כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חקירה במשטרה - מעמדם ונוכחותם של הורים בהליכים פליליים של ילדיהם הקטינים


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - משפט פלילי - עבירות נוער - חקירה במשטרה - חקירת קטין - נוכחות הורים בחקירה - הודעה להורים- עיכוב חקירה-דיני נוער וקטינים - בית משפט לנוער - חוקר נוער


הזמנת קטין למשטרה לשם מסירת עדות תהיה בידיעת הוריו...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
חקירה במשטרה - מעמדם ונוכחותם של הורים בהליכים פליליים של ילדיהם הקטינים
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן

חקירת עד קטין

הזמנת קטין למשטרה לשם מסירת עדות תהיה בידיעת הוריו, אולם ניתן להזמין את הקטין ולחוקרו ללא ידיעת הוריו במקרים הבאים:

 1. 1.הקטין ביקש כי לא תימסר הודעה להוריובמקרה זה תימסר הודעה לפקיד הסעד אשר יהי רשאי על פי שיקול דעתו למסור הודעה להורים.
 1. 2.לדעת הקצין הממונה על החקירה הזמנת ההורים תעכב את החקירה בשל קושי להזמינם במאמץ סביר ויש יסוד סביר שהעיכוב יסכל את החקירה או יסכל מניעה של פשע.
יחד עם זאת, הודעה על החקירה תימסר לבגיר האחראי על הקטין או      
    
לקרוב בגיר של הקטין והודעה להורים תימסר מוקדם ככל האפשר.

 1. 3.לדעת הקצין הממונה על החקירה לטובת הקטין או לטובת החקירה נכון שלא להודיע להורים בשל היות החשוד בעבירה הוא בן משפחתו של הקטין.
4. יש חשש ממשי לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.

חקירת קטין חשוד

קטין החשוד בביצוע עבירה פלילית יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו.

אם לא ניתן לאתר את ההורהתימסר הודעה לקרוב משפחה בגיר או בגיר אחר המוכר לקטין ובלבד שנשמעה עמדת הקטין לעניין זהות אותו בגיר.

קטין שהגיע למשטרה כחשוד, בין אם נעצר ובין אם לאו – הקצין הממונה יודיע להוריו ללא דחוי לאחר שיידע את הקטין, אלא אם כן התנגד לכך הקטין מסיבה סבירה.

כאשר מדובר בקטין עצור יינתן משקל ראוי לרצונו (שלא להודיע להוריו) בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו ובלבד שתימסר הודעה לקרוב אחר.

חקירת קטין
חשוד בלא הודעה להורה או לקרוב אחר אפשרית רק באישור הקצין הממונה וכאשר ההודעה להורה עלולה:

 1. 1.לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר.
 1. 2.להביא לשיבוש הליכי חקירה בשל חשד סביר שהבגיר האחראי היה צד לעבירה שבה חשוד הקטין.
 1. 3.לפגוע בביטחון המדינהבעבירות בטחון.
ובכל מקרה תימסר הודעה להורים:

 1. 1.לאחר 8 שעות.
 1. 2.אם לא הודיעו לקרוב אחר, ההודעה להורים תימסר אחרי 6 שעות, אלא אם אכן אישר קצין נוער מרחבי למסור את ההודעה לאחר 8 שעות.
 1. 3.הטעם שהצדיק את אי ההודעה חדל מלהתקיים.
נוכחות הורה או קרוב אחר בחקירת קטין חשוד

קטין חשוד (שאינו עצור) זכאי לנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירה ולהיוועץ במי מהם לפני תחילת החקירה.

הכלל הוא שהחקירה תעוכב עד להגעת ההורה, אולם ישנם מקרים בהם תתחיל החקירה מבלי להמתין לנוכחות ההורה:

1. ההורה לא הגיע תוך זמן סביר.

2. ההמתנה עלולה להביא למשל, לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או אדם אחר או להביא לשיבוש הליכי החקירה.

3. לא ניתן לאתר את ההורים או קרוב אחר במאמץ סביר.

ההחלטה לחקור ללא הזמנת ההורה תנומק ותתועד –
בכתב.

הורה יורשה להיות נוכח בחקירת בנו הקטין, אולם אסור לו להתערב בחקירה והוא לא יצא מחדר החקירה אלא אם התיר לו החוקר לעשות כן.

החוקר ראשי להרחיק את ההורה מחדר החקירה אם:

1. ההורה הפריע לחקירה.

2. ההורה התערב בחקירה.

3. ההורה איים על הקטין באופן ישיר או במרומז.

חקירת עד קטין שהפך לחשוד

במהלך חקירה משטרתית של עד קטין עשוי להתעורר חשד שהקטין היה מעורב בביצוע העבירה – והוא יהפוך מ"עד" ל- "חשוד".

במקרה זה
הקטין יהיה זכאי לכל הזכויות להן זכאי קטין שנחשד בעבירה מלכתחילה כפי שפורט לעיל.

חשוב לציין כי המרחק בין "עד" ל"חשוד" הוא באזהרה בלבד אולם הנזק שעלול
להיגרם לקטין שהפך חשוד הוא משמעותי.

על כן, גם במקרים בהם מוזמן הקטין רק לעדות יש להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום הנוער.

- הליכים בבית המשפט לנוער -

בית המשפט ימציא להורה הקטין העתק של ההזמנה לדין ושל כתב האישום עם הודעה לפיה הוא רשאי להיות נוכח בשעת הדיון.

ייתכנו מקרים בהם יקבע בית המשפט מטעמים מיוחדים שירשמו,
שאין להמציא להורה עותק מההזמנה לדין ומכתב האישום.

בעת המשפט לנוער ראשי
לצוות כי הורה הקטין יהיו נוכחים בבית המשפט.

כל בקשה שראשי לבקש הקטין הנאשם, ראשי גם לבקש הורה הקטין או אדם אחר שבית המשפט הרשה
ו לכך.

הורה הקטין אף ראשי לחקור עדים ולהשמיע טענות במקום הקטין או יחד איתו.

להורה הקטין תהיה הזדמנות להביע עמדתו בפני בית המשפט לנוער לגבי החלטות שונות, כגון:

 1. 1.צו השגחה זמנית לשירות המבחן.
 1. 2.לפני החלטת בית המשפט לגבי קטין שביצע עבירה.
 1. 3.לפני הטלת עונש.
 1. 4.לפני החלטת בית המשפט לנקוט באמצעי טיפול.

סיכום

קטין שמסתבך עם רשויות החוק הפלילי, נקלע לעולם מנוכר ומאיים אשר ישפיע על עולמו בתחומים ורבדים שונים. לפיכך, תפקידו של ההורה הינו משמעותי וקיבל הכרה רשמית בחוק הנוער החדש, כמפורט לעיל.

מעמדו של ההורה בהליך פלילי שננקט כלפי ילדו הקטין בא לידי ביטוי בתמיכה הנפשית והרגשית לה נזקק הילד וכן במתן סיוע והדרכה משפטית מקצועית על ידי עו"ד המתמחה בתחום הנוער אליו מומלץ לפנות בהקדם האפשרי ועוד בטרם החקירה המשטרתית .
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף