כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

קבלת שיק מחברת הביטוח - אישור סילוק תביעה


עורכי דין - מידע משפטי: נזיקין ו/או ביטוח - דיני ביטוח - קבלת פיצויים - תגמולי ביטוח - טופס קבלה ושחרור - תוקף חתימה על גבי השיק


חתימת המבוטח על גבי השיק והפקדתו בבנק - האם הוא מנוע מלתבוע נזק כלשהוא בגין אותו מקרה ביטוח


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
קבלת שיק מחברת הביטוח – אישור סילוק תביעה
מאת עו"ד אבי זילברפלד


קבלת פיצוי מחברת ביטוח נעשית, כדבר שבשגרה, בשיק של חברת הביטוח, כאשר על גב השיק מודפסת פסקה שעיקרה, כי עם חתימת המבוטח על השיק והפקדתו בבנק, ייחשב סכום השיק כתשלום סופי ומוחלט של כל תביעותיו מחברת הביטוח, והוא מנוע מלתבוע נזק כלשהוא בגין אותו מקרה ביטוח.

במקרים רבים טוען המבוטח, כי לא היה מודע לתנאי מגביל זה, וכי חתימתו ע"ג השיק הייתה "טכנית", נעשתה רק לשם הפקדת השיק בחשבון הבנק ("הסבה"), ומבלי שתהא לו כל כוונה, בחתימתו זו, לשחרר את חברת הביטוח מכל חבות נוספת, שלדעתו היא עדיין חבה לו, למרות קבלת השיק.

הפסיקה אינה אחידה בסוגיית משמעות חתימת המבוטח ע"ג השיק, ועד כמה חתימתו זו אכן מגבילה אותו בתביעה כנגד חברת הביטוח ביחס ליתרת הכספים שלדעתו מגיע לו ממנה.

נמצה להלן את הכללים שגובשו בפסיקה:

1. ככלל, ישנה חשיבות משפטית, ציבורית וכלכלית, לתת תוקף מחייב לחתימה, שאם לא כן נאבד את היציבות המשפטית, הרואה בחתימה – ראייה להסכמה וגמירות דעת.

2. עם זאת, כאשר המבוטח יוכיח שלמרות חתימתו, כוונת הצדדים לא נועדה לשלול ממנו את זכותו לתבוע יתרת נזקיו - עשוי בית המשפט לאפשר לו לתבוע יתרת זכויותיו.

3. יתר על כן: במקרה כזה, למרות שמבחינה חוזית, ביטול חתימתו כמוה כביטול הסכם, שאז צריך כל צד להחזיר לצד שכנגד את שקיבל ממנו, אעפ"כ המבוטח לא יצטרך להחזיר לחברת הביטוח את סכום הכסף שקיבל עפ"י השיק, וסביר כי בית המשפט יראה בכך 'סכום שאינו שנוי במחלוקת', שעל פי חוק הביטוח, על חברת הביטוח לשלמו למבוטח תוך 30 יום ממועד דרישתו.

4. לא די בטענה בעלמא כי 'כוונת הצדדים' לא הייתה שחתימתו ע"ג השיק תיחשב כוויתור על יתרת זכויותיו, אלא יש להוכיח 'כוונה' שכזו.

5. זאת ניתן לעשות , לדוגמא, ע"י הוכחת חילופי דברים/מסמכים עם סוכן הביטוח בדבר תביעות נוספות מצד המבוטח. הוכחת כוונת תשלום עתידי של סכומים נוספים באותו עניין מטעם חברת הביטוח, או הוכחת הסכמת חברת הביטוח לערוך בדיקה נוספת של חוו"ד השמאי, למרות התשלום שניתן כבר.

בכל אלו יש ראייה לכאורה להוכחת טענת המבוטח, כי אכן בחתימתו לא התכוון לפטור את חברת הביטוח מתשלום סכומים נוספים שלדעתו מגיע לו ממנה.

6. לעומת הראיות שציינו לעיל, הרי שטענת המבוטח כי לא קרא את הפסקה שע"ג השיק, וכי לפיכך אין בה בכדי לחייב אותו – סביר שלא תסייע בעדו. הלכה פסוקה קובעת את הכלל לפיו אדם מוחזק שקרא מסמך טרם שחתם עליו, ואם בחר שלא לקרוא טרם חתימתו – הרי שבכך הוא קיבל על עצמו סיכון עתידי שהוא לא יוכל להתנער מהכיתוב.

7. ישנם חריגים לכלל זה, כגון: אי ידיעת השפה באופן שמנע הבנת הכתוב ומשמעותו, או תנאי לחץ במועד החתימה שמנעו קריאה סבירה של הכיתוב.

8. נציין, כי מחוזר המפקח על הביטוח בדבר טפסי קבלה ושחרור, מיום 17.8.05, עולה כי המפקח על הביטוח ער לתלונות הציבור בדבר פגיעה בזכויותיהם עקב חתימתם ע"ג השיק של חברת הביטוח, ולכן הנחיותיו בחוזר זה, שייכנסו לתוקף ביום 1.12.05, קובעות, בין היתר, כדלקמן:

" 2. טופס קבלה ושחרור ינוסח באופן מאוזן ולא יכלול תנאים גורפים, וכן יחולו לגביו ההוראות הבאות:

א. מבטח לא יחתים תובע על טופס קבלה ושחרור, אלא אם כן המבטח אישר לתשלום את מלוא תגמולי הביטוח המוסכמים לסילוק סופי של התביעה, או את חלקה הניתן לתביעה בנפרד מיתר התגמולים, הכל לפי העניין.

סילק המבטח חלק מסוים מהתביעה כאמור, ינוסח טופס הקבלה והשחרור באופן שיבהיר כי אין בכך לגרוע מזכותו של התובע לתבוע את יתרת תביעתו, אשר לא סולקה בהסכמה כאמור...
ב. ...
ג. בתשלום תגמולי ביטוח שלא מתוך הסכמה עם התובע על סילוק מלוא התביעה או חלקה, רשאי מבטח להחתים תובע רק על טופס קבלה, המציין כי התובע קיבל לידיו תשלום כאמור. טופס הקבלה ינוסח באופן שיבהיר כי שמורה לתובע הזכות לתבוע את יתרת תביעתו...".

9. הנחיות אלו אמורות להביא למהפכה של ממש בתחום זה, שכן, לפיהן, חתימת המבוטח ע"ג השיק תיחשב כמונעת ממנו תביעות נוספות, רק אם המבוטח מסכים שהסכום שקיבל הוא כל מה שמגיע לו.

בכל מקרה אחר – שמורה למבוטח הזכות לתבוע בעתיד את חברת הביטוח, למרות קבלת השיק.

10. סוף דבר: בכל מקרה קונקרטי, כאשר מבוטח חש שנגרם לו נזק עקב התנערות חברת הביטוח מזכויותיו הכספיות, והיא מצדיקה התחמקותה מלשלם לו בחתימתו ע"ג השיק שקיבל, אין להרים ידיים, אלא מומלץ להתייעץ עם עו"ד המבינים בנושא ע"מ לשמור על מכלול הזכויות.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף