כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הסוף לחובות - חישוב החוב בהליכי פשיטת הרגל והשלכות הכשל בביצוע


עורכי דין - מידע משפטי: דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל - פשיטת רגל - נושה - חייב - הפטר - הסוף לחובות - חישוב החוב - הליכי פשיטת הרגל - חוב ישן - ריבית בנקאית

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
הסוף לחובות - חישוב החוב בהליכי פשיטת הרגל והשלכות הכשל בביצוע
מאת : עו"ד דוד מימון  *

כאשר חייב נקלע להליכי פשיטת רגל אופן חישוב חובו משתנה באופן משמעותי, שיכול לגרום לחוב להתאפס ו/או להגיע לסכומים פחותים בשיעור משמעותי, שיאפשרו לחייב לשלם את החוב המאושר ו/או להגיע להסדר לתשלום חובותיו בערכם המעודכן.

חובו של חייב במערכת המשפט הרגילה צובר ריבית הסכמית ו/או הפרשי הצמדה וריבית על פי דין, כאשר לאחר שניתן פסק דין החוב צובר ריבית פיגורים.

לעומת זאת כאשר אדם נקלע להליכי פשיטת רגל, חישוב חובו לנושה מסוים צובר הפרשי הצמדה וריבית בשיעור 3% לשנה, שאינה מצטרפת לקרן וזאת ממועד התגבשות החוב.

כעולה מהמקובץ, ככל שהמדובר בחוב ישן יותר וככל שהמדובר בריבית הסכמית גבוהה, לרבות ריבית בנקאית, חובו של החייב בהליכי פשיטת הרגל פוחת באופן משמעותי יותר.

במקרים רבים מתעצלים המנהלים המיוחדים/נאמנים לבצע תחשיב מדויק של חוב החייב בהליכי הפש"ר, הן בכך שאינם בוחנים ובודקים את מועד התגבשות החוב, הן בכך שאינם מבצעים את התחשיב על פי הוראות החוק והפסיקה והן מחמת שאינם מבררים מה הם הסכומים ששולמו על ידי החייב במהלך חייו של החוב, ואינם מפחיתים אותו כשהוא משוערך ליום מתן צו הכינוס.

אכן כאשר החייב מופטר מחובו בעקבות ביצוע התשלום על פי תוכנית התשלומים שמאושרת על ידי בית המשפט, השלכות הכשלים הנ"ל אינם רלוונטיות ואינן משליכות על החייב כלל, אלא על הנושים בינם לבין עצמם, אך כאשר לחייב רכוש ו/או כאשר החייב מעוניין להציע הצעת הסדר לשם אישורה באסיפת נושים או אף לפרוע את מלוא החוב ישנה חשיבות עליונה וחבות של בעל התפקיד לבצע את שערוך החוב על פי המתכונת שתוארה לעיל.

טרם הכרעת הנאמן בהוכחת החוב עליו להעבירה לבעל התפקיד על מנת לקבל את התייחסותו לתוכנה, אך לדעת הח"מ, גם אם אין החייב מגיב בכל דרך מחויבות המנהל המיוחד היא לחשב את החוב בפש"ר, כנדרש לפחות בהתחשב בנתונים הנ"ל, אלא אם קיבל את אישור בית המשפט שלא לעשות כן,
כמו כן, לאחר הכרעת המנהל המיוחד/הנאמן על האחרון להעביר עותק מהכרעתו ונימוקיה כמו גם החישובים שביצע לחייב כפי שכל בעל תפקיד שיפוטי מכריע בתיק עליו הינו מופקד.

לחייב ישנה זכות להגשת הודעת ערעור על החלטת המנהל המיוחד, על מנת להתמודד עם הכרעתו, אך כמובן שטרם הגשת ערעור עליו לבחון את הנימוקים להכרעה ואת החישובים, כדי לבחון אם יש לו עילת ערעור ו/או אם כדאי להגיש ערעור.

כישלון המנהל המיוחד/הנאמן בביצוע התחשיבים, לקביעת החוב אינה מהווה לדעת הח"מ טעות בשיקול הדעת, המוגנת מפני תובענה, אלא מהווה רשלנות של עורך הדין, על כל השלכותיה.

* עורך דין ונוטריון מימון דוד בוגר אוניברסיטת תל אביב כותב הספר – "הסוף לחובות, מהליכי הוצל"פ חסרי תכלית להפטר בהליכי פש"ר."

    
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף