כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

על ירושה ומיסים


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה, דיני מקרקעין , דיני מיסים - צוואה- צו קיום צוואה- מס עיזבון- פטור מס שבח- תכנון מס- מיסוי מקרקעין - צו ירושה- סעיף 5 לחוק מיסוי מקרקעין - חלוקת נכסי עיזבון - ביטול מס עיזבון


בשנת 1981 בוטל מס עיזבון בישראל על פי חוק מס עיזבון תשי"ט – 1949 (להלן:"חוק מס עיזבון"), שחל על נכסים העוברים בירושה.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
על ירושה ומיסים
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב

בשנת 1981 בוטל מס עיזבון בישראל על פי חוק מס עיזבון תשי"ט – 1949 (להלן:"חוק מס עיזבון"), שחל על נכסים העוברים בירושה.

סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (להלן:"
חוק מיסוי מקרקעין") קובע, כי:

"
הורשה אינה מכירה או פעולה באיגוד לעניין חוק זה".

כלומר, העברת נכסי עיזבון מן המוריש אל יורשיו בישראל אינה מהווה אירוע מס.

יחד עם זאת, תכנון מס מוקדם ושקול  
נכסי עיזבון תוך היועצות בעו"ד העוסק בדיני ירושה ובתחום דיני מיסוי מקרקעין עשוי למנוע חיובים במס.

סעיף 5 (ג) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי:

5 (ג) (1) מכירת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עזבון, או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין הנמנה עם נכסי עזבון, יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידי היורשים, על אף האמור בסעיף 4.

(2) במכירה ובעשיית פעולה כאמור בפסקה (1), יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו בהתאם להוראות סעיפים 26 ו-37.

(3) מנהל העזבון אחראי למילוי החובות הקבועות בסעיפים 73, 76, 90א ו-91 ובלבד שאם לא מונה מנהל לעזבון יחולו החובות האמורות על כל אחד מהיורשים.

(4) לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לענין זה, "חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" - החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ"ה-1965, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור ויראו עיזבון של שני מורישים כעיזבון אחד אם התקיימו כל אלה:

(א) לפני פטירתם היו המורישים בני זוג או שהיו ילד והורהו;

(ב) טרם הסתיימה חלוקת העזבונות.

(ד) בוטל)."

קיימת חשיבות רבה בתכנוני הורשה בהיבט של ביצוע בדיקה מוקדמת של אופן ההורשה לנוכח הדין הרלוונטי החל ו/או האמנות כאשר למשל הדוגמה, מדובר בתושבים זרים.

מלשון הסעיף עולה, בכפוף לקיום תנאי הסעיף הנ"ל יורשים רשאים לחלק את הירושה באופן שונה מצו הירושה או הצוואה או צו קיום הצוואה מבלי שיחול מס שבח על נכסי העיזבון, בתנאי שטרם נעשתה חלוקה בפועל בנסכי העיזבון.

עריכת צוואה על ידי עורך דין המתמחה בדינ
י ירושה עם התמקצעות בתחום דיני מיסוי מקרקעין עשויה למנוע מהיורשים חיובי מס.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף