כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הקמת חברה - צעדים ראשונים ליזם המתחיל


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות - משפט מסחרי - דיני חברות - יזמות עסקית - הקמת חברה - חברה בערבון מוגבל - תקנון החברה - מדריך ליזם


לאחד השלבים המקדמיים, בדרכו של היזם למימוש הרעיון המסחרי - הקמת חברה בערבון מוגבל (או חברה "בע"מ").


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
הקמת חברה - צעדים ראשונים ליזם המתחיל

מאת: עו"ד טל ספיר


מיהו יזם? כיצד ליצוק תוכן ליזמות ולרעיון מסחרי? כיצד לממן את פעילות התאגיד? כיצד להגן על רעיון מסחרי של היזם מפני מתחרים?

בזירת "דיני יזמות עסקית" שעלתה לאויר לפני זמן קצר, אנסה לתת מענה לשאלות אלה ואחרות, אשר עשויות לעניין את כלל הגולשים, ובפרט את כל אלה שבחזם מפעמת נפש של "יזם".
ברשימה שלהלן, אתייחס בתמצית לאחד השלבים המקדמיים, בדרכו של היזם למימוש הרעיון המסחרי - הקמת חברה בערבון מוגבל (או חברה "בע"מ").

כל אדם, אלא אם הוא מנוע על פי חוק או על פי צו שיפוטי, רשאי להקים חברה. על פי החוק החדש [חוק החברות, התשנ"ט-1999], יכול שחברה תוקם על ידי בעל מניות אחד בלבד. אף הקמת חברה אינה מוגבלת, אלא אם מטרותיה של החברה נוגדות את החוק, או שמטרותיה אינן מוסריות או נוגדות את תקנת הציבור.

על מי שמבקש לרשום חברה, להגיש בקשה מתאימה לרשם החברות (בצירוף אגרת רישום), ולצרף לבקשה מסמכים אלה: הצהרה של הדירקטורים (המנהלים) הראשונים של החברה המעידה על נכונותם לכהן כדירקטורים ראשונים של החברה. כל דירקטור צריך להצהיר כי הינו כשיר לכהן כדירקטור ראשון של החברה וכי לא מוטלת עליו מגבלה בדין לעשות כן (למשל, לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, או לפקודת פשיטת הרגל); דירקטור שהוא תאגיד, מחוייב להצהיר כי התאגיד רשום כדין ואין מגבלה על פי דין לכהונתו, לא הוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצון. על התאגיד לציין מי מטעמו יכהן בדירקטוריון החברה. כמו כן יש לאמת את חתימת הדירקטורים בידי עורך דין.

בנוסף, יש לצרף לבקשה עותק של תקנון החברה, כשהוא חתום בידי בעל/י המניות הראשונים ומאומת בידי עורך דין, שלו מצורפת הצהרה חתומה בידי כל אחד מבעל/י המניות הראשונים, שלפיה כל בעל מניות כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה וכי אינו מוגבל על פי דין (אם בעל המניות הינו תאגיד, הוא מחוייב להצהיר שהתאגיד נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין).

במעמד רישום החברה, ינתן לחברה מספר רישום ("ח.פ.") שיצויין בתעודת ההאגד של החברה. מספר זה הינו בבחינת 'תעודת זהות' של החברה וישמש אותה במסמכים הרשמיים שלה.

מספר הערות לגבי תקנון החברה: דין התקנון כדין חוזה מחייב בין בעלי המניות של החברה ובין החברה ובינם לבין עצמם. שינוי התקנון יעשה רק בדרכים המפורטות בחוק החברות (בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה אלא אם נקבע אחרת בתקנון). על התקנון להכיל את שם החברה, מטרותיה, פרטים בדבר הון המניות הרשום (לרבות סוגי המניות), ופרטים בדבר הגבלת האחריות. כמו כן רשאית חברה לכלול בתקנון נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה ובכלל זה: זכויות וחובות של בעלי המניות ושל החברה, הוראות לעניין ניהול החברה, וכל נושא אחר שבעלי המניות מצאו לנכון להסדיר בתקנון. התקנון נחתם בידי בעלי המניות הראשונים ("המייסדים"), ויש לציין בו את המניות המוקצות להם וכן שמו ומענו ומספר הזהות של כל בעל מניה. גם במקרה זה על החתימות להיות מאומתות על ידי עו"ד.

מספר הערות לענין שם החברה: חברה רשאית להירשם בכל שם, אך זאת בכפוף להוראות חוק החברות [בעתיד תפורסם רשימה בנושא]. בשמה של חברה שהוגבלה אחריות בעלי מניותיה, יכלל בסופו הביטוי "בערבון מוגבל" או "בע"מ". חברה רשאית - אם התקבלה החלטה בחברה על כך, לשנות את שמה, אך זאת בכפוף לאישור רשם החברות.

ברשימה הבאה נתייחס לחשיבותו של הסכם מייסדים ולשיקולים השונים הכרוכים בהתקשרות בהסכם כזה.

הערות:

• מומלץ להיוועץ ברואה חשבון או יועץ מס או עו"ד בטרם החלטה להתאגד דווקא כחברה בע"מ ולבחון את כל שיקולי המיסוי והעלויות הכרוכים בהקמת חברה בע"מ.

• מאמר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין הוא מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף