כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חישוב מסלול מחדש בהחלטה 1473 - הסדר הביניים


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - קיבוץ מתחדש - דיני קיבוצים - החלטה 1473 - שיוך דירות - רמ"י - מיסים מגזר חקלאי - מסלול לחברי קיבוץ - מסלול לחברים חדשים


בדיונים של חברים חדשים מול קיבוצים, עלו סוגיות חברתיות שביקשו לבחון מה יהיה במצב שבו החברים החדשים יהיו בעלי זכויות קניין ואילו החברים הוותיקים יוותרו עם זכויות חוזיות בהתאם למצבם כיום?


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
חישוב מסלול מחדש בהחלטה 1473 - הסדר הביניים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

החלטה 1473 שכותרתה "בניה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר הביניים" קובעת את ההוראות לקבלת היתרי בניה לחברים חדשים בקיבוץ המתחדש.

החלטה 1473 מיום 15.6.16 חלה על קיבוצים שקיבלו החלטה על שיוך ועל אלו שלא קיבלו החלטה על שיוך דירות.

"תקופת הביניים" הינה התקופה שתחילתה במועד שבו הקיבוץ מבקש לקבל היתרי בניה עבור בניית בתים לחברים החדשים וסופה במועד הקובע שנקבע בהחלטה לביצוע השיוך שהינו 31.12.17 (להלן: "המועד הקובע").

ההחלטה קבעה, כי רמ"י תחתום על בקשות להיתרי בניה עבור חברים חדשים שיופנו לרמ"י עד המועד הקובע, בכפוף להחלטת הקיבוץ והחבר לפעול באחת משתי חלופות:

חלופה ראשונה:
 1. 1.התחייבות הקיבוץ לקבל החלטה עד המועד הקובע להצטרפות לאחת מהחלטות השיוך (1456, 1488, 751).

 1. 2.החבר החדש יפקיד ערבות 50,000 באזור עדיפות ב', 200,000 במרכז הארץ.
 1. 3.הקיבוץ יפקיד ערבות עד 1 מיליון להסדרת שימושים לא מוסדרים.
 1. 4.במקרה שהקיבוץ לא יצטרף עד המועד הקובע החבר ישלם 91% בכפוף להנחת אזור.
 1. 5.הצטרפות עד המועד הקובע תחייב את הקיבוץ והחברים בתשלום דמי היוון בתוך 60
  יום ממועד אישור העסקה ברמ"י.
 1. 6.עיכוב בהסדרת שימושים עד המועד הקובע תחייב את החברים החדשים בתשלום
  דמי היוון 91%.
 1. 7.במקרה של אי תשלום על ידי החבר החדש תחולט הערבות, החבר ישלם דמי שימוש
  לרשות בגין השימוש במגרש ע"ח דמי ההיוון. אם לא יתבצע תשלום בתוך 180 יום
  ולא יופנה חבר חדש, המגרש ייגרע ממשבצת האגודה ויוקצה למועמד אחר שיתקבל
  לחברות. אם לא יימצא מועמד אחר הרשות תקצה את המגרש גם למי שאינו חבר
  קיבוץ והחבר היוצא יקבל השבה של השקעות.

חלופה שניה:    
 1. 1.האגודה תפנה את החברים בצירוף החלטה של האסיפה המאשרת לפעול בהתאם לחלופה
  זו.
 1. 2.החבר החדש יפקיד ערבות בנקאית בגובה 91% מערך המגרש (כפוף להנחות
  אזור).
 1. 3.במקרה שהקיבוץ לא יגיש בקשה להצטרפות לאחד ממסלולי השיוך עד 31.12.17,
  הערבות תחולט, המגרש ייגרע ממשבצת האגודה ויוקצה לחבר החדש בהסכם חכירה
  פרטני.
 1. 4.הצטרפות הקיבוץ לאחד ממסלולי השיוך בעתיד לא תזכה את החבר בקיזוז התשלומים ששולמו על ידו לרשות.

 1. 5.
  הצטרפות הקיבוץ לאחד ממסלולי השיוך עד למועד הקובע ותשלום בתוך 60 יום
  ממועד אישור העסקה, תזכה את החבר החדש בהשבה של הערבות.
התוצאה:

ההחלטה יצרה שני מסלולים חדשים:    

מסלול לכלל חברי הקיבוץ-בחירת חלופת השיוך עד 31.12.17 והפניית החברים הוותיקים והחדשים לרמ"י עד המועד הקובע ותשלום דמי ההיוון לרמ"י בתוך 60 יום ממועד ביצוע העסקה.

מסלול לחברים חדשים-הפניית החברים לרמ"י בטרם הפניית כל חברי הקיבוץ ותשלום מלא (91%) של החברים החדשים עבור הזכויות במגרשים (כפוף להנחות אזור) - החרגת המגרשים ממשבצת האגודה וחתימה על הסכמי חכירה פרטניים.    

התייחסות להחלטה 1473 בהסכמי קליטה:
קיבוצים מתחדשים שמבקשים לקלוט חברים חדשים ולקבל היתרי בניה ולבצע בנייה, נדרשים להיכנס למתווה "הסדר הביניים" בהתאם להחלטה 1473 ובמסגרת זו להתחייב להפנות את החברים לרמ"י עד המועד הקובע.

הקיבוץ מתחייב להסדיר שימושים חורגים עד למועד הקובע ורמ"י מאפשרת בהחלטה להפקיד ערבות בנקאית לצורך הבטחת ההתחייבות לביצוע ההסדרה.

נבהיר, כי השיוך ניתן לביצוע לאחר החרגת שיעבודים החלים על המגרשים המיועדים לשיוך, ככל וחלים שיעבודים ובהסכמי הקליטה יש לתת לכך התייחסות.

במסגרת ניהול המו"מ על הוראות הסכמי הקליטה עולה פעמים רבות השאלה - כיצד נפעל במקרה שבו הקיבוץ לא יהיה מוכן עד למועד הקובע לשלוח את החברים לרמ"י לצורך השלמת הליך השיוך למרות החתימה על תצהירי רמ"י לפי החלטה 1473?

בנושא זה חשוב להבהיר, כי החלטות רמ"י קבעו שיש לשלוח את החברים החדשים לרמ"י עד המועד הקובע ובהתאם לכך נחתמו התצהירים! ההתחייבות היא של הקיבוץ והחברים החדשים להשלים את השיוך עד המועד הקובע ולשלם את התשלומים עבור הקרקע (דמי היוון).

הקיבוץ והחברים נדרשים להגיע להסכמות ברורות בהסכם הקליטה- מה ייעשה במועד הקובע עם החברים החדשים?    

לא ייתכן מצב שבו החברים החדשים יהיו "שבויים" כאשר מצד אחד רמ"י תדרוש את ביצוע השיוך ומצד שני הקיבוץ לא יאפשר להם לבצע את השיוך ויסרב להפנות אותם לרמ"י לחתימה על הסכמי חכירה ביחס למגרשים.

החלטה 1473 קובעת סנקציות כלפי הקיבוץ והחברים, בין היתר, הגשת תביעות לדמי שימוש, חילוט ערבויות, תשלום דמי היוון בסך 91%, הפניית חברים על ידי רמ"י במקום החבר החדש ואף החרגת המגרש משטח המשבצת.

החלטה 1473 מקנה פתרון למצב שבו הקיבוץ סבור כי הוא לא יוכל להשלים את השיוך עד המועד הקובע ומאפשרת הפנייה של החברים החדשים לרמ"י בטרם יופנו כל חברי הקיבוץ.

בהסכמי הקליטה יש לקבוע הוראה ברורה, כי במידה והקיבוץ לא יסיים את הליכי השיוך ולא יהיה מוכן לבצע את ההפניה של כל החברים לרמ"י עד המועד הקובע, הקיבוץ יפנה  את החברים החדשים לרמ"י להשלים את הליך השיוך בטרם יופנו כל החברים, ובמקרה זה מדובר ב"שיוך קנייני", כאשר הקיבוץ ישתף פעולה עם החברים ורמ"י לצורך השלמת התהליך.

בדיונים של חברים חדשים מול קיבוצים, עלו סוגיות חברתיות שביקשו לבחון מה יהיה במצב שבו החברים החדשים יהיו בעלי זכויות קניין ואילו החברים הוותיקים יוותרו עם זכויות חוזיות בהתאם למצבם כיום?

בסוגיה זו יש לומר, כי החלטות רמ"י התוו את המצב המשפטי ואת ההתחייבות לביצוע השיוך עד המועד הקובע. קיבוץ שחושש מבעיה חברתית לאור הפניית החברים החדשים לפני הוותיקים, אין לו על מה שיסמוך והתוצאה היא שהוא לא יכול לקלוט חברים חדשים.מצאנו, כי עדיפה הדרך של קליטה והפניית החברים החדשים בטרם החברים הוותיקים ככל ולא הושלמו הליכי השיוך בקיבוץ, מאשר דרך של קיפאון.

מניסיון ניתן לומר, כי קיבוצים שהסכימו לשלוח את החברים החדשים לרמ" להשלמת הליך השיוך לפני החברים הוותיקים, לא נכנסו לכאוס חברתי או לכל בעיה אחרת.

יש להבהיר לחבר הותיק, כי ככל והחבר החדש יישלח לרמ"י לפניו (החבר החדש הוא פעמים רבות הבן/בת שלו) לא יהיה בכך פגיעה בזכויותיו שיתממשו בעת ביצוע השיוך בעתיד. קליטה ובנייה אלו תהליכים מחויבי המציאות בכדי לשמר ולקדם את הקיבוץ לצמיחה דמוגרפית ודבר זה אפשרי רק באמצעות עמידה בהוראות רמ"י שמתוות את הדרך לקבל היתרי בניה עבור חברים חדשים.

שימו לב להוראות החלטה 1473 שמחשבת "מסלול מחדש" בכל הקשור לקבל היתרי בניה בתקופת הביניים ותתייחסו לכך בהסכמי הקליטה ובהחלטות של הקיבוץ כיצד לקבל חברים חדשים בהתאם למצב שבו הקיבוץ נמצא מבחינת הליכי השיוך.
    
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף