כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

קבלת אזרחות ישראלית – על מעמד עולה, תושב ארעי ואשרה מסוג א 1 - עולה בכוח והטבות מס


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מיסים , משפט מינהלי, משפט בינלאומי - הגירה לישראל - משפט מינהלי - דיני מיסים - הטבות מס לעולים - אשרה מסוג א1 - עולה בכוח - תושב ארעי - משרד הפנים - דרכון זר - פטור ממס

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
קבלת אזרחות ישראלית על מעמד תושב ארעי ואשרה מסוג א 1 - עולה בכוח
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

1. כל יהודי זכאי לעלות לישראל, לזכות בזכויות עולה ולקבל אזרחות ישראלית למעט אנשים הפועלים ו/או עלולים לסכן את ביטחון הציבור.

2. זכויות עולה ניתנות למי שמוגדר יהודי לפי הקריטריונים בחוק השבות.

3. מובהר בזאת כי מעמד העולה ואזרחות ישראלית – ניתנים ביום העלייה וכי אין צורך לוותר על האזרחות הקודמת. דהיינו ניתן להחזיק באזרחות כפולה.

4. בנישואין עם אזרח ישראלי אין בכדי לפגוע ו/או להוריד מהסיוע הניתן לעולה החדש למעט מצב עיניינים בו בבעלות הבן/ת דירה , אזי במקרה דנן אין העולה זכאית להטבות עולה במשכנתא (שהינה עזרה זניחה יחסית).

5. ניתן להגיש בקשה לאזרחות ישראלית גם בנציגות או בקונסוליות ישראל בחו"ל.

6. כל עולה נרשם בפנקס התושבים בעת כניסתו לארץ ומקבל תעודת עולה בה נרשמים כל פרטי הסיוע שהעולה מקבל כשתעודה זו משמשת כטופס זיהויי זמני וזאת עד קבלת תעודת הזהות במשרד הפנים.

תושב ארעי:

7. מעמד תושב ארעי ניתן למי שרוצה להיות בארץ במעמד זמני, על מנת לבדוק האפשרויות השונות (מעין תקופת ניסיון) כאשר תקופה זו מוגבלת לשלוש שנים.

8. מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודה עולה לפי חוק השבות רשאי להגיש בקשה לאשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א'1 – "עולה בכוח".

9. "עולה בכוח"- החל מ-1991, הוא מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות התש"י -1950, ורוצה לשהות בישראל עד 3 שנים, כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה.

10. האשרה ניתנת לתקופה של עד 3 שנים, בתנאי שלמבקש יש אזרחות אחרת ודרכון זר בתוקף.

11. אשרה זו מזכה את נושאה בזכות לקבלת עבודה וכן להירשם במינהל האוכלוסין ולקבל תעודת זהות.

12. המדיניות של משרד הפנים היא לצמצם מתן אשרה א'1, והארכת מתן אשרה א'1 תתקבל במקרים חריגים ובתוך כך :

א. אינה ניתנת לבני משפחה העולים במפוצל.

ב. אינה ניתנת לתלמידי ישיבה וסטודנטים

ג. אינה ניתנת לאדם שבן/ת זוגו עולה באשרת עולה.


13.  א'1 בניגוד לעולה אינו מקבל מספר הזהות בעת הכניסה לארץ, עליו לפנות למשרד הפנים שמכבד אשרה שהוענקה בחו"ל אך בוחן אותה מחדש, ובשל כך נדרש א'1 להציג מחדש הוכחה על יהדותו (תעודת לידה, כתובה או אישרו רב הקהילה המאשר את יהדותו) ודרכון תקף לתקופה בפועל של 3 שנים לפחות.
לאחר מכן חותם על הצהרה כי מכיר הוא את כל סוגי האשרות ובוחר לקבל אשרה א'1 .

14. עם קבלת אשרה א'1 במשרד הפנים מגיש בקשה לתעודת זהות. בפועל, תהליך ההנפקה של תעודת הזהות עלול לקחת כמה שבועות. דבר העלול לגרום קושי בקבלת שירותים שונים שבהן נחוצה תעודת זיהוי.

15. א'1 אינו זכאי להשתתף בבחירות לכנסת, אך יכול להשתתף כבוחר ברשות מקומית שהוא תושב רשום שלה.

16.  א'1 אינו זכאי לקבלת סיוע ממשרד הקליטה והשיכון. לגבי משרדים אלה דינו כדין תייר, פרט להסעה ליעד ראשון.

17. מכס , מס רכישה, מס הכנסה, מטבע חוץ דין א'1 כדין עולה.

18. בשנת 2003 נכנסה לתוקף רפורמה בעקבות תיקון 132 לפקודת מס הכנסה שעיקרה מעבר משיטת מיסוי על בסיס טריטוריאלי, קרי מיסוי כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, למיסוי על בסיס פרסונאלי, קרי מיסוי כל ההכנסות של תושב ישראל, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה.

19.   תוצאת שינויי שיטת המס והמעבר לשינוי פרסונאלי פרושה הרחבה, הלכה למעשה, של בסיס המס בישראל. מאידך, מעודדת רפורמת המס את העלייה והחזרה לישראל ע"י הרחבת הפטור ממס רווח הון  והענקת פטורים על הכנסות פירותיות מסוימות מחו"ל לגבי עולים חדשים ותושבים חוזרים.

20. יוצא מכך כי עולים חדשים כשבניהם נכללים "עולים בכח" ותושבים חוזרים זוכים להקלות מס נרחבות בישראל הן על הכנסות פאסיביות, הן על הכנסות מעסק והן על ריווחי הון. לפיכך בתכנון מס נכון, ניתן יהיה לייבא ארצה הכנסות מס שונות בשיעורי מס מינימאליים.


21. עוד יתרונות מיסוי לבעל אשרה א'1:

 • א.פטור ממיסוי ומדיווח למשך 10 שנים, לכל ההכנסות מחו"ל.
 • ב.נקודות זיכוי בשווי אלפי שקלים.
 • ג.פטור ממס על ריבית מט"ח למשך 20 שנה.
 • ד.פטור מלא ממס על פנסיה.
 • ה.פטור ממס על חברות זרות שבבעלותן.
 • ו.פטור חלקי ממס רכישה.
22. תקופת הזכאות בתחומים אלה מתחילה מיום הכניסה באשרה א'1 לראשונה.

23. חפצים טעוני מכס ש א'1 מביא איתו במטוס יישארו במכס בשל העובדה כי שחרור חפצים בפטור מהמכס ניתן לבצע רק לאחר שפרטי הזיהוי מעודכנים במחשב משרד הפנים והמכס.

24. תושבים ארעיים עשויים ליהנות מסיוע הסוכנות היהודית בקליטה ראשונית ובלימוד עברית במרכז קליטה או באולפן קיבוץ.

25. לאולפן קיבוץ זכאי עולה במידה שהשליח התרשם  שבכוונתו לשבת בארץ.

26. חוק ביטוח בריאות ממלכתי חל על "עולה בכוח", אך ישלם 6$ בעבור תקופת אשפוז של שלושה חודשים היות וקבלת תעודת זהות עלולה לקחת מספר שבועות ובלעדיה לא ניתן להירשם.

27. תושב ארעי אינו חייב בשירות צבאי כל עוד הוא מחזיק באשרה א'1 בתוקף.  כאשר ישנה מעמדו לעולה יחויב בשרות בהתאם לנהלים.

28. תושב קבע

עולה הבוחר שלא לקבל אזרחות ישראלית מקבל מעמד של תושב קבע – העולה חייב להודיע על כך למשרד הפנים לא יאוחר משלושה חודשים מיום עלייתו.

29. תושב קבע אינו זכאי להשתתף בבחירות הכלליות, אך רשאי להשתתף בבחירות עירוניות.

30. תושב קבע אינו יכול לקבל משרה קבועה בשירות המדינה, אך חייב לשרת בצבא.


31. מה בין עולה לעולה בכוח

במידה וזכאי העולה לעלות ארצה על פי הקריטריונים הקבועים בחוק השבות במעמד של עולה להטבות הבאות:

32. כעולה, ישנה אפשרות להחזיק בשתי אזרחויות שונות (כפל אזרחות)

33. עולה מקבל סל קליטה והטבות שונות ממשרדי הממשלה השונים, דבר שבעל אשרה א'1 מנוע מלקבל.

34. עולה זכאי אף הוא להטבות המס שפרטנו בקצרה בסעיף 21.

35. בעל אשרה א'1 זכאי לביטוח לאומי רק לאחר חצי שנה שהוא בארץ ואילו לעומתו עולה רגיל יקבל דמיי ביטוח לאומי באופן מידי .

36. אשרת א'1 ניתנת עד שלוש שנים בלבד.

37. מסקנה :

מהמקובץ לעיל עולה כי במידה וזכאי העולה לעלות ארצה לפי חוק השבות אזי רצוי לעשות זאת באופן מאורגן, מסודר ובאשרת עולה וזאת מן הטעמים שמנינו לעיל.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף