כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הודעה על תנאי העסקה – רישום שעות עבודה ורישום תלוש נכון- ביצוע "בדק בית" דחוף ע"י המעסיקים


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - מנשר למעסיקים - רישום שעות העבודה - רישום נכון של תלוש השכר - חובות מעסיק

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
הודעה על תנאי העסקה רישום שעות עבודה ורישום תלוש נכון- ביצוע "בדק בית" דחוף ע"י המעסיקים
מאת: עו"ד דוד מימון


האם כל העובדים שלך קיבלו הודעה על תנאי העסקתם וחתמו על קבלתה?

האם ש
עות העבודה של העובדים שלך רשומים כראוי, בזמן אמת ובדוחות מתאימים?

האם תלושי השכר שמונפקים לעובדים שלך מקיימים את הוראות החוק והפסיקה?


מעבודתי בתחום התמחותי העיקרי בדיני עבודה, אני נתקל פעמים רבות במעסיקים שבשל חוסר ידע/הבנה נאלצים לשלם עשרות אלפים ולעיתים מאות אלפי ₪, לרבות הוצאות משפטיות, כמו גם קנסות מינהליים ואף העמדה לדין פלילי רק בשל אי ביצוע מהלכים מחויבים על פי דין מבעוד מועד שיכלו למנוע הוצאות מיותרות אלו.

רבים המעסיקים, המטופלים על ידי יועצי מס, מנהלי חשבונות ו/או רואי חשבון לשם הנפקת תלושי השכר ושוגים בסברתם כי בכך שהם פועלים על פי הנחיות האחרונים יש בכך משום הגנה עליהם.

עם כל הכבוד, לבעלי מקצוע נכבדים אלה, אין הם מומחים בדיני עבודה והם גם אינם אמורים להיות מומחים בדיני עבודה ועל כן ישנם בתחום זה כשלים מרובים שעלולים לעלות לך ביוקר.

על פי ההלכ
ות הפסוקות שניתנו לאחרונה על ידי בית הדין הארצי, התהפכו היוצרות ובמקום שהעובד יצטרך להוכיח את גרסתו, כיום די בכך שהעובד יטען לגרסה בתצהיר כדי שהמעביד יצטרך להוכיח באותות ובמופתים כי גרסה זו אינה נכונה ואם לא יצליח, תתקבל גרסת העובד!!!

להלן מספר דוגמאות:

אי מסירת הודעה על תנאי העסקה יוצרת עילת תביעה לפיצוי עד כדי סכום של 15,000 ₪, מזכה את התמ"ת בהטלת קנס והחמור מכל על פי תיקון לחוק הודעה על תנאי העסקה נקבע כי :

5א.    בתובענה ....שבה שנוי במחלוקת עניין ..לפי סעיף 2, והמעסיק לא מסר לעובד הודעה שהוא חייב במסירתה כאמור בסעיפים 1 או 3, בכלל או לגבי אותו עניין, תהיה חובת ההוכחה על המעסיק בדבר העניין השנוי במחלוקת, ובלבד שהעובד העיד על טענתו באותו עניין, לרבות בתצהיר .."

כלומר, אם על פי הדין הכללי המוציא מחברו עליו הראיה התהפכו היוצרות ואם המעסיק לא מסר הודעה על תנאי העסקה והעובד יטען לתנאי העסקה מסויימים, שפרטיהם היו אמורים להכילל בהודעה על תנאי העסקה, המעביד יצטרך להוכיח שגרסת העובד אינה נכונה ואם לא יצליח בכך תתקבל גרסת העובד!!!

על פי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, החל על כלל המעסיקים במשק, למעט חריגים ביותר, ישנה חובה על המעסיק לנהל רישום של שעות עבודת העובד באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים.


כאשר הסנקציה בשל אי מילוי החובה הנ"ל כוללת סיכון של קבלת קנס או העמדה לדין פלילי ואף נקובה בסעיף 26ב לחוק הגנת השכר לפיו :

26"ב.    (ב)    על אף האמור בסעיף קטן (א), היתה התובענה לתשלום שכר עבודה בעד גמול שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות."

יצוין כי בפסק דין של בית הדין הארצי, שניתן לאחרונה נקבע שבמקרה של אי רישום שעות העבודה כמפורט לעיל, נטל השכנוע רובץ על המעסיק להוכיח כי העובד לא עבד בשעות הנוספות להם הינו טוען בתצהיר בלבד וכי אם המעביד לא יוכיח שהעובד לא עבד תביעתו של העובד תתקבל בהיקף של עד 15 שעות נוספות בשבוע ו-60 שעות נוספות בחודש, שערכם הכלכלי 77.5 שעות עבודה שמשמעותה נטל וחיוב המעביד בסכום נוסף, המהווה מעל 40% משכרו של העובד !!!

תלושים רבים של עובדים נעשים כלאחר יד וברשלנות רבתי על ידי מנהל החשבונות, בלא לציין את הפרטים הנדרשים על פי הוראות חוק הגנת השכר, תוך סיכון הן בהיבט של הטלת קנס או העמדה לדין פלילי על ידי התמ"ת כאשר מן הפן האזרחי נקבע ה סנקציה אחת של פיצוי עד כדי 5,000 ₪ לכל תלוש לא תקין ובנוסף בסעיף 26(ג) לחוק הגנת השכר נקבע כדלקמן:
    (ג)    בתובענה של עובד שעילותיה השנויות במחלוקת הן אי-תשלום גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעות, והמעסיק שחייב במסירת תלוש שכר לפי הוראות סעיף 24, לא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר לעובד תלוש שכר שלא נכללו בו הרכיבים האמורים, חזקה היא כי נקבע לעובד שכר כולל בניגוד להוראות סעיף 5, ככל שהוא חל עליו, ויראו בשכר ששולם לו כשכר רגיל, שהרכיבים האמורים אינם כלולים בו, אלא אם כן הוכיח המעסיק אחרת.

כלומר נוצר מצב לפיו אם העובד לא קיבל תלושי שכר או קיבל תלושי שכר שאינם רשומים כיאות בכל אחד מרכיבי התשלום יראה וייחשב התשלום ששולם לעובד כאילו היווה את שכרו הבסיסי בלבד, ועליו יתווספו כל יתר החיובים תוך ביצוע תחשיביםעל שכר בסיס זה. כאשר ברור כי המדובר בסנקציה בעלת השלכות כלכליות מרחיקות לכת.

כעולה מן המקובץ לעיל, על כל מעסיק לרוץ לעורך דין הבקיא בדיני עבודה, להציג בפניו את מערך הניהול וההתנהלות שלו מול העובדים ולתקן לאלתר את כל הטעון תיקון, וזאת על מנת למנוע או למזער נזקים עתידיים שעלולים לפגוע או למוטט כל עסק.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף