כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

רישוי עסקים – קבלת רישיון עסק ובדיקות משפטיות ותכנונית מקדמיות


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות, דיני מקרקעין - משפט מסחרי - רישוי עסקים - רישיון עסק - יזמות עסקית - דיני מקרקעין - דיני תכנון ובניה - תב"ע - תכנית בנין עיר - רשות מקומית - עיריה - סירוב מתן רישיון


טוב יעשה היזם עם יבדוק היטב את הנכס המיועד וזאת עוד בטרם יתקשר בהסכם מחייב לגביו


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
רישוי עסקים קבלת רישיון עסק ובדיקות משפטיות ותכנונית מקדמיות
מאת: עו"ד אבי פרימס

כידוע, פתיחת עסק מלווה בהליכים ביורוקרטים אל מול הרשות המוניציפאלית אשר בתחום שיפוטה עתיד לפעול העסק. על הליכים אלו חלים חוקים רבים אשר פורסים את רשת הדרישות בהם צריך היזם לעמוד כגון, חוק רישוי עסקים, חוקי העזר העירוניים, חוק מניעת מפגעים ועוד הוראות חוק הפזורות בהוראות החוק החלות במדינתנו.

אחד השלבים הראשונים בהקמת עסק נייח הינו שכירת/רכישת נכס מקרקעין אשר ישמש לתפעול העסק. רק לאחר שלב זה ניתן יהיה לפעול לקבלת רישיון עסק. מכאן שמומלץ לערוך בדיקות מקדמיות לגבי התאמת הנכס לרישיון העסק המבוקש שאם לא כן עלול היזם למצוא עצמו כבול לנכס מקרקעין וללא אפשרות לקבל רישיון עסק ליעוד המבוקש.

אחת הבדיקות המקדמיות שניתן לבצע עובר לבחירת נכס המקרקעין קשור לשילוב בין דיני התכנון והבניה לדיני רישוי עסקים.

ע"פ חוק רישוי עסקים אחד המבחנים למתן רישיון עסק הוא קיום הדינים הנוגעים להוראות התכנון והבניה. קרי, יש צורך שהיעוד המבוקש יתאים למצב התכנוני החל על הנכס.  ככל והוראות התכנון והבניה אינן מתירות את השימוש לצורכי העסק המבוקש אזי, על רשות הרישוי לדחות את הבקשה לרישיון העסק וזאת אף ללא בחינת יתר האישורים הנדרשים ו/או שקילת מדיניות זו או אחרת.

חשוב לציין כי זכותה של רשות מקומית לסרב למתן רישיון הינה בכפוף לכך שהמצב התכנוני ככתבו וכלשונו אוסר את השימוש המבוקש ואל לה לשקול את אשר נראה בעינה כרצוי מבחינה תכנונית (וזאת מבלי לגרוע מיתר השיקולים העולים על המאזניים בטרם תיתן רשות מקומית רישיון עסק).

ראינו אם כן כי תנאי למתן רישיון עסק הוא התאמה לחוקי התכנון והבניה. מן המפורסמות הוא כי המצב התכנוני דינמי הוא (יש שיאמרו לא מספיק דינמי) ועל כן נשאלת השאלה מה קורה במידה והשימוש המבוקש מתאים למצב התכנוני התקף במועד הגשת הבקשה ואולם הרשות המקומית מתעתדת לשנות את המצב הקיים באופן שיאסור את השימוש המבוקש?

על כך השיב בית המשפט כי הבחינה תעשה לאור המצב התכנוני השריר וקיים במועד הגשת הבקשה לרישיון עסק וכי הכוונה לשינוי ואף אם כבר נעשו פעולות לצורך השינוי אבל השינוי לא קיבל תוקף עדיין אזי השינוי המיועד אינו יכול להוות עילה לסרב ליתן את הרישיון המבוקש וראה בג"צ 236/70 שלמה חממה ועובדיה בסון נ' ראש עיריית פ"ת פ"ד כ"ה (1) 113.
מהאמור לעיל עולה כי טוב יעשה היזם אם יבדוק היטב את הנכס המיועד וזאת עוד בטרם יתקשר בהסכם מחייב לגביו.

במסגרת בדיקות הנאותות יש לבחון את התוכניות בניין עיר החלות על הנכס, הכוללות הוראות לגבי ייעוד המקרקעין והשימוש המותר בו ולרבות תוכניות אזוריות כגון תוכניות המתייחסות לנושא של שימור, שכן לעיתים אף שהשימוש המבוקש מאושר על פי התוכניות מסתתרים סייגים אלו ואחרים אשר יתבררו כבעלי השפעה הרת גורל על האפשרות לקבלת רישיון העסק המיוחל ו/או השלכות כלכליות כבדות.

בנוסף יש לבחון את היתר הבניה שהוצא לנכס המיועד ואשר בו מפורטים מטרות השימוש שנתבקשו לגביו שכן על מנת לעבור את המהמורה של התאמה לחוקי התכנון והבניה על היעוד המבוקש להיות מאושר הן על ידי התוכניות החלות על הנכס והן על ידי היתר הבניה שניתן.

יזם אשר לא יבצע את הבדיקות כנדרש עלול למצוא עצמו ללא כל אפשרות לפתוח את העסק וחמור מזאת, מוקף בסכסוכים משפטיים. מקרה שהיה כך היה: יזם שכר נכס לצורך הפעלת בר. לאחר שחתם הסכם שכירות החל לשפץ במרץ את המבנה ובמקביל החל בהליך של קבלת רישיון עסק. במסגרת הבקשה למתן רישיון עסק הגיעו למקום פקחים וגילו כי היזם שינה את חזית המבנה (ויטרינה והכניסה). ע"פ תוכניות הנוגעות לשימור מבנים אשר חלו על הנכס היה אסור לעשות כל שינוי בחזית. כתוצאה מכך פתחה הרשות בהליכים כנגד היזם ובמקביל הגיש כנגדו בעל הנכס תביעה בגין הפרת החוזה (שימוש במבנה בניגוד לדין). בסופו של יום כל ההשקעה ירדה לטמיון והיזם נותר ללא עסק אך מוקף בתביעות משפטיות כל זאת כאשר הייעוד התיר את השימוש המבוקש, אך לא נערכה בדיקה מעמיקה לגילוי כל התנאים והסייגים.

מובהר כי מאמר זה אינו בא חלילה כדי לפטור את החובה לקבל ליווי מאנשי מקצוע ומי אשר יעשה כן עלול לצאת כשכרו בהפסדו.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף