כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הקיבוץ המתחדש- מונחים משפטיים חדשים בשגרת יומו של חבר קיבוץ מתחדש – חלק ב


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - דיני מקרקעין - דיני קיבוצים - מגזר חקלאי - אגודה שיתופית - קיבוץ שיתופי - קיבוץ עירוני - קיבוץ מתחדש - שיוך דירות - מס איזון - דמי עזיבה - היום הקובע -שכר דיפרנציאלי


קיבצנו מספר מושגי יסוד אשר משמשים כאבן יסוד להבנת תהליך סיווג הקיבוץ כקיבוץ מתחדש


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
הקיבוץ המתחדש- מונחים משפטיים חדשים בשגרת יומו של חבר קיבוץ מתחדשחלק ב
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

המאמר השני בסדרת מאמרים משפטיים שמפורסמים בנושא "הקיבוץ המתחדש":כפי שהוצג במאמר הראשון בסדרה, בדפוסי ההתיישבות הקיבוציים השונים חלו תמורות ושינויים רבים. החל במעבר הילדים ללינה בבית ההורים, וכלה בהפרטת שירותים שונים בקיבוץ.
על מנת להקל על חברי הקיבוץ את המעבר ואת השינויים הדרסטיים אשר פוקדים את הקיבוצים בעת האחרונה, קיבצנו מספר מושגי יסוד אשר משמשים כאבן יסוד להבנת תהליך סיווג הקיבוץ כקיבוץ מתחדש.


קיבוץ שיתופי"אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל בקניין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף, בייצור, בצריכה ובחינוך".

קיבוץ מתחדש"אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של שיתוף הכלל בקניין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך, המקיימת ערבות הדדית בעבור חבריה, בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס'ו-2005, ואשר בתקנונה קיימת הוראה באחד או יותר מהעניינים האלה:

 • חלוקת תקציבים לחבריה בהתאם למידת תרומתם, לתפקידיהם ו/או לוותק שלהם בקיבוץ;
 • שיוך דירות בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (שיוך דיור בקיבוץ מתחדש, התשס'ו-2005;
 • שיוך אמצעי הייצור לחבריה, למעט קרקע, מים ומכסות ייצור, ובלבד שהשליטה באמצעי הייצור לא תועבר לידי החברים, וקיימות הוראות בתקנון בדבר הגבלת הסחירות באמצעי הייצור, באופן שהשליטה בהם לא תעבור לידי החברים, והכל בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס'ו-2005".
המושג של קיבוץ מתחדש הוא למעשה מושג גמיש, אשר מגמתו הפרטה הדרגתית של הקיבוץ והפיכתו למעין ישוב דומה למושב.

קיבוץ עירוני"אגודה שיתופית הפועלת לתרומה ומעורבות חברתית בחברה הישראלית, המאורגנת על עקרונות של עבודה עצמית ושל שיתוף בהכנסות, בצריכה ובחינוך על בסיס עקרונות של שוויון בין החברים".

שיוך דירותהסבת זכויות הקיבוץ בבתי המגורים שבקיבוץ לחברי הקיבוץ. מהלך זה נועד, בין היתר, להקנות לחברי הקיבוץ ביטחון סוציאלי, אך זאת בכפוף להגבלות שונות (בעיקר על העברת הדירות), שתכליתן לשמֵר שליטה מסוימת של הקיבוץ בזהות חברי הקהילה והכול, כל עוד הקיבוץ לא חוצה את "קווי הגבול" ונשאר במסגרת הגדרת ה"קיבוץ המתחדש".

רשת בטחוןמנגנון אשר מחליף באופן חלקי את הערבות ההדדית כפי שהייתה מוכרת בקיבוץ המסורתי. רשת הביטחון ממומנת מתוך מס האיזון. מנגנון זה פותח לשם שמירה על רמת חיים מינימאלית של חברי הקיבוץ, שהכנסתה האישית נמוכה. משפחה שהכנסתה נמוכה (כולל קצבאות ביטוח לאומי, פנסיה ועוד), ממינימום זה, תקבל השלמת הכנסה מהקיבוץ.
כמו כן ממשפחות שהכנסתן גבוהה יותר, יגבה מס איזון על פי מדרגות מס שיוגדרו במערכת. העברה אוטומטית של ההכנסה נטו לתקציב האישי של המשפחה והפקת דוח לחבר הכולל את נתוני רשת הביטחון והתקציב האישי גם יחד.
מודל זה פועל בהצלחה רבה במספר קיבוצים שעברו את השינוי לשביעות רצונם של החברים, ותורם למעבר בין הקיבוץ המסורתי למתחדש באופן מאוזן.

מס איזון - מס האיזון נועד בעיקרו לסייע במימון צרכים סוציאליים כלליים וקיום הערבות ההדדית באופן חלקי (כמו השלמה לרשת ביטחון, קרן לבעלי צרכים מיוחדים קרן לעזרה הדדית ועוד). מס איזון הוא מנגנון לשמירה על פערים סבירים בין החברי הקיבוץ.
המיסוי יהיה פרוגרסיבי וייגבה, במדרגות קבועות, באחוזי מיסוי קבועים למדרגה, מהפער שבין הכנסת המשפחה וגובה רשת הביטחון לה זכאית המשפחה.
 • מס האיזון ממומן מתוך שכר חברי הקיבוץ אשר עובדים מחוץ לקיבוץ (להלן: "עובדי חוץ"), ומשכר חברי הקיבוץ אשר עובדים בתוך הקיבוץ.
 • אופן גביית מס האיזון משתנה בין הקיבוצים השונים. לעיתים הוא נגבה באחוזים ולעיתים הוא אחיד.
שכר דיפרנציאלי - שכר שונה המשולם לחברי קיבוץ אשר עובדים בתוך הקיבוץ. הוגדר כ"תמורה לתרומה". בשנות ה-90 החל מהלך של הנהגת שכר דיפרנציאלי בקיבוצים. הקיבוצים שנקטו מהלך זה מתחלקים לשניים:
 • קיבוצים שהנהיגו שכר דיפרנציאלי מלא.
 • קיבוצים שהנהיגו שכר דיפרנציאלי חלקי או "רך" - מוגדר כ"מודל משולב" או כ"תקציב משולב", כולל מרכיב דיפרנציאלי בתקציבו של החבר, שמקורו בטיב (ערך) עבודתו, לצד שני מרכיבים אחרים: תקציב בסיסי שוויוני ומרכיב של ותק.
 • בקביעת מדרגות השכר, הן לשם הנהגת שכר דיפרנציאלי מלא והן לשם קביעת מרכיב הדיפרנציאלי ב"תקציב המשולב", הוחלט לחקות במידת האפשר את המתרחש מחוץ לקיבוצים, דהיינו את שוק העבודה הישראלי הפרטי. כך נוצרו בקיבוצים שהנהיגו שכר דיפרנציאלי מלא פערי שכר גדולים ביותר.
 • השכר הדיפרנציאלי יוצר אי שוויון בין חברי הקיבוץ. ישנם הבדלי שכר בין מזכירה בקיבוץ, פועל אדמה, עובד יצור, ומנהל ענף. מנהלי מפעלים וענפים גדולים מרוויחים 30-15 אלף ש"ח בחודש, בעוד פועלים "פשוטים" ו"מקצועיים" ברמות נמוכות משתכרים אלפים בודדים, מעט מעל שכר המינימום.
 • מס האיזון ממומן מתוך שכר "עובדי החוץ" ועובדי הקיבוץ, ועוזר כאמור לאותם חברים שהכנסתם נמוכה במיוחד.
אמצעי יצורנכסים יצרניים של הקיבוץ כגון: רפתות, לולים וכדומה, למעט קרקע שהיא מקרקעי ישראל, מים ומכסות ייצור. הנכסים המשותפים שאינם במסגרת ההפרטה הם הקרקע החקלאית, המפעלים התעשייתיים, ושירותים מסחריים שהקיבוץ נותן.

דמי עזיבהדמי העזיבה המגיעים לחבר היוצא או מוצא מהקיבוץ לפי תקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג-1973.

צרכים מיוחדים - צרכים של חברי הקיבוץ שהם ייחודיים בתחומי הבריאות, הסיעוד והחינוך, ולגבי חברי קיבוץ שיש להם תלויים - גם הצרכים הייחודיים של התלויים בהם וצרכי החזקתם וחינוכם של התלויים שהם בגירים.

תלוייםילדים ויתומים קטינים של חברי קיבוץ, ילדים ויתומים בגירים של חברי הקיבוץ התלויים בהם ובלבד שהוכרו ככאלה על ידי מוסדות המדינה המטפלים בכך או הקיבוץ ובלבד שהם גרים בקיבוץ, ובהסכמת הקיבוץ אף מחוץ לתחומו. ואולם, הקיבוץ רשאי שלא להכיר במי שהוכר על ידי מוסדות המדינה כתלוי אם בהיותו בגיר ובטרם הפך לבעל צרכים מיוחדים ניתק את חייו מהקיבוץ.

היום הקובע - בהתאם להחלטת מינהל מקרקעי ישראל, חברי קיבוץ הזכאים לשיוך אמצעי ייצור הם אותם חברים אשר החל מיום 2/9/2003 נרשמו בפנקס החברים של הקיבוץ.

לסיכום:מושגים אלה משמשים ככלי עזר להבנת "חוקי המשחק" החדשים .
בעזרת מושגים אלה יוכלו חברי הקיבוצ
ים להסתגל למציאות החדשה אליה הם מתעוררים בוקר בוקר.
כיום, לא ניתן עוד לטמון ראשנו בחול, מאחר וכוחו של חבר הקיבוץ טמון בהכרתו ובהבנתו את המציאות בשטח ואת זכויותיו אשר מגיעות לו מתוקף היותו חבר קיבוץ, אי לכך יש להיות מודע ולהכיר  היטב את האמצעים העומדים לרשות חברי הקיבוץ, מהם זכויותיהם וכיצד יוכלו לממשן.
כפי שצוין במאמרנו הקודם בסדרה, ישנה חשיבות עילאית לליווי משפטי הדוק ויסודי בתהליכי ההפרטה ונגזרותיה, לרבות קבלת השירותים, השכר הדיפרנציאלי, הפרטת הדירות ואמצעי הייצור, כל זאת  על מנת להבטיח את זכויותיהם של חברי קיבוץ המתחדש.המאמר הבא בסדרה- "הקיבוץ השיתופי" דפוס הולך ונעלם.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף