כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

נא להכיר! החלטה 1464


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - דיני מושבים - החלטה 1464 - פיצול נחלות - מיסים מגזר חקלאי


אנו ממתינים להשלמת ההכנות לפתיחת המחלקות ברמ"י ליישום החלטה 1464 ואנו צופים כי הדבר יתבצע בתחילת שנת 2017 ...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
נא להכיר! החלטה 1464
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

אנו שמחים לבשר כי החלטה 1399 תוקנה וכעת מספרה החדש הינו 1464. מקריאת הוראות החלטה 1464 מצאנו תיקונים רבים בהחלטה בסוגיות עליהן כתבנו במהלך השנה האחרונה, אשר הוטמעו כעת בהחלטה רשמית.

פיצול מגרשים מנחלה:
החלטה 1464 קובעת כי בעת פיצול מגרש מנחלה ישלם בעל הזכויות דמי חכירה מהוונים לרשות בגין
מלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות בנחלה. כלומר, בעל הנחלה לא יוכל לבקש לשלם בגין קיבולת בניה של 160 מ"ר בלבד כפי שהיה מקובל בהוראת אגף חקלאי 62, אלא שהרשות תדרוש תשלום עבור "השימוש המלא". התשלום שיידרש הינו בהתאם לקיבולת הזכויות המוקנות במושב בגין מגרשים בהרחבה שעומדת בד"כ על כ- 250 מ"ר עיקרי + שירות.

נזכיר, כי בעל נחלה שישלם את "דמי הרכישה" בגין כל חלקת המגורים וירכוש את מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות בחלקת המגורים, לא יידרש לשלם לרמ"י תשלום נוסף עבור פיצול מגרשים מהנחלה. בעל הזכויות ישלם היטל השבחה לוועדה המקומית.

בעת פיצול מגרש מנחלה אין צורך לשלם את מלוא "דמי הרכישה" בגין חלקת המגורים, אלא שניתן לשלם את דמי הכניסה בסך 3.75% + מע"מ ולהשלים לסך של 33% + מע"מ בגין המגרש המפוצל. בהתאם לשומות הקיימות ברשותנו, במקרה בו בעל נחלה מתעתד לפצל יותר ממגרש אחד מהנחלה, כלכלי יותר יהא לשלם את "דמי הרכישה" בגין חלקת המגורים.

העברת זכויות בנחלה:
אין רישום פרצלציה - במקרה בו בעל נחלה מוכר את הזכויות ומשולמים "דמי רכישה" וחלקה א' של הנחלה לא רשומה בשלמות (לא הושלמה פרצלציה), לא ייחתם הסכם חכירה לדורות בהתאם להוראות החלטה 1311, אלא שהרוכש יקבל את מלוא הזכויות שמקנה החלטה 1464 מבלי שייחתם הסכם.

חתימה על נספח להסכם החכירה - במקרה בו חלקה א' של הנחלה רשומה בטאבו, ושולמו דמי רכישה (33%) או דמי כניסה (3.75%) ייחתם הסכם חכירה לדורות לפי הנוסח שאושר בהחלטה 1311 אליו יצורף נספח לפי החלטה 1464. בהוראות הנספח ייקבעו הזכויות שמוקנות לבעל הנחלה בהתאם לתשלום ששולם על ידו (דמי כניסה/דמי רכישה).

חוזה חכירה בתוקף- בעת כניסה להסדר לפי החלטה 1464 יידרש בעל הנחלה המחזיק חוזה חכירה בתוקף לחתום על ביטול ההסכם שבתוקף ולחתום תחתיו על הסכם חכירה לפי הנוסח שאושר בהחלטה 1311. חוכר שלא יסכים לבטל את ההסכם הקיים, לא יוכל להצטרף להסדר לפי החלטה 1464. חוכר שזכאי לחדש את תקופת החכירה בהתאם להסכם קיים בהתאם לתנאים הנקובים בהסכם הקיים ועומד על זכותו לחדש את ההסכם ולא לחתום על ההסכם לפי החלטה 1311 לא יוכל להצטרף להסדר לפי החלטה 1464.

התחשבנות מחדש:
בהחלטה 1464 הוסף פרק חדש שמטמיע את הוראות החלטת הנהלה
3139 ביחס להתחשבנות מחדש הקובע את הוראות שלהלן ביחס לחוכר שביצע פעולה בנחלה (מכירה, פיצול, תוספת בניה), החל ממועד הבג"ץ (9.6.11) ועד למועד יישום ההחלטה:

 1. 1.מועד לביצוע התחשבנות - את ההתחשבנות מחדש ניתן להגיש בתוך שנה מהמועד שבו הרשות תודיע על יישום ההחלטה.

 1. 2.תוספת בניה- ניתן יהיה לבקש זיכוי בגין דמי היתר ששולמו מעבר ל- 160 מ"ר ועד 375 מ"ר.
 1. 3.פיצול מגרש מנחלה ניתן להגיש בקשה לזיכוי מלא בגין התשלומים ששולמו עבור פיצול מגרש מנחלה לפי 91% לרבות לפי הנחות אזורי עדיפות. הבקשה תוגש על ידי בעל הנחלה ובעל הזכויות במגרש.
 1. 4.מכירה - בגין עסקאות שבוצעו לאחר 9.6.11 בעל הנחלה (המוכר) יוכל להגיש בקשה להתחשבנות מחדש ולקבל זיכוי מלא בגין דמי ההסכמה ששולמו בעת ביצוע העסקה.
 2. תיקון הגדרת "קרוב":
  הגדרת קרוב תוקנה וכעת היא כוללת אחים. כלומר לא יחול חיוב בדמי רכישה בעת ביצוע חלוקת עיזבון בין יורשים של נחלה.
  שלוש יחידות בשלושה מבנים:הוראות החלטה 1464 הותאמו לתיקונים בתמ"א 35 כך שהיא מתייחסת לקיבולת יחידות דיור במושב לפי התיקון בתמ"א 35 שמסדירה שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים בחלקת המגורים בנחלה.הסדר בישובי עוטף עזה:הוארך המועד לביצוע ההסדר ביישובי עוטף עזה עד 31.12.18 במסגרת מתן הנחלה בתשלום דמי הכניסה שיחושבו בגין 215 מ"ר בלבד.אנו ממתינים להשלמת ההכנות לפתיחת המחלקות ברמ"י ליישום החלטה 1464 ואנו צופים כי הדבר יתבצע בתחילת שנת 2017 ועל כן אנו ממליצים להכין את הנחלות ואת משבצת האגודה בהתאם בכדי לעמוד בתנאי הסף ליישום ההחלטה.הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף