כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

החזר הוצאות נסיעה: כל השאלות והתשובות*


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - יחסי עבודה - החזר הוצאות נסיעה - דמי נסיעה - מדריך משפטי

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
החזר הוצאות נסיעה: כל השאלות והתשובות*
מאת: עו"ד משה וקרטלהלן יפורטו הכללים הקיימים בדין לתשלום החזר הוצאות נסיעה. על מנת להקל על הבנת והפנמת הכללים בנושא זה, נערכה רשימה זו בצורה של שאלות ותשובות. במידה וקיימות לכם שאלות נוספות או ברצונכם לקבל הבהרות, הינכם מוזמנים להפנותן אלינו באמצעות פורום בתחום דיני עבודה המופעל באתר: .www.law-info.co.il

מכוח מה זכאי עובד לתשלום החזר הוצאות נסיעה?
ככלל, הזכאות להחזר הוצאות נסיעה נובעת מכוח הסכם קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות הכללית ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (להלן: הסכם הקיבוצי), ואשר הוראותיו הורחבו בצו הרחבה על כלל המשק (להלן: צו ההרחבה).
יובהר, כי הוראות צו ההרחבה אינן חלות על עובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים.

מי זכאי להחזר הוצאות נסיעה?
בהתאם להסכם הקיבוצי, כל עובד הנזקק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקיו השתתפות, עד לסכום התקרה המפורטת להלן, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

מהו שיעור החזר הוצאות נסיעה לו זכאי העובד?
החל מיום 6.1.2003 הועלה החזר הוצאות הנסיעה לעבודה וממנה עד לתקרה כספית של 20.76 ש"ח ליום עבודה. סכום זה מתעדכן מפעם לפעם.
בהתאם להסכם הקיבוצי הוצאות הנסיעה נקבעות לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, עד לתקרה כספית הנקובה לעיל. כלל זה נכון ויפה גם שעה שהעובד משתמש ברכבו הפרטי לצורך הגעתו לעבודה.
עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות נסיעה, בגבולות התקרה הכספית כאמור, בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני 3 תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו.
בהתאם להלכה הפסוקה, עובד המועסק ביום מפוצל זכאי להשתתפות בהוצאות נסיעה עבור ארבע נסיעות ביום, לכל יום בו עבד בפיצול.

האם עובד שנעדר מעבודתו זכאי לתשלום דמי נסיעה?
בהתאם להסכם הקיבוצי, עובד שנעדר מסיבה כלשהי, אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור תקופת ההיעדרות.

האם ניתן לכלול במסגרת השכר הכולל תשלום החזר הוצאות נסיעה?
בהסכמת העובד והמעביד ניתן לכלול במסגרת השכר הכולל החזר הוצאות נסיעה. הסכמה כזו צריכה להיות מפורשת וברורה ועל המעביד הנטל להוכיח את קיומה.
ואולם, במקרה שקיימת הסכמה כאמור יש לעדכן את השכר עם עליית תעריפי הנסיעה.
עוד יובהר, כי אין בהכללת החזר הוצאות הנסיעה בשכר הכולל כדי לגרוע מזכויות העובד מכוח צו ההרחבה.

האם החזר הוצאות נסיעה הינו בגדר רכיב לתשלום פיצויי פיטורים או חופשה?
החזר הוצאות נסיעה אינו בגדר רכיב שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים או חופשה.

האם העובד יכול לוותר על זכותו לקבל החזר הוצאות נסיעה?
התשובה שלילית - היות והזכות לקבלת החזר הוצאות נסיעה נובעת מכוח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה אין היא ניתנת לוויתור, גם אם העובד הסכים לכך.

האם עובד שמוסע על ידי המעביד שלו זכאי להחזר הוצאות נסיעה?
בהתאם להסכם הקיבוצי עובד איננו זכאי להחזר הוצאות נסיעה אם הוא מוסע לעבודה על חשבון המעביד או על ידי מי מטעמו.
עובד הזכאי להיות מוסע למקום עבודתו ברכב מעבידו, אף מעדיף, מנימוקיו הוא, שלא להיזקק לאותה הסעה, אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה.
אם מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה), יהיה הוא זכאי עד למחצית סכום התקרה הנקובה לעיל.

האם ניתן לתבוע החזר הוצאות נסיעה ממעביד שלא שילם במהלך תקופת העבודה החזר הוצאות נסיעה?
ניתן לתבוע מעביד שלא שילם החזר הוצאות נסיעה עד 7 שנים אחורנית, גם אם התנתקו יחסי עבודה בין הצדדים.
יחד עם זאת, על העובד חלה החובה להקים את התשתית העובדתית והראייתית הנדרשת לצורך קבלת ההחזר. במסגרת זו על העובד להציג את הראיות והמסמכים המעידים על דבר ההוצאה ושיעורה. ניתן להוכיח מחיר של כרטיס חופשי חודשי באמצעות הגשת מכתב מחברת האוטובוס.

האם החזר הוצאות נסיעה הינו רכיב הנושא פיצויי הלנה?
החזר הוצאות נסיעה אינו רכיב הנושא זכות לקבלת פיצויי הלנה, כך שהעובד יכול לתבוע תוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק בלבד.


* רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
רשימה זו נכונה ויפה לחודש 9/2004.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף