כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

איזה דין חל על המכרז שלך?


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות , משפט מנהלי , דיני מקרקעין - דיני מכרזים - מכרז ציבורי - מכרזי רשויות - רשות מקומית - דיני רשויות מקומיות - חובת מכרזים - עתירה מנהלית -

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
איזה דין חל על המכרז שלך?
מאת: עו"ד אהוד גרא
איזה דין חל על המכרז שלך?

מאת: עו"ד אהוד גרא

לכאורה שאלה פשוטה: איזה דין חל המכרז שלך? למעשה, שאלה לא קלה כלל ועיקר. ראשונות היו הרשויות המקומיות. החיקוקים שחלים עליהן, הטילו את חובת המכרזים וגם את פרטיה על עיריות ומועצות מקומיות ואזוריות מראשית ימי המדינה. לא כך היה המצב לגבי הממשלה ורשויותיה. חוק חובת המכרזים ותקנותיו, שחלים עליהן, נחקקו רק בשנים 1992-3. במקביל לתחיקה הזאת, על שני חלקיה העיקריים, הגיעו מכרזים רבים לדיון בבתי המשפט שנתנו החלטות ופסדי דין, "תקדימים" בשפה המשפטית. העקרונות שהנחו את בתי המשפט בפסיקותיהם היו עקרונות המשפט הציבורי-מנהלי. לפי עקרונות אלה, מוטלות על הרשות המנהלית החובות לנהוג בניהול המכרזים בשוויון, בהגינות, בשקיפות, בתום לב ובסבירות. עד לחקיקת חוק ותקנות חובת המכרזים, חלה עליהם חובת המכרז מכוח הדין הפסוק, כגופים ציבוריים, מחד, ומכוח תקנות כספים ומשק של החשב הכללי, מאידך.

מאז חקיקת חוק חובת המכרזים והתקנות, חלים על הגופים הציבוריים שלושה סוגי דינים:
• חוק ותקנות חובת המכרזים - שחלים על משרדי ממשלה, רשויות סטאטוטוריות, חברות ממשלתיות, אוניברסיטאות וקופות חולים;
• תקנות העיריות וצווים ותוספות שלהם - שתלים על העיריות, המועצות המקומיות והאזוריות;
• פסקי הדין של בתי המשפט, אשר חלים, לפי העניין על כולם.

לא מכבר הגיעה לאחד מבתי המשפט עתירה מנהלית שהוגשה נגד תוצאותיו של מכרז שנערך על ידי רשות מקומית. מאחר וההליכים בתיק טרם הסתיימו, לא אזהה אותו בפרטים נוספים. בעתירה שהוגשה על ידי העותרת, הועלו מספר טענות. אחת הטענות התייחסה לכך שנוסח המכרז והחלטות ועדת המכרזים, לא תאמו את הוראות תקנות חובת המכרזים. המדובר במכרזים שבהם נקבע הזוכה לאחר שקילת אמות מידה שונות, בנוסף למחיר. בתקנות חובת המכרזים הנושא מוסדר (בסע' 22) בצורה מפורטת. לעומת זאת, בתוספת לצו המועצות שמסדירה את המכרזים של העותרת, שהיא מועצה אזורית, אין בעניין זה הסדר מפורט. כידוע, במכרז אמות מידה משקללים מספר אמות מידה, איכותיות, ויחד איתן גם המחיר. במכרז המדובר, לא היו נקבעו מראש אמות מידה, ועורכת המכרז בחרה בהצעה השנייה, מבחינת המחיר, הנימוק לכך היה, שבעוד שההפרש הכספי בין שתי ההצעות היה זניח, למציע השני, היה יתרון איכותי מהותי על פני הראשון. ועדת המכרזים הפעילה כאן עיקרון שקרוי "מקבילית הכוחות", לפיו ככול שהפרש במחיר קטן יותר, יש משקל רב יותר למרכיבים איכותיים. במכרזים לפי חוק ותקנות חובה מכרזים, לא ניתן לעשות זאת אלא במסגרת הקשיחה של סע' 22., מה שלא נעשה בענייננו.

העותרת טענה כי לתקנות חובת מכרזים יש תחולת-על גם על מכרזים של רשויות מקומיות, למרות שלא הוחל עליהן במפורש. לעומת זאת, המשיבות טענו שחוק ותקנות חובת המכרזים אינם מוחלים 'סיטונאית' על הרשויות המקומיות, ובכל מקרה, אין להחיל את ההסדר הקבוע בתקנות שעה שקיים הסדר חלופי שאושר על ידי בתי המשפט, דוגמת "מקבילית הכוחות".

ברשימתי הבאה, אני מקווה להביא את ההלכה שנפסקה על ידי בית המשפט, בעניין זה.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף