כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הזדמנות אחרונה ליחידים ולחברות משפחתיות למשיכת דיבידנד בשיעור מס של 12 אחוז בלבד


עורכי דין - מידע משפטי: , משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני מיסים - מיסוי חברות - משפט מסחרי - דיני חברות - עריכת דין מיסים - תכנון מס - חברה משפחתית - סעיף 64 א - דיבידנד - רווחים - סעיף 125 ב לפקודה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
הזדמנות אחרונה ליחידים ולחברות משפחתיות למשיכת דיבידנד בשיעור מס של 12% בלבד
מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

הוראות סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה") קובעות שיעור מס על דיבידנד המשולם ליחיד או לחברה משפחתית בשיעור של 20%. "בעל מניות מהותי" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, מחויב על דיבידנד בשיעור מס של 25%.

על רקע המשבר הכלכלי החריף שפקד את העולם הכלכלי בשנים 2008-2009 ובמטרה לתמרץ בעלי מניות בחברות פרטיות למשוך רווחים מחברותיהם, כדי שישמשו להגדלת הכנסות המדינה ממסים, לניוד הון ולעידוד הצריכה הפרטית, נחקקה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 הוראת שעה לסעיף 125ב לפקודת מס הכנסה (להלן: "הוראת השעה"). הוראת השעה קובעת בעיקרה, כי רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עובר לשנת 2003 ויחולקו בתנאים המפורטים להלן, ימוסו על אף הוראות סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה, בשיעור מס של 12%. ובלשון ההוראה:

"על אף הוראות סעיף 125ב(1) עד (3) לפקודה, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד או בידי חברה משפחתית, שמקורו ברווחים ראויים לחלוקה עד המועד הקובע, כהגדרתם בסעיף 94ב(א)(2) לפקודה, שנצברו בידי החברה מחלקת הדיבידנד עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), יהיה 12%, ובלבד שמתקיימים כל אלה:...".

על מנת להיות זכאים לקבלת הטבת המס יש לעמוד בתנאים הבאים:

ראשית, נדרש, כי מקבל הדיבידנד יהיה יחיד או חברה משפחתית, כהגדרתה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה.

שנית, הדיבידנד צריך להיות משולם מתוך רווחים ראויים לחלוקה שהצטברו בחברה עד ליום 31 בדצמבר 2002.

שלישית, יום רכישת המניות שבשלהן התקבלה ההכנסה מדיבידנד היה לפני 1 בינואר 2003;

רביעית, בכל אחת משנות המס 2009 עד 2012, הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה מחלקת הדיבידנד, במישרין או בעקיפין, בהפחתת ההכנסה מדיבידנד שחויבה במס לפי הוראת , לא פחת מממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו לו על ידי החברה האמורה, במישרין או בעקיפין, בשנות המס 2007 ו-2008;

חמישית, יש לוודא, כי מקבל הדיבידנד היה זכאי לשיעור מס של 10% לפי הוראות סעיף 94ב(א)(2) לפקודה אילו היה מוכר את המניות במועד קבלת הדיבידנד;

לבסוף, וחשוב לעניין רשימה זאת נדרש, כי ההכנסה מדיבידנד תשולם על ידי החברה מחלקת הדיבידנד ותתקבל בידי בעל המניות בתקופה שמיום 1 באוקטובר 2009 עד 30 בספטמבר 2010;

נמצאנו למדים, אפוא, כי הזכאות לקבלת הטבות המס מכוח הוראת השעה פוקעת בסוף חודש ספטמבר 2010. לאור פרק הזמן הקצר שנותר עד למועד זה ובעיקר לאור תקופת החגים הבאה עלינו לטובה במהלך חודש ספטמבר 2010, מומלץ לבעלי מניות בחברות פרטיות לבחון בהקדם את זכאותם במשיכת דיבידנד בשיעור של 12% מס, כמוסבר לעיל. יודגש, כי חלוקת הדיבידנד צריכה להיות מגובה בפרוצדורה ובמסמכים מתאימים (החלטת דירקטוריון לגבי חלוקת דיבידנד וכיו"ב), על מנת למנוע ויכוחים בעתיד עם רשויות המס לגבי סיווג התשלומים כדיבידנד לצרכי מס.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף