כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

היוון נחלה


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - היוון נחלה, משקים, דמי רכישה, אגודה שיתופית

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים

החלטות רמ"י בנוגע לעיגון זכויות המגורים בחלקת המגורים של חוכרים בנחלות במושבים, בכפרים שיתופיים ונחלות בודדות מפורטות בהסדר הקבוע בפרק 8.3 סימן ז' בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 

עיגון הזכויות יתבצע באמצעות חתימה על חוזה חכירה לחלקה א' של הנחלה (וחלקות ב' כולן או חלקן אם הוחלט באסיפה הכללית להחכירן או להחכיר חלק מהן ישירות לחוכר) או חתימה על חוזה לנחלה בודדת ועל תוספת לחוזה המפרט את הזכויות שנרכשו בהתאם למסלול התשלום הנבחר מבין המסלולים המפורטים בהחלטה.

 

ההצטרפות להסדר תקנה את הזכויות הבאות:

 • לא יחולו על שטח חלקת המגורים ההוראות הקיימות בדבר השבת הקרקע לרמ"י בעת שינוי ייעודה.
 • תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו.
 • במסלול תשלום דמי רכישה הבניה למגורים לא תוגבל לקרוב בלבד וניתן אף להשכירה, למעט יח"ד אחת שתשמש את בעל הזכויות בנחלה.
 • ניתן לפצל מגרש/ים ובניית מבני המגורים בהתאם לבחירת החוכר, בכפוף לקיומה של תוכנית תקפה, למעט יח"ד אחת שתשאר צמודה לנחלה.

 

תנאי סף להצטרפות להסדר:

 • חלקה א' של הנחלה רשומה ברשם המקרקעין בשלמות, כיחידת רישום נפרדת. במקרה של העדר רישום – החוכר ימציא לרמ"י הזמנת ביצוע תצ"ר פרטנית בתיאום עם האגודה ובידיעה של כל בעלי הזכויות הגובלים. לחילופין, החוכר ימציא לרמ"י אישור על קיומו של הליך להכנה ולרישום תצ"ר לכל הנחלות במושב.
 • כל השימושים בחלקה א' של הנחלה ובחלקה ב', אם הם מיוחסים לחוכר- מוסדרים.
 • הסדרת חובות דמי חכירה ו/או דמי שימוש, אם קיימים.
 • לא הוגשה תביעת בעלות או תביעה להכרה בזכויות הסטוריות ע"י האגודה או ע"י חבריה, גם אם שמו של החוכר אינו מופיע ברשימת התובעים.

 

הגדרת חלקת המגורים:

 

 • חלקת המגורים של הנחלה תהיה שטח רציף, שלא יעלה על 2.5 דונם, מתוך חלקה א' המיועד למגורים על פי תכנית תקפה, הכולל את כל יחידות הדיור הקיימות ואת הפל"ח.
 • על אף האמור בסעיף לעיל, אם במועד 27.03.2007 היה קיים בתכנית תקפה שטח המיועד למגורים שאינו רציף חלקת המגורים תכלול גם שטחים אלה, ובלבד שהשטח הכולל של חלקת המגורים לא יעלה על 2.5 דונם..
 • נחלה בה השטח המיועד למגורים בחלקה א' ביום 27.03.2007 היה גדול מ- 2.5 דונם, החוכר יהיה רשאי לבקש את תחולת ההסדר על השטח הנוסף כולו או חלקו בתמורה לתשלום בשיעור של 91% משווי השטח הנוסף.
 • נחלות בהן חלקת המגורים קטנה מ- 2.5 דונם, תותר הגדלתה, בכפוף לקיומה של תוכנית תקפה, עד ל – 2.5 דונם בכפוף לתנאים הבאים:
  - ביישובים במרכז הארץ- בשטח רציף בלבד.
  - ביישובים באיזור עדיפות לאומית א'/ב'/עימות- ככל הניתן בשטח רציף.

 

מסלולי הצטרפות להסדר:

 

 • מסלול הצטרפות בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% משווי חלקת המגורים מקנה:
  - זכות למגורים בבנייה נמוכה בלבד, בגודל של עד 375 מ"ר.
  - ביטול הדרישה לרצף בין-דורי והתרת בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו.
  - פיצול מגרש יתאפשר תמורת תשלום בשיעור של 33% משווי המגרש המפוצל.

 

 • מסלול הצטרפות בתשלום דמי רכישה בשיעור 33% משווי חלקת המגורים מקנה:
  - רכישת כל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות למגורים בבניה נמוכה בלבד בחלקת המגורים.
  - בעת העברת זכויות- פטור מתשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים.
  - פטור מתשלום בגין פיצול מגרש/ים למגורים בבניה נמוכה בלבד בהתאם לאמור בהחלטה.

 

 • פיצול מגרש/ים מחלקת המגורים לאחר ההצטרפות להסדר הקבוע בהחלטה ותשלום דמי חכירה בשיעור 3.75%.

 

 

 (מתוך נוהל B38.04 מיום 28.09.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף