כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חוזים בעת מלחמה - מתי ניתן לא לקיים תנאי מתנאי החוזה


עורכי דין - מידע משפטי: מקרקעין מיסים - כח עליון, תום לב, צו הפסקת עבודה, עסקאות נדל"ן , חוזים בעת מלחמה , מלחמת חרבות ברזל , הפרת חוזה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
כללי
מצב מלחמה במדינת ישראל מהבחינה המשפטית הוא מצב נדיר למדי.
אמנם המדינה עברה מספר רב של אירועים ומבצעים ביטחוניים, אולם מרביתם לא היו "מלחמה" כהגדרתה המשפטית.
המלחמה כיום בעזה הוכרזה על ידי המדינה ככזאת ולכן יש לכך השפעות משמעותיות ביחסים החוזיים בין כל הצדדים לכל חוזה עסקי.
מלחמה מהווה כח עליון על כל משמעויותיו וננסה בקיצור ובאופן פרקטי לפרט, להסביר ולתת דוגמאות בנוגע להשפעת כח עליון על היחסים החוזיים בין הצדדים לחוזה.

כח עליון
כידוע, באופן רגיל, על צדדים המתקשרים בחוזה לקיים את תנאיו של החוזה, במועד, בדייקנות, בתום לב ובדרך מקובלת.
קיימים לכלל הנ"ל מספר חריגים ואחד מהם הוא "כח עליון". – כח עליון עלול לסכל את יכולתו של צד אחד או יותר לקיים את החוזה שנחתם.
הכוונה הספציפית והמדויקת לכח עליון בהקשר החוזי הוא כי לא ניתן לקיים סעיף ו/או סעיפים ספציפיים בחוזה – חוסר היכולת לקיים תנאי מתנאי החוזה כתוצאה ישירה מאותו כח עליון – פוטר את הצד שלא מקיים את התנאי מהיותו "מפר חוזה".
דוגמא מובהקת לכח עליון המונע קיום חוזה הוא הריסת מבנה מושכר כתוצאה מהפגזה ו/או רעידת אדמה ו/או כח טבע אחר.
במקרה כאמור, ברור כי בעל המבנה אינו יכול לקיים את חובתו להשכיר את המבנה והשוכר כמובן לא יכול לשכור את המבנה ולכן חוזה השכירות מבוטל וזאת מבלי שצד כלשהו הפר את החוזה.
דוגמא נוספת – המדינה בצו ו/או תקנה מורה לתושבים של עיר, כפר, קיבוץ הסמוך לגבול בו מתנהלת המלחמה לעזוב. – גם במקרים כאלה – פטור השוכר מלשלם את שכר הדירה. – אי תשלום שכר הדירה כמובן לא יהווה הפרה של החוזה.
יש להבהיר ולציין כי העילה לאי ביצוע תנאי בחוזה במקרה של מלחמה ו/או כח עליון צריך להיות קשור באופן ישיר וספציפי למצב של כח עליון. – נשוב לעניין זה בהמשך מאמר זה.
כמו כן הסיבה לאי קיום תנאי החוזה מתקיימת אך ורק לאורך הזמן הספציפי ש"הכח העליון" מונע את קיום התנאי וברגע שהמצב משתנה וחוזר למצב לפני המלחמה, יהיה על הצדדים להמשיך ולקיים את תנאי החוזה.
לדוגמא, כאשר אותו צו ממשלתי לפינוי היישובים מסתיים, השוכר צריך לחזור למושכר ולהמשיך את תנאי חוזה השכירות כולל תשלום שכר הדירה.

הדרישה לקשר ישיר בין הכח העליון והמניעות לקיים את החוזה
במקרים רבים נושא הקשר הישיר לאירוע המלחמה אינו ברור וצד לחוזה אשר נפגע באופן עקיף ממצב המלחמה – מנסה לטעון כי הוא לא יכול למלא את תנאי החוזה – כאמור הקשר בין אי היכולת לקיים את תנאי החוזה לאותו כח עליון אינו תמיד ברור ונתון לפרשנות.
לדוגמא: בתקופת הקורונה טענו בעלי מסעדות אשר השכירו את המבנה לצורך ניהול המסעדה כנגד בעלי המבנה, שמגיפת הקורונה מהווה כח עליון ולכן הם לא חייבים בשכר דירה או חייבים בשכר דירה מופחת.
בתי המשפט בחנו כל מקרה וטענה כאמור לגופם ובמקום בו מצאו כי כתוצאה ישירה מהגבלות החוק לסגירת המסעדות ו/או להגבלת שעות ו/או רווחים בין השולחנות – פחתו ההכנסות המסעדה באופן משמעותי – קיבלו את הטענה לכח עליון וחייבו את בעל המבנה להקטין או לבטל את הדרישה לדמי שכירות רגילים.
אולם יש להדגיש כי כל מקרה נבדק לגופו ופסקי הדין היו שונים ומגוונים.
בחלק מהמקרים לא קיבלו את הדרישה להקטנת דמי שכירות ואחרים הקטינו או ביטלו לתקופה מסוימת א דמי השכירות.
דוגמא נוספת: כתוצאה מהמלחמה ירד נפח העסקאות הכלכליות במשק לרבות בנושא נדל"ן ועסקאות אחרות. הכנסות משרדי עורכי דין פחתו באופן משמעותי – האם רשאים השוכרים (משרדי עוה"ד לצורך הדוגמא) להפחית את שכר הדירה.
התשובה החד משמעית היא – לא – ירידה בהכנסות משרד עוה"ד מהווה "נזק רחוק" ולא קשור ישירות למצב המלחמה ו/או הגבלות המדינה.
כך גם במקרה הפוך, כאשר יש פריחה בעסקי נדל"ן ו/או היי טק, בעלי אותם נכסים המשכירים אותם למשרדי עו"ד אינם רשאים לדרוש להגדיל את שכר דירה כתוצאה מפריחת עסקיהם של משרדי עוה"ד והכנסותיהם הגבוהות מהרגיל.

נושאים שנויים במחלוקת
קיימים נזקים ממצב המלחמה גבוליים שאינם נופלים באופן אוטומטי למצב מלחמה, אולם מאוד קרובים לאירועים וההגבלות שנוצרו כתוצאה מהמלחמה.
לדוגמא: מחסור בפועלי בניין התהווה מ – 2 סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה הגבלות של העיריות על המשך הבניה עם פועלים ערבים והסיבה השנייה אי כניסת עובדים מעזה.
אין ספק כי הגבלת עבודה של עובדים ערבים ישראליים וצו הפסקת עבודה על ידי העיריות מהווה כח עליון אולם אי כניסת עובדים מעזה אינה מהווה כח עליון מאחר והיא צפויה בכל עת על ידי הקבלנים.- גם כאשר אין מלחמה, כניסת עובדים מעזה לא הייתה מובטחת.
כתוצאה מהגשת עתירה מנהלית על ידי ארגון הקבלנים נגד העיריות שעצרו את הבניה, הותרה הבניה בתנאים כגון העסקת שומר חמוש ותנאים סבירים אחרים.
המקרה שהעירייה מסירה את צו הפסקת העבודה בזמן מלחמה אולם דורשת שומר בשכר – דבר המייקר את הבניה, אינו מהווה עילה להפסקת הבניה.
כל עוד תוספת העלויות לקיום תנאי ההסכם בזמן מלחמה היא סבירה, על הקבלן במקרה זה לשאת העלות ולהמשיך את העבודה.
דוגמא נוספת: כתוצאה מהמלחמה עלויות עובדים זרים להחלפת העובדים מעזה גבוה באופן משמעותי.
האם העלות הגבוהה מהמצופה מהווה עילה להפסקת עבודה. – התשובה לסוגיה מורכבת ודורשת התייחסות פרטנית לחוזה הספציפי בין הצדדים – שינוי העלות הכוללת של העבודה לעומת העלות שתוכננה וגורמים נוספים.
פסיקה רלוונטית ממלחמת יום כיפור – על פי רוב, ברוב פסקי הדין במלחמת יום כיפור בנושא התייקרויות ובאיחור בביצוע פרויקטים נפסק כי המלחמה לא היוותה כח עליון המצדיק אי קיום של תנאי החוזה.

תום הלב גם בעת מלחמה
על פי חוק החוזים ופסיקות בית המשפט, נושא תום הלב הוא נושא מרכזי בקיום תנאי חוזה בין הצדדים.
לדעתי, התנהגות הצדדים בנושא תום הלב בקיום תנאי חוזה בזמן מלחמה או באירוע אחר המוגדר ככח עליון, מהווה נדבך מרכזי ומאוד חשוב דווקא בקיום חוזים בעת מלחמה. – קיימת נטייה לנסות ולהשתמש במלחמה או בעת אירוע של כח עליון כתירוץ לאי קיום מדויק של תנאי החוזה בין הצדדים.
בעת מצוקה כללית כתוצאה מהמלחמה על הצדדים לעשות מאמץ מיוחד, מצד אחד לקיים את התחייבויותיהם ומצד שני להתחשב במצב.
לדוגמא: כיום, בעת המלחמה נוהגים הבנקים בתום לב, ויוזמים הטבות מפליגות לאוכלוסייה הנפגעת קשה מהמלחמה, כגון דחיית מועדי החזר משכנתאות, ויתור על חלק מהמשכנתאות ו/או הלוואות, מתן הלוואות בתנאים נוחים וכו'.
גם המדינה בנושא הדיווח ותשלומים למס הכנסה ומע"מ נוהגת בגמישות מסוימת.
לדעתי, על הצדדים הקשורים בחוזים לעשות מאמץ מוגבר בנושא תום הלב וכן לנהל דו שיח ענייני בנוגע לנושאים השנויים במחלוקת שהתעוררה לאור מצב המלחמה.
לדוגמא: היזם שבונה פרויקט מעוניין להמשיך את הבנייה בקצב רגיל – הקבלן יכול להמשיך את הבניה בקצב סביר, אולם עלויותיו גבוהות לאור הצורך להעסיק שומרים בשכר, לשלם יותר לעובדי הבניין וכו'.
הפתרון – השתתפות סבירה של היזם בעלויות המוגברות של הקבלן מצד אחד ומאמץ מצד הקבלן להמשיך את הבנייה בקצב סביר.

סיכום
במאמר זה נעשה ניסיון להציף ולהבהיר את הנושא קיום ואי קיום תנאי חוזה בין צדדים בעת מלחמה.
הצבנו עקרונות כללית, כולל דוגמאות וכמובן לא התייחסנו לאין סוף מצבים כגון מחסור בכח אדם כתוצאה מגיוסם למילואים או הצורך של הורים לילדים קטינים להיות במחיצתם ולא בעבודה כאשר לא מתקיימים לימודים ונושאים רבים ונוספים.
הכלל הוא שיש לפנות בכל מקרה של ספק ולו הקל ביותר לייעוץ משפטי מונע – דהיינו להקדים את הייעוץ לאי ביצוע תנאי החוזה ולוודא כי אכן יש הצדקה משפטית לא לקיים את תנאי החוזה או חלקו.
משרדנו מתמחה בנושא זה וישמח ליתן ייעוץ בנושאים – לעסקים בקרבת הגבול בעזה או בלבנון יינתן ייעוץ ראשוני ללא עלות.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף