם, אם המציע הוא חברה שהייתה נתונה בהליך של הקפאת הליכים, וכאשר ביהמ"ש אישר העברת תפעולה השוטף של החברה, לרבות מימונה, לצד ג'"?

על שאלה מסוימת זו,  שטרם הוכרעה לפני כן על ידי בית משפט, התבקש בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כב' השופט אריאל ואגו, להשיב בה"פ 55684-02-15 נ' מילגם שירותים לעיר בע"מ, שוהרומ.ג.ע.ר..

עובדות המקרה:משיבה 2, שוהר, נקבעה כזוכה במכרז שנערך על ידי משיבה 1. המכרז נועד להקמת מערך לגביית קנסות חנייה באשקלון. דא עקא ששוהר, אשר השתתפה במכרז בהיותה נתונה בהליך של הקפאת הליכים, צרפה להצעתה כתב ערבות בנקאית ע"ש חב' זייד-אורניב, חברה שהתעתדה, לרכוש את פעילותה.

בתנאי המכרז נדרש כי, הערבות תהיה "על שמו ומחשבונו של המשתתף". ברור ששוהר לא עמדה בתנאי זה כלשונו. במצב דברים רגיל, של מציע שאינו נמצא בהליך של הקפאת הליכים, הצעתה הייתה נפסלת על הסף. השאלה בענייננו הייתה: האם מצבה המיוחד של שוהר מצדיק סטייה מההלכה לפיה לפנינו ערבות פגומה שמחייבת את פסילת ההצעה?

ההחלטה:בית המשפט, לאחר שהתעמק בעובדות ובהלכות שנפסקו, השיב בחיוב על האלה זו, פסל את הצעתה של שוהר והחזיר את ההכרעה לוועדת המכרז של משיבה 1.

בית המשפט נימק את פסיקתו במלים אלה: "בלית פעולה מקדימה, מצידה של שוהר, כגון פנייה להבהרה, או לשנוי תנאי הסף, נוצר מצב, שבגדרו בפני וועדת המכרזים, עמדה ערבות בנקאית של תאגיד זר לכאורה וחיצוני למגיש ההצעה. על מנת להגיע ל"חיבור" בין התאגיד הזר לבין מגישת ההצעה, לא כל שכן לצורך זיהוי השניים זה עם זה, ולמנוע פסילה, על אתר, של ההצעה, בהיעדר התאמה לדרישת הסף, נדרשה מלאכה של בילוש והתחקות, התעמקות ברקע המשפטי ובהיסטוריה של חדלות הפירעון של מגיש ההצעה, לצד קונסטרוקציה פרשנית מורכב ומפולפלת של הפרק הרלבנטי בחוק החברות ושל החלטת בימ"ש מחוזי מרכז. אין להלום שזהו מצב ראוי, בוודאי שלא מצב רצוי, בעולם המכרזים ואין מקום למתן הכשר ועידוד לכך, בדיעבד".

בפסק דין זה, כברבים מקודמיו, חזר בית המשפט ונמנע מלהרחיב את המקרים שבהם הוא יאפשר סטייה מהוראות המכרז באשר לערבות הבנקאית.
בברכת מכרז מוצלח,

אהוד גרא, עו"ד
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף