כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות:
כל השאלות והתשובות*


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - יחסי עבודה - פיטורים - הודעה מוקדמת - דמי הודעה מוקדמת להתפטרות ולפיטורים - מדריך משפטי


מטרת רשימה זו הינה לשפוך אור על הכללים הקיימים בדין בנושא הודעה מוקדמת. כדי להקל על הבנת והפנמת הכללים בנושא זה, נערכה רשימה זו בצורה של שאלות ותשובות.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות:
כל השאלות והתשובות*
מאת: עו"ד משה וקרט


הודעה מוקדמת לעובד

כללי

הן העובד והן המעביד זכאים להודעה מראש בטרם פיטורים או התפטרות, לפי העניין. בפיטורים - מטרת ההודעה המוקדמת הינה לאפשר לעובד לחפש מקום עבודה אחר, שעה שהוא ממשיך לקבל שכר ממעבידו. בהתפטרות מטרת ההודעה מוקדמת היא לאפשר למעביד להיערך למציאת מחליף.

ברשימה זו נעמוד על הכללים העיקריים בנושא זה. מתוך ניסיון להימנע מהצגת הדברים באופן "יבש" ערכנו אותם כשאלות ותשובות. אגב, מרבית השאלות, הינן כאלו בהן נתקלנו במהלך העבודה מול מעבידים ועובדים.
במידה וקיימות לכם שאלות נוספות או ברצונכם לקבל הבהרות, הינכם מוזמנים להפנותן אלינו באמצעות דוא"ל: oded@var-law.co.il (עודד),
moshe@var-law.co.il (משה).


שאלה: אני עובדת כמנהלת משאבי אנוש - רציתי לדעת האם קיים חוק או הסכם בנושא הודעה מוקדמת?

תשובה: הזכות להודעה מוקדמת מעוגנת בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 (להלן: "החוק"). במקומות עבודה רבים מוסדר נושא ההודעה המוקדמת בהסכמים או בהסדרים קיבוציים. הסכמים והסדרים אלו יכולים לשפר אך לא לגרוע מהזכויות המוקנות לעובד על פי החוק.

שאלה: אני עובד במפעל בצפון הארץ, מנהל המפעל מסר לי הודעת פיטורים בעל-פה - האם אני זכאי לקבל הודעת פיטורים בכתב?

תשובה: אכן. בהתאם לחוק, הודעת פיטורים או התפטרות חייבת להימסר בכתב. יש לציין בהודעה את מועד מסירתה ואת מועד סיום העבודה.

שאלה: אני עובד לפי משכורת חודשית ופוטרתי מעבודתי - מהי אורכה של תקופת ההודעה המוקדמת לה הנני זכאי?

תשובה: אורך ההודעה המוקדמת לה הינך זכאי תלוי בוותק שלך במקום העבודה. על פי החוק הינך זכאי במהלך שנת עבודתך הראשונה להודעה מוקדמת לפני פיטורים של יום לכל חודש עבודה בששת חודשי עבודתך הראשונים, ושל יומיים וחצי לכל חודש עבודה החל מהחודש השביעי לעבודתך עד למקסימום של שלושה שבועות. אם פוטרת לאחר שנת עבודה הינך זכאי להודעה מוקדמת בת חודש ימים.

שאלה: אני עובד לפי שכר המחושב על בסיס יומי או שעתי - מהי אורכה של תקופת ההודעה המוקדמת לה הנני זכאי?

תשובה: ובכן אתה מוזמן להיעזר בטבלה הבאה:-

מועד הפיטורים

אורך ההודעה המוקדמת

במהלך שנת העבודה הראשונה

יום אחד לכל חודש עבודה

בתום שנה ראשונה

שבועיים

במהלך השנה השנייה

שבועיים + יום אחד לכל 2 חודשי עבודה

בתום השנה השנייה

שלושה שבועות

במהלך השנה השלישית

שלושה שבועות + יום אחד לכל 2 חודשי עבודה

מתום השנה השלישית ואילך

חודש

שאלה: אני עובדת בתפקיד ניהולי, ובהסכם העסקה שלי נכתב, כי אם אפוטר אהיה זכאית ל- 60 ימי הודעה מוקדמת. מעסיקי הודיע לי, כי בכוונתו לתת לי הודעה מוקדמת בת חודש אחד, כחוק. האם הדבר תקין?

תשובה: לא! חוק הודעה מוקדמת אינו בא לפגוע בכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

שאלה: האם ימי מילואים עשויים לבוא במניין ימי ההודעה המוקדמת?

תשובה: לא. ימי שרות מילואים אינם נמנים על תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים.

שאלה: אני עובדת כמורה וקיבלתי ב- 20 לחודש יוני מכתב המודיע לי על פיטוריי מטעמים מנהליים החל מסוף חודש אוגוסט - האם ניתנה לי הודעה מוקדמת חוקית?

תשובה: שלילי! לעובד הוראה יש ליתן הודעת פיטורים עד היום ה- 31 בחודש מאי. במידה ולא תמצאי עבודה חלופית, את עשויה להיות זכאית לפיצוי כספי היכול להגיע עד שכרך במשך כל שנת הלימודים שלאחר מכן. הוראה זו תקפה רק שעה שמדובר בפיטורים מסיבות ארגוניות, בעוד שבכל מקרה אחר יש לשקול את מסכת העובדות טרם ההחלטה אם הכלל חל אם לאו.

שאלה: אני בעל משרד לראיית חשבון, פיטרתי את העובד שלי, האם אני יכול להוציאו לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת?

תשובה: במקרה של פיטורים מיידיים, המחייבים תשלום פדיון ימי חופשה ותמורת הודעה מוקדמת, אינך רשאי לזקוף כל חלק מתמורת הודעה המוקדמת על חשבון פדיון החופשה. רק אם ניתנה הודעה מוקדמת, נשמרו יחסי עובד מעביד במהלכה, והעובד שלך מבקש לצאת לחופשה, רק אז ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת העולים על 14 ימים, עם ימי החופשה.

שאלה: פוטרתי עקב רכישת המפעל על ידי בעלים חדשים. קיבלתי פיצויים והודעה מוקדמת, אך לאחר העברת הבעלות המשכתי לעבוד במפעל. פוטרתי זמן קצר לאחר מכן - האם אני זכאי להודעה מוקדמת מאת מעבידי החדש?

תשובה: חיובי - הינך זכאי להודעה מוקדמת ואין להביא בחשבון את תקופת ההודעה המוקדמת שקיבלת ממעבידך הקודם.

שאלה: פוטרתי מעבודתי וקיבלתי חודש הודעה מוקדמת. בסניף ביטוח לאומי הוסבר לי, כי זכאותי לדמי אבטלה תלויה בוותק שלי - האם תקופת ההודעה המוקדמת נחשבת כחלק מן הוותק?

תשובה: בפרק הזמן שבין מתן ההודעה לבין היום הנקוב בהודעה לגמר העבודה - נמשכים יחסי עובד - מעביד על כל המשתמע מכך. מכאן, שחודש ההודעה מוקדמת שקיבלת נחשב לחלק מתקופת עבודתך, לרבות לצורך זכאותך לדמי אבטלה. ואולם, אם פוטרת מיידית, הרי שיחסי העבודה מתנתקים במועד מסירת הודעת הפיטורים, כך שתקופת ההודעה המוקדמת אינה נמנית על תקופת עבודתך, הגם כי הינך זכאי לתשלום פיצוי עבור אי מתן הודעה מוקדמת.

שאלה: פיטרתי עובד ונתתי לו חודש הודעה מוקדמת. אני חושש שאם אשאיר אותו לעבוד הוא יגרום לנזקים בקבצי המחשב של החברה - האם אני רשאי לוותר על עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת ולסיים את הקשר עמו?

תשובה: כן. אם לא הוסכם במפורש אחרת, הרי הינך רשאי להודיע לעובד, כי הינך מוותר על עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מקצה. אפשרות זו קיימת גם בעת התפטרות של עובד המביע את רצונו לעמוד לרשות העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת. ואולם, בשני המקרים יהא עליך לשלם פיצוי לעובד השווה ל"שכרו הרגיל". תשלום זה מכונה "חלף/תמורת הודעה מוקדמת".

שאלה: אני עובדת כחשבת שכר בחברה, פיטרנו עובד מיידית ואני מעוניינת לדעת איך לחשב את שיעור התמורה המוקדמת המגיעה לאותו עובד?

תשובה: השכר המובא בחשבון לצורך חישוב הפיצוי (חלף הודעה מוקדמת) הוא זה המשמש לחישוב פיצויי פיטורים. כך, אם העובד זכאי לעמלות, הרי בנוסף למשכורתו הבסיסית, יש לכלול בשכר את ממוצע העמלות ב- 12 החודשים שקדמו לפיטורים. ואולם העובד אינו זכאי לקבל במסגרת הפיצוי זכויות ותנאים נילווים לשכר כגון - פיצויי פיטורים, הפרשות לקופות גמל, וכדומה.

שאלה: האם אני זכאי להמשיך להחזיק ברכב החברה בתקופת ההודעה המוקדמת?

תשובה: אם המעביד לא ויתר על עבודתך בתקופת ההודעה המוקדמת, הינך זכאי לכל התנאים הנלווים לשכרך, לרבות לרכב.

שאלה: פוטרתי ללא הודעה מוקדמת. למחרת פיטוריי מצאתי עבודה חלופית בשכר גבוה יותר, האם אני עדין זכאי לתשלום תמורת הודעה מוקדמת?

תשובה: כן.

שאלה: עברו חודשיים ועד היום לא שולמו לי דמי הודעה מוקדמת - האם אני זכאי לפיצויי הלנה?

תשובה: אם המשכת לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת וטרם קיבלת שכר עבור תקופה זו, אזי תשלומי שכר אלו נושאים זכות לקבלת פיצויי הלנה, אשר אותם בית הדין לעבודה רשאי להפחית או לבטל בהתאם לכללים הקבועים בחוק או בפסיקה. לעומת זאת, אם יחסי העבודה הסתיימו מיידית לאחר פיטוריך, אזי חלף ההודעה מוקדמת המגיע לך הינו פיצוי, ואינו בגדר תשלום הנושא זכות לקבלת פיצויי הלנה.

שאלה: פוטרתי ממקום עבודתי, והמוסד לביטוח לאומי ביקש ממני אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי העבודה. פניתי למעבידי הקודם והוא סירב למסור לידיי אישור זה - האם מעבידי נהג כשורה?

תשובה: בהתאם לחוק הינך זכאי לקבל אישור כזה ממעבידך במועד סיום יחסי העבודה. אם המעביד אינו מוסר לך, בתוך 14 ימים מיום העבודה האחרון שלך, או עד תום 7 ימים מיום דרישתך, אישור בכתב כאמור, הרי הוא מבצע עבירה וחשוף לעונשי קנס.

שאלה: המעביד הטריד אותי מינית ואני מעוניינת להתפטר מיידית בלא מתן הודעה מוקדמת - האם אני זכאית לעשות כן?

תשובה: בהתאם לחוק הודעה מוקדמת, אין חובה על העובד ליתן הודעה מוקדמת בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו, כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. נראה, כי המקרה שלך נכנס לגדרן של אותן נסיבות מיוחדות אלו.

שאלה: עובד תקף אותי וגרם לי לחבלה. אני מעוניין לפטר אותו - האם אני צריך לתת לו הודעה מוקדמת?

תשובה: בפסקי דין שדנו במקרים מעין אלו, נקבע שאין העובד זכאי להודעה מוקדמת. אותו הדין חל על מעביד שקיימות בידיו ראיות שהעובד גנב ממקום העבודה. הכלל הוא, כי אין חובה על המעביד ליתן הודעה מוקדמת בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים על פי ההוראות הרלבנטיות בחוק פיצויי פיטורים, או על פי החלטת בית הדין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי (כגון: בתי הדין למשמעת של המדינה)

שאלה: התפטרתי עקב הרעה מוחשית מתנאי עבודתי - האם אני זכאי לדמי הודעה מוקדמת בנוסף לפיצויים?

תשובה: אינך זכאי לתמורת הודעה מוקדמת במקרה כזה, אלא לפיצויי פיטורים בלבד, שכן אתה התפטרת. יחד עם זאת, יתכן שבנסיבות מסוימות תהא פטור ממתן הודעה מוקדמת לפני התפטרו.

הערה חשובה - רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף